Verberg het menu
link naar deze pagina

Vorming Maashorstgemeente - 30 september 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: E. Alofs-van den Boogaard
Toelichting: Gezamenlijke voorbereidende commissievergadering (GVC).

In de loop van een herindelingstraject is het op diverse momenten nodig dat raden eensluidende besluiten nemen. Om dit proces goed te laten verlopen bereiden we stukken voor in een gezamenlijke voorbereidende commissievergadering (GVC).

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Inspreekronde
Insprekers:
de heer Van Casteren namens Actiegroep ‘Schaijk hoort bij Oss’
de heer Timmers namens Maashorst Betrokken Ondernemers

• Eventuele insprekers kunnen inspreken.
• Per inspreker geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten.
• Insprekers dienen zich minimaal 24 uur van tevoren bij de Griffie aangemeld te hebben.
• Alle insprekers worden achter elkaar aan het woord gelaten, zonder interrupties en discussies.
• Nadat alle insprekers aan het woord gelaten zijn, kunnen aanvullende, informatieve vragen gesteld worden.
Inhoudelijke discussie vindt niet plaats.
• Inspreken vindt achter het katheder plaats.
4
Toelichting raadsvoorstel herindelingsontwerp, inclusief bijlagen
- Beknopte toelichting op recent doorlopen proces, de consultatieronde en op de wijzigingen in de definitieve documenten die nu ter behandeling voorliggen.
- De fracties kunnen informatieve vragen stellen.
- Zie agendapunt 5 voor de stukken.
5
Oordeelsvorming over raadsvoorstel Herindelingsontwerp, inclusief bijlagen
De colleges van Landerd en Uden adviseren de gemeenteraden van Landerd en Uden het Herindelingsontwerp vast te stellen.
- De fracties wordt gevraagd een eerste reactie te geven. Per fractie is hiervoor maximaal 5 minuten beschikbaar.
- De fracties doen in eerste termijn een (voor)aankondiging over de inhoud van te verwachten amendementen en/of moties
- Portefeuillehouders kunnen desgewenst reageren.
- De fracties wordt gevraagd een vervolgreactie te geven, gehoord hebbende de reactie van de colleges, de reactie van eventuele insprekers en de reactie van de fracties. De fracties nemen een voorlopig standpunt in en proberen elkaar te overtuigen in het debat. Ook in deze tweede termijn is per fractie maximaal 5 minuten beschikbaar. Interruptie d.m.v. korte vragen is mogelijk.
6
Raadsvoorstel Protocol afstemming besluitvormingsprocessen
De commissie wordt gevraagd het protocol ter vaststelling voor te leggen aan de beide gemeenteraden.
7
Raadsvoorstel Planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden
De commissie wordt gevraagd de cyclus ter vaststelling voor te leggen aan de beide gemeenteraden.
8
Sluiting
1. Het is de bedoeling om de agenda van deze bijeenkomst volledig af te handelen tijdens deze bijeenkomst. Mocht, om redenen, dit niet lukken, dan vindt een vervolgbijeenkomst plaats op 1 oktober a.s. om 19.30 uur. Tijdens de GVC van 30 september a.s. wordt zo nodig om 23.00 uur een keuze gemaakt voor een vervolgbijeenkomst.

2. Het is van groot belang dat tijdens de raadsvergaderingen van 24 oktober 2019 dezelfde documenten en teksten ter behandeling voorliggen in zowel de raadsvergadering van de gemeente Landerd als de raadsvergadering van de gemeente Uden. In die context worden de fracties gevraagd om in de GVC van 30 september 2019 een (voor)aankondiging over de inhoud van te verwachten amendementen en moties te doen.