Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën - 10 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: E. Alofs-van den Boogaard
Toelichting: Aanwezig: E. Alofs-van den Boogaard (voorzitter) R. Wouters (commissiegriffier) L. Deijnen (Gewoon Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); C. Keizer UdenPlus); C. van Helvoort (UdenPlus)*; J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); C. de Jong (D66)*; M. van Gils (D66)*; J. van Lanen (Jong Uden); D, van Tiel (Jong Uden); G. Bus (SP); M. Everling (SP); I. Tros (PvdA); M. Geurts (PvdA)*; F. van Lankvelt (portefeuillehouder); I. Verkuijlen (portefeuillehouder)
*burgerleden

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://Chanel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën d.d. 12 september 2019
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter informatie bijgevoegd.
5
Rondvraag
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
6.a
Aanpak omgevingsstudie provinciale weg N605 Volkel
De betrokkenheid van inwoners en organisaties uit Volkel en omgeving is cruciaal bij de omgevingsstudie naar de ligging van de provinciale weg N605. Tijdens dit agendapunt wordt een toelichting gegeven op de voorziene aanpak van deze omgevingsstudie. Met behulp van de omgevingsstudie N605 wordt onderzocht welke aanpassingen gewenst zijn bij de N605, of het ‘omklappen’ van de N605 noodzakelijk is vanuit een breder perspectief en wat de haalbaarheid hiervan is. De ambitie van het project is dat er binnen de omgevingsstudie samen met bewoners en organisaties van Volkel invulling wordt gegeven aan het proces.
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg (2019/13403)
Het college adviseert om het Bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg vast te stellen.
7.b
Raadsadvies Nieuwe besturing voor samenwerking in De Maashorst (2019/13404)
De raad wordt gevraagd in te stemmen met een opdracht aan het college om de besturing van de samenwerking in De Maashorst verder vorm te geven in de meeste passende rechtsvorm.
7.c
Raadsadvies Wijziging Gemeenschappelijke regeling ODBN (2019/13398)
Het college adviseert de raad in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
7.d
Raadsadvies Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden (2019/13401)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met het protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden.
7.e
Raadsadvies Planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden (2019/13399)
Het college adviseert de raad in te stemmen met de Planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden.
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
9
Sluiting