Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Dit betreft een concept agenda

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 24 oktober 2019
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019 (2019/13406)
Het college adviseert de raad de geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019 vast te stellen.
7
Bespreekstukken
8
Sluiting