Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Subcommissie Controle en Financien - 5 februari 2018

Locatie: Stadhuis Perskamer, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: Peter van Corler
Bundel:
pdf Agendabundel (3,6MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen, Vaststellen agenda
Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.
2
Verslag van 13 november 2017
Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (zie B2a) en vaststellen van het verslag.
3
Ingekomen en verzonden stukken
Ter kennisname:
– Brief Provincie Utrecht Aard Begrotingstoezicht 2018 (B3a)

Ter bespreking:
– Bij punt 4: Voorstel 1e Begrotingswijziging 2018 (B4a)
– Bij punt 4: Toelichting 1e Begrotingswijziging 2018 (B4b)
– Bij punt 5: Jaarplan Rekenkamer 2018 (B5a)
– Bij punt 5: Jaarplan Team Audit 2018 (B5b)
– Bij punt 6: Evaluatie subcommissie (B6a)
– Bij punt 7: Evaluatie accountant (Geheim B7a)
– Bij punt 8: Advies raadsaudits (B8a)
4
1e Technische Begrotingswijziging 2018
Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen en opmerkingen heeft bij de 1e Technische Begrotingswijziging 2018 (bijlage 4a en b) en aangeven of, en zo ja, welke punten u wilt benoemen in een eventueel op te stellen advies van de subcommissie aan de commissies M&S en S&R.
Achtergrond: Jaarlijks bespreekt de subcommissie de Technische Wijzigingen op de
begroting. Aandachtspunt is de technische herkenbaarheid van de wijzigingen.
5
Jaarplan Rekenkamer 2018 en Concept Jaarplan Team Audit 2018
Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter en/of de secretaris van de rekenkamer op het plan (B5a), inclusief een stand van zaken. Aangeven of u nog vragen/ opmerkingen heeft. Toelichting door of namens team Audit op het concept jaarplan (B5b). Aangeven of u nog vragen/ opmerkingen heeft, en welke onderzoeken u t.z.t. wenst te bespreken in de subcommissie.

Achtergrond: De jaarplannen van de rekenkamer en van team audit besproken worden in de subcommissie, passend bij de verordening op de subcommissie. De inventarisatie van mogelijk interessante onderwerpen vindt plaats in de subcommissievergadering van november, en de definitieve jaarplannen worden bij voorkeur in de subcommissievergadering van februari behandeld. Het jaar ritme van Team Audit is, zoals eerder aangegeven, dusdanig dat op dit moment het plan in concept wordt voorgelegd.
6
Evaluatie subcommissie
Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u nog vragen of opmerkingen heeft bij het evaluatiedocument (B6a), vaststellen van de inhoud van het document. Na vaststelling zal het evaluatiedocument worden voorgelegd aan de nieuwe subcommissie Controle en Financiën en worden betrokken bij het opstellen van het inwerkprogramma.

Achtergrond: Tijdens de subcommissie Controle & Financiën van 2 oktober jl. is besloten om een zelfevaluatie uit te voeren nu het einde van de raadsperiode in zicht komt. Op maandag 22 januari jl. heeft de subcommissie in een groepsgesprek een zelfevaluatie uitgevoerd. Het voorliggende document geeft de adviezen weer die uit de zelfevaluatie naar voren zijn gekomen. Het document zal worden voorgelegd aan de nieuwe subcommissie en worden betrokken bij het opstellen van het inwerkprogramma.
7
Evaluatie accountant
Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u nog vragen of opmerkingen heeft bij het evaluatiedocument (B7a) en vaststellen van het document.

Achtergrond: Tijdens de subcommissie Controle & Financiën van 2 oktober jl. is besloten om een zelfevaluatie uit te voeren nu het einde van de raadsperiode in zicht komt. Tijdens de verzamelen van de inbreng voor deze evaluatie en tijdens het groepsgesprek op maandag 22 januari jl. is een enkele keer de accountant ook het onderwerp geweest. In het voorliggende document zijn deze onderwerpen weergegeven. Middels dit agendapunt wordt de mogelijkheid geboden om de accountant te evalueren in aanwezigheid van de accountant. De uitkomsten van deze evaluatie zijn input voor de aanbesteding van de nieuwe accountant.
8
Advies Raadsaudits
Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u nog vragen of opmerkingen heeft bij het Advies m.b.t de raadsaudits (B8a) en vaststellen van het advies. Na vaststelling zal het advies worden verzonden naar de commissie Mens en Samenleving en Stad en Ruimte.

Achtergrond: Tijdens de subcommissie Controle & Financiën van 13 november jl. heeft de subcommissie gevraagd aan de werkgroep Jaarstukken om, naar aanleiding van de evaluatie van de raadsaudits, een advies uit te werken voor het vervolg ervan. Dit advies ligt nu voor.
9
Wvttk
Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.
10
Jaarplan 2018.
Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.
11
Rondvraag en sluiting.