Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Samenleving en Bestuur - 7 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: K. Francken-Schiffer
Toelichting: Deze vergadering is terug te luisteren via YouTube => gemeente Uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering SB d.d. 3 december 2020
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter vaststelling bijgevoegd.
5
Rondvraag
De fractie van GroenLinks heeft aangegeven bij de rondvraag vragen te willen stellen over Bijstandsfraude.
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Er zijn geen stukken geagendeerd.
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Verordening Materiële financiële gelijkstelling onderwijs Uden 2021
Het college adviseert de raad de verordening Materiële financiële gelijkstelling onderwijs Uden 2021 met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2021 vast te stellen.
7.b
Raadsadvies Impulsregeling Natuurlijk spelen op schoolpleinen Uden 2021
Het college adviseert de raad in te stemmen met de Impulsregeling Natuurlijk spelen op schoolpleinen Uden 2021.
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
9
Sluiting