Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 29 november 2018

Locatie: Varrolaan 100
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter:
Toelichting: De raadsinformatiebijeenkomsten vinden plaats in de ochtend (9.30 - 13.00 uur) en in de avond (19.30 - 22.30 uur)
Bundel:
pdf Agendabundel (18,8MB)

1
Werkbezoek AlArqam school
Tijd: 10.00 -12.00 uur
beleidsveld: Onderwijs
2
Subcommissie Controle en Financieen
Tijd: 9.30 - 11.00 uur
Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.03
3
Bijeenkomst Onderzoeksprogramma Rekenkamer 2019
Tijd: 11.30 - 13.00 uur
Locatie: Varrolaan 100/ kamer 503
4
LET OP: Bijeenkomst UITGESTELD : Studentenzorg: samenwerken aan bereikbaarheid en preventie
5
Raadsinformatiebijeenkomst 'Sportaccomodaties'
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Varrolaan 100, Raadzaal
Beleidsveld: Sport/ wethouder van Ooijen

Agenderenden: Has Bakker (D66), Tessa Sturkenboom (Student&Starter), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Tess Meerding (VVD) en Jan Wijmenga (ChristenUnie) Rick van der Zweth (PvdA)

Motivering en doel:
Het nieuwe tarievenbeleid voor sportaccommodaties bestaat nu een jaar. Het is niet zonder slag of stoot vastgesteld. Enkele clubs waren uitgesproken tegenstander. De agenderende fracties vinden het belangrijk goed vinger aan de pols te houden en willen om die reden in een RIB met betrokken hierover doorpraten.
De fracties willen van sportclubs (en overige geïnteresseerden) horen wat zij van de toepassing van het nieuwe tarievenbeleid vinden; wat gaat goed en wat kan beter? Ook horen zij graag hoe optimaler gebruikt gemaakt kan worden van bestaande sportaccommodaties en hoe zij de dienstverlening en communicatie vanuit de gemeente m.b.t capaciteitsinzet en het onderhoud van de accommodaties ervaren.
De fracties willen van het college graag een korte presentatie over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft zien gebeuren; heeft er een efficiencyslag plaatsgevonden en welk laaghangend fruit gaan we nog plukken?
5.1
Raadsbrief Bezetting sportaccommodaties

5.2
Beantwoording SV 2018, nr. 120 over vervanging van kunstgrasvelden
5.3
Effecten tarievenbeleid sport-accommodaties
6
Jongeren onder dak en Groeiplan jongvolwassenen
Tijd: 21.00 - 22.30 uur
Locatie: Varrolaan 100, 5.03
Beleidsveld: Jeugd en Jeugdzorg
Werkvorm: toelichting van het college en het uitwisselen van ideeën met andere betrokkenen

Agenderenden: Anne-Marijke Podt (D66), Peter van Corler (GroenLinks) en Kristin van Veen (Student&Starter)
Doel en motivering agendering:
De fracties van D66, GroenLinks en Student&Starter willen graag een Raadsinformatiebijeenkomst organiseren rond het ‘Groeiplan jongvolwassenen’ en de bijbehorende raadsbrief Jongeren onder Dak. Hoewel zij in beginsel blij zijn met het groeiplan, zijn niet alle in de raadsbrief geschetste maatregelen even duidelijk. Tijdens deze bijeenkomst horen de fracties graag meer van het college en van betrokken ketenpartners over de in de brief geschetste verbetervoorstellen en activiteiten: wat houdt het in en hoe gaat het bijdragen aan de verbetering van de overgang van 18- naar 18+? Verder horen zij graag hoe ketenpartners kijken naar de haalbaarheid en wenselijkheid van het groeiplan en de verbetervoorstellen: zijn dit inderdaad de juiste prioriteiten en is er inderdaad sprake van een gezamenlijk plan waaraan alle organisaties zich committeren?
6.1
Raadsbrief Jongeren onder dak en opgave jongvolwassen in Utrecht
7
Raadsinformatiebijeenkomst 'meest klantvriendelijke, begrijpelijke en toegankelijke gemeente van Nederland'
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Varrolaan 100
Beleidsveld: Werk & Inkomen/ Linda Voortman
Agenderenden: : Lars Roodenburg (D66), Jantine Zwinkels (CDA), Marijn de Pagter (VVD)

Motivering en doel agendering:
De fracties willen graag een Raadsinformatiebijeenkomst organiseren om het uitgebreid te hebben over hoe Utrecht de meest klantvriendelijke, begrijpelijke en toegankelijke gemeente van Nederland kan worden. Aanleiding hiervoor is de groei van de stad en de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de publieksdienstverlening niet achterblijft. Tijdens het debat over de programmabegroting 2019 op 17 oktober jl. benoemde het college de (financiële) knelpunten bij het bereiken van dat doel. De fracties van D66, VVD en CDA willen graag in gesprek over wat de gemeente binnen deze kaders kan verbeteren of anders kan doen. De behoeften van inwoners en eerdere voorstellen nemen we hier graag in mee. Dit mede naar aanleiding van de raadsbrief “Voortgang Programma Publieksdienstverlening” en de Tweede Bestuursrapportage 2018.
De wethouder komt met een plan bij de VJN 2019. De raadsleden denken graag mee over dit plan. Wat is er nodig? Welke ideeën hebben de ambtenaren? Is er een gezamenlijke richting waar de raad en de ambtelijke organisatie op kunnen uitkomen?
Onderwerpen die de fracties graag willen aansnijden zijn: een bezorgservice voor paspoorten en rijbewijzen, de mate van digitaliseren van de publieksdienstverlening, aandacht houden voor begrijpelijke taal, de 1-loket-gedachte en het al dan niet openen van meer loketten in de wijk, verruiming van de openingstijden, de ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening aan rechtspersonen (opvolging ondernemingsloket, verenigingenloket, etc) en andere uitdagingen voor het Klantcontactcentrum.
7.1
Voortgang Programma Publieksdienstverlening 2018/2019
8
Raadsinformatiebijeenkomst 'Payrolling'
Tijd: 21.00 - 22.30 uur
Locatie: Varrolaan 100, 5.02
Beleidsveld: Werk & Inkomen/
Agenderenden: Rick van der Zweth (PvdA), Sophie Schers (GroenLinks) en Ruurt Wiegant (SP)

Aanleiding
De fracties van de PvdA, GroenLinks en SP agenderen de drie brieven rondom gelijke behandeling bij gelijk werk voor payrollers voor een raadsinformatiebijeenkomst. De fracties zijn nog niet tevreden over de uitvoer van alle beslispunten uit het initiatiefvoorstel en willen daar graag verder over in gesprek.
Dit gesprek gaat over de mogelijkheden/alternatieven om toch gelijke behandeling voor payrollers mogelijk te maken bij een subsidierelatie. Ook willen de fracties kijken naar aanvullende ambities om te komen tot een betere verdeling van vast en flex werk bij de gemeente.

Motivering agendering:
De RIB bestaat uit een korte toelichting van de juridische experts op hun gegeven juridisch advies. Verder worden er externe sprekers uitgenodigd die op verzoek van de fracties hun licht over de vraagstukken laten schijnen.
De fracties zijn benieuwd bij zowel inhuur (o.a. uitzendbureaus) als tijdelijke contracten naar het volgende: bij welke afdelingen werken deze werknemers vooral en welk werk doen zij? Hoe is dit onderbouwd "piek" werk? En hoe verhoudt dit zich tot de conclusies van het FNV-onderzoek dat onlangs is uitgevoerd.
8.1
Raadsbrief Uitvoering initiatiefvoorstel Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld
8.2
Raadsbrief Voortgang initiatiefvoorstel gelijke behandeling payrollers en motie 60 over ‘oneigenlijke’ werkervaringsplaatsen
Deze raadsbrief wordt in samenhang besproken met de raadsbrief Uitvoering initiatiefvoorstel Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld
8.3
Memo Juridisch advies Gelijke behandeling bij payrolling en oneigenlijke werkervaringsplaatsen
Deze memo wordt in samenhang behandeld met punt 7.1 en punt 7.2