Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën - 20 februari 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: S.J. Zeegers
Toelichting: Aanwezig: S. Zeegers (voorzitter); R. Wouters (commissiegriffier); R. Geerders (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); B. van Gijn (VVD-Leefbaar Uden); C. Keizer UdenPlus); E. den Dekker (UdenPlus); P. van Orsouw (CDA); J. Minten (CDA); I. Tros (PvdA); M. Geurts (PvdA); C. de Jong (D66); T. Bartels (D66); M. Kappe (Groen Links)*; S. Willems (Jong Uden); D. van Tiel (Jong Uden); G. Bus (SP); M. van Bergen (SP)
Portefeuillehouders: H. Hellegers; F. van Lankvelt; I. Verkuijlen;
*burgerleden.

De vergadering is volledig na te luisteren via https://Chanel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering REF d.d. 16 januari 2020
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter informatie bijgevoegd.
5
Rondvraag
Er hebben zicht twee insprekers gemeld voor het onderwerp: Verkeerssituatie Morgenweg / Volkelwest:
- mevrouw Steensma, omwonende;
- mevrouw Goemaat, omwonende.

De fracties van Gewoon Uden en VVD - Leefbaar Uden hebben vragen ingediend over de verkeerssituatie Morgenweg / Volkelwest.
De fractie van de SP heeft vragen ingediend over 'Meldingen van burgers'.
De fractie van Groen Links heeft vragen ingediend over 'Verbod op Glyfosaat'.
De fractie van VVD-Leefbaar Uden heeft vragen ingediend over 'Aanjaagteam woningbouw Volkel'.
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
6.a
Presentatie: Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU)
Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) is een samenwerkingsorgaan van aangesloten ondernemingen en werkt samen met de gemeente Uden. Het doel van deze samenwerking is het vergroten van de concurrentiekracht van de participerende bedrijven en het bevorderen van de economische groei. Ondermeer door collectieve voordelen, ontzorging, versterking van de duurzaamheid en een efficiënter gebruik en beheer van de verschillende bedrijventerreinen.
De voorzitter van SBBU, de heer Oostendorp, praat u vanavond bij over de stand van zaken.
6.b
Projectgroep Maashorstburgers - Rapport Resultaten Belevingsonderzoek De Maashorst
Bijgaand treft u een rapport aan van de projectgroep Maashorstburgers over de resultaten van een belevingsonderzoek met als titel: 'Hoe voel jij je in de Maashorst?'. De projectgroep wil de bevindingen graag toelichten en de vragen vanuit de commissie beantwoorden.
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Grondprijsbeleid 2020 bouwkavels
Elk jaar wordt het grondprijsbeleid van de gemeente Uden geactualiseerd. Deze werkwijze is opgenomen in de Nota Grondbeleid. Het college adviseert de raad het Grondprijsbeleid 2020 bouwkavels vast te stellen.
7.b
Raadsadvies Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) biedt de concept Kadernota 2021aan. Hierin staan de begrotingsuitgangspunten.
Het college adviseert de raad om in te stemmen met de reactie brief over de Kadernota 2021 van de ODBN.
7.c
Raadsadvies Kadernota 2021 Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de kadernota 2021 van de Belastingsamenwerking Oost Brabant.
7.d
Raadsadvies Regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant (NOB) 2021-2024
Het college adviseert de raad in te stemmen met het verlengen van de regionale samenwerking op basis van het convenant ‘regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024’.
7.e
Raadsadvies Vaststelling Visie Lankes
Het college adviseert de raad de Visie Lankes gewijzigd, met inachtneming van de in de Nota van zienswijzen opgenomen wijzigingen, vast te stellen.
7.f
Raadsadvies Suppletieaanvraag tgv opsporen en ruimen van explosieven Hoogveld
Het ministerie van BZK wordt verzocht om een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds i.v.m. kosten van het onderzoek, opsporen en ruimen van de explosieven. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Suppletieaanvraag t.g.v. opsporing en ruiming van explosieven.
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
8.a
Informatie aan de raad HOV / Lightrail
Op verzoek van de fractie van Jong Uden is deze informatienota geagendeerd voor behandeling in de commissie.
9
Sluiting