Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 maart 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: ++Aanwezig++: H. Hellegers (voorzitter); M. Hermans (griffier); de leden: E. Alofs-van den Boogaard (CDA); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); L. Deijnen (Gewoon Uden); K. Francken (Jong Uden); B. van Gijn (VVD-Leefbaar Uden); M. van Gils (D66); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); T. Segers (SP); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); D. van Tiel (Jong Uden); T. Thenu (UdenPlus); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Afwezig: T. Daanen (Gewoon Uden); R. Geerders (Gewoon Uden);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via [https://channel.royalcast.com/uden](https://channel.royalcast.com/uden)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Afscheid raadslid Maarten Everling
3
Toelating en beëdiging raadslid Ton Segers (SP)
Op 5 maart 2020 is de heer Ton Segers door het centraal stembureau benoemd tot lid van de raad van de gemeente Uden. Hij volgt de heer Maarten Everling op als lid van de raad van de gemeente Uden. De procedure is als volgt:
1) de voorzitter van de raad doet een voorstel van 3 raadsleden die de geloofsbrief en de bijbehorende stukken onderzoekt;
2) na een korte schorsing zal deze commissie de raad informeren en adviseren over het voorliggende advies om de heer Segers toe te laten als lid van de gemeenteraad;
3) na het horen van de commissie brengt de voorzitter van de raad het toelatingsbesluit in stemming;
4) na de toelating van het nieuwe lid zal de beëdiging plaatsvinden.
4
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
5
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 30 januari 2020
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
6
Vragenuur
7.a
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
7.b
Ingekomen stukken m.b.t. Afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)
Er zijn geen stukken ter kennisgeving.
8
Hamerstukken
8.a
Raadsadvies Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
8.b
Raadsadvies Kadernota 2021 GGD-Hart van Brabant
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021GGD-Hart van Brabant.
8.c
Raadsadvies Kadernota 2021 en Jaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL BNO)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 van het Regionaal Bureau Leerplicht.
8.d
Raadsadvies Suppletieaanvraag tgv opsporen en ruimen van explosieven Hoogveld
Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Suppletieaanvraag t.g.v. opsporing en ruiming van explosieven.
8.e
Raadsadvies Grondprijsbeleid 2020 bouwkavels
Het college adviseert de raad het Grondprijsbeleid 2020 bouwkavels vast te stellen.
8.f
Raadsadvies Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met de reactie brief over de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
8.g
Raadsadvies Kadernota 2021 Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 van de Belastingsamenwerking Oost Brabant.
8 .h
Raadsadvies Vaststelling Visie Lankes
Het college adviseert de raad de Visie Lankes gewijzigd, met inachtneming van de in de Nota van zienswijzen opgenomen wijzigingen, vast te stellen.
9
Bespreekstukken
9.a
Raadsadvies Kadernota 2021 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV BNO)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 van het Kleinschalig Collectief Vervoer.
10
Sluiting