Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën - 9 april 2020

Locatie: Digitale vergadering
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: E. Alofs-van den Boogaard
Toelichting: Dit betreft een gezamenlijke commissievergadering:

* Samenleving & Bestuur
* Ruimte Economie & Financiën

De commissievergadering Samenleving & Bestuur van 2 april is niet doorgegaan.

++Aanwezig:++ E. Alofs (voorzitter); R. Wouters (commissiegriffier); R. Geerders (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); T. Daanen (Gewoon Uden); A. Wassenberg (Gewoon Uden)\*; T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); B. van Gijn (VVD-Leefbaar Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); C. Keizer UdenPlus); P. van Orsouw (CDA); J. Minten (CDA); M. van den Bosch (CDA); I. Tros (PvdA); T. Bartels (D66); M. Kappe (Groen Links); H. Vissers (Groen Links)\*; J. van Lanen (Jong Uden); D. van Tiel (Jong Uden); S. Zeegers (SP); T. Segers (SP); G. Bus (SP); M. van Bergen (SP)
Portefeuillehouders: H. Hellegers; G. van Heeswijk; M. Prinssen; F. van Lankvelt; I. Verkuijlen;

\*burgerleden.

De vergadering is volledig na te luisteren via https://Chanel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijsten commissievergaderingen februari 2020
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijsten vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties (commissies SB en REF)
De lijsten zijn ter informatie bijgevoegd.
5
Rondvraag
De fractie van UdenPlus heeft een rondvraag ingediend met het onderwerp: Coronacrisis - Economie.
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Er zijn geen stukken geagendeerd.
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Dit raadsadvies stond oorspronkelijk geagendeerd voor de commissievergadering SB van 2 april a.s. Deze vergadering is geannuleerd.
7.b
Raadsadvies Regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant (NOB) 2021-2024
De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant vindt plaats op basis van een op 19 februari 2014 met de 17 gemeenten en 2 waterschappen overeengekomen convenant. Dit convenant regelt de samenwerking van de overheden (gemeenten en waterschappen) in Regio Noordoost Brabant en de samenwerking van deze overheden met de ondernemers en onderwijs binnen AgriFood Capital. Het college adviseert de raad in te stemmen met het verlengen van de regionale samenwerking op basis van het convenant ‘regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024’.
7.c
Raadsadvies Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant
Met de Klimaatwet, die in december 2018 werd aangenomen in de Tweede Kamer, geeft de Nederlandse overheid invulling aan het akkoord van Parijs. Onderdeel van het Klimaatakkoord is de afspraak dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. De RES is een bod van de regio aan het Rijk waarin staat hoe de regio bijdraagt aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord. Het college adviseert de raad in te stemmen met het Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant.
7.d
Raadsadvies Eerste wijziging Legesverordening 2020
De raad heeft op 27 juni 2019 een 1e wijziging legesverordening 2019 vastgesteld. Via deze aanpassing zijn de leges van hoofdstuk 14 Ondergrondse infrastructuren gewijzigd. Onverhoopt is deze wijziging niet overgenomen in de legesverordening 2020. Middels het vaststellen van de legesverordening 2020 is de 1e wijziging 2019 derhalve ten onrechte teruggedraaid. Het college adviseert de raad de Eerste wijziging Legesverordening 2020 vast te stellen.
7.e
Raadsadvies Beeldkwaliteitplan Park Maashorst kamers 2 en 3
Onlangs is het Uitwerkingsplan Park Maashorst kamers 2 en 3 vastgesteld. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Uden-Noord I. Aanvullend op het ontwerpuitwerkingsplan is een ontwerpbeeldkwaliteitplan opgesteld. Het college adviseert de raad Het beeldkwaliteitplan Park Maashorst kamers 2 en 3 gewijzigd vast te stellen.
7.f
Raadsadvies Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020
In 2013 heeft de raad de Verordening Winkeltijdenwet 2013 vastgesteld. Landelijke media meldden in december 2019 dat de supermarkten maar ook andere winkeliers tijdens de kerstdagen geopend (willen) zijn. Het college adviseert de raad de Verordening Winkeltijden gemeente Uden 2020 vast te stellen, zodat winkeliers alle dagen van het jaar open kunnen zijn tussen 6:00 uur en 22:00 uur.
7.g
Raadsadvies Planning en capaciteit afdeling Ruimte
Vanwege het optimaal lopen van onze economie, is er bij veel ontwikkelaars en ondernemers behoefte aan extra ontwikkelcapaciteit. De huidige gemeentelijke organisatie kan de vraag van extra projecten, ontwikkelingen niet aan. Het college adviseert de raad in te stemmen met extra capaciteit op basis van de Notitie planning en capaciteit afdeling Ruimte.
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
8.a
Informatie aan de raad Woningbouw/aanjaagteam Volkel
Op verzoek van de fractie van VVD-Leefbaar Uden is deze informatienota geagendeerd voor behandeling in de commissie.
9
Sluiting