link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 oktober 2017

Locatie: Raadzaal Velsen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: F.C. Dales
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Actualiteitenuurtje: inwoners en daarna raadsleden
3
Vaststellen van de agenda
4
Vaststellen notulen raadsvergadering van 20 juli 2017
5
Ingekomen stukken aan de raad
Wijze van afhandeling:
A. aan B&W ter afdoening (met afschrift aan de raad)
B. aan B&W met verzoek de raad te adviseren
C. Voor kennisgeving aannemen
D. Overig
6
Bestemmingsplan Motorhuislocatie
Op de locatie Motorhuis aan de Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord wil de gemeente tien 2-onder-1-kapwoningen realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en ontheffing Hogere grenswaarden hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad stelt de bestemmingsplan Motorhuislocatie vast.
7
Groencompensatie voor parkeergelegenheid L. Zochterplantsoen, Velserbroek
Vanuit de omgeving van het L. Zocherplantsoen te Velserbroek is het verzoek gekomen voor meer parkeergelegenheid, met name bij de entree van de woonwijk. In de omgeving is geen ruimte om extra parkeergelegenheid aan te leggen zonder hiervoor een groenvoorziening deels op te geven. Het groen wordt gecompenseerd in oppervlak en waarde van het groen. De gemeenteraad besluit om de bestemming van het groen aan te passen.
8
Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Binnen de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond is een vacature ontstaan. Op voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de openbare scholen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen benoemen de gemeenteraden van deze gemeenten de heer R. Zaal uit Heerhugowaard.

9
Rekenkamerrapport Burger- en overheids-participatie in Velsen
De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen om het contact met de inwoners verder te verbeteren. Uit het onderzoek komt een aantal aanbevelingen voor raad en college, zoals de benadering van verschillende doelgroepen in een wijk, de keuze van de communicatiemiddelen die worden ingezet, de transparantie in het participatieproces en de evaluatie van verschillende participatietrajecten.
10
Beleidsnota Jeugd 2018-2021
Het beleidsplan Jeugd 2018-2021 beschrijft wat we in Velsen en de IJmond doen voor onze jeugd: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het beleidsplan Jeugd samen opgesteld en willen gelijktijdig dit plan laten vaststellen door de gemeenteraden.
11
DEBAT: Zienswijze planstudie verbinding A8-A9
De gemeente Velsen wil een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie Verbinding A8-A9 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De gemeenteraad neemt nu een besluit over een aangepaste zienswijze om te komen tot een volgende stap die moet leiden tot de aanleg van de verbinding A8-A9.
12
DEBAT: Onderzoek naar effecten van niet-realiseren fusie in de IJmond
De gemeenten Beverwijk en Velsen willen een extra onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten van het niet plaatsvinden van een gemeentelijke herindeling/fusie in de IJmond. Aan de gemeenteraden van Beverwijk en Velsen wordt gevraagd hiervoor een budget van totaal € 20.000,00 beschikbaar te stellen. De gemeenteraad Velsen neemt hier nu een besluit over.
13
Benoeming raadsgriffier
De heer R.B. Palstra wordt voorgedragen als nieuwe raadsgriffier. De raad benoemt hem tijdens deze raadsvergadering. Per 1 november 2017 begint de heer R.B. Palstra bij de gemeente Velsen.
14
Motie 31 van 2017-terugdringen sluipverkeer Velsen-Noord