link naar deze pagina

Regioraad - 11 december 2018

Locatie: Stadhuis Amsterdam
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D. de Jong, raadsvoorzitter
Toelichting: De stukken voor de Regioraad zijn ca. 3 weken voorafgaand aan de vergadering beschikbaar.

1
Opening voorsessie Regioraad
2
Vaststellen agenda Voorsessie en Regioraad
3
Mededelingen voorsessie Regioraad
4
Inspraak
5
Vaststellen notulen Voorsessie regioraad 16 oktober 2018
6
Behandeling vragen, ingekomen stukken en toezeggingen
De vragen, ingekomen stukken en toezeggingen treft u aan bij vergaderkalender op de website van de Vervoerregio Amsterdam.
7
VOORBEREIDING BESLUITVORMING REGIORAAD
7.a
Actualisatie regelingen / Mandaatbesluit regioraad
Toelichting bij agendapunt 14.
7.b
Vaststellen Verordening elektronische kennisgeving
Toelichting bij agendapunt 15.
7.c
Actualisatie Investeringsagenda OV tot 2025
Toelichting bij agendapunt 16.
7.d
Vaststellen Investeringsagenda Smart Mobility
Toelichting bij agendapunt 17.
7.e
Programma Zero Emissie Mobiliteit
Toelichting bij agendapunt 18.
7.f
Stimuleringsregeling Deelfiets
Toelichting bij agendapunt 19.
7.g
Samenwerkingsovereenkomst OLV en HOV Legmeerdijk
Toelichting bij agendapunt 20.
8
MENINGSVORMEND / TER KENNISNAME
8.a
Aanbesteding concessie Zaanstreek-Waterland - proces totstandkoming Programma van Eisen
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van het voorgestelde proces om te komen tot een Programma van Eisen voor de aanbesteding van de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland per eind 2021.
2. Eventuele opmerkingen en aandachtspunten aan het dagelijks bestuur mee te geven.
3. Een klankbordgroep “Aanbesteding Zaanstreek-Waterland” vanuit de Regioraad in te stellen om het proces tot aan vaststelling van een definitief Programma van Eisen van dichtbij te volgen en de bespreking van het dossier in de Regioraad te helpen voorbereiden.
8.b
Planning concessie Amsterdam
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de planning voor:
- de herijking van de lopende concessie Amsterdam;
- de verlenging van de lopende concessie Amsterdam;
- het verlenen van een nieuwe concessie Amsterdam.
2. Kennis te nemen dat de Regioraad in het voorjaar van 2019 nader wordt geïnformeerd over het besluitvormingstraject voor het herijken en verlengen van de lopende concessie en het verlenen van een nieuwe concessie Amsterdam, en de wijze waarop de Regioraad hierbij wordt betrokken.
8.c
Jaarverslagen Klachten 2017 en 2018
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van – en in te stemmen met - de Jaarverslagen Klachten 2017 en 2018.
8.d
Wijzigingen Regeling RAR 2019
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van het besluit van het DB tot vaststellen van de Regeling voor de Reizigers Advies Raad van de Vervoerregio Amsterdam 2019
9
Rondvraag voorsessie Regioraad
10
Sluiting voorsessie Regioraad
11
Opening Regioraad - BESLUITVORMING
12
Vaststellen notulen Regioraad 10 juli 2018
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. Vaststellen van de conceptnotulen van de vergadering van de regioraad van 16 oktober 2018.
13
Mededelingen Regioraad
14
Actualisatie regelingen / Mandaatbesluit regioraad
1. Mandaat, machtiging en volmacht te verlenen aan het Dagelijks Bestuur met recht van ondermandaat, – machtiging en -volmacht, overeenkomstig het in het register genoemde overzicht met als datum inwerkingtreding 1 januari 2019;
2. Het mandaat zoals benoemd in het mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2009 voor wat betreft de in de bijlage opgenomen punten (P&O, Statuut, artikel 49 benoeming, schorsing, ontslag ambtenaren, uitgezonderd secretaris) en 16 (P&O, inrichting ambtelijke organisatie) in te trekken met ingang van 1 januari 2019;
3. Kennis te nemen van DB voordracht/besluit actualisatie regelingen;
4. Kennis te nemen van de financiële regeling;
5. Kennis te nemen van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid;
6. Kennis te nemen van het mandaatregister (DB bevoegdheden).
15
Vaststellen Verordening elektronische kennisgeving
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de concept Verordening elektronische kennisgeving;
2. de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Vervoerregio Amsterdam 2017 vast te stellen.
16
Actualisatie Investeringsagenda OV tot 2025
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. Akkoord te gaan met de bijstelling van de Investeringsagenda OV met een nieuwe reeks opgaven voor de periode tot 2025;
2. In te stemmen met het opstarten van de eerste projecten vanuit het studiebudget dat in de programmabegroting 2019-2022 staat opgenomen (een budget van €3,1 mln). In de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 15 februari 2019 zal een begrotingsdekking worden voorgelegd voor de uitvoeringskosten.

17
Vaststellen Investeringsagenda Smart Mobility
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. De Investerinsgagenda Smart Mobilty vast te stellen
2. Akkoord te gaan met de inhoud en financiële gevolgen van de Investeringsagenda Smart Mobility
18
Zero Emissie Mobiliteit
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. Vaststellen van de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid van de Vervoerregio Amsterdam. Het besluit behelst:
• De uitwerking van strategische opgave naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem, de transitie beginnend bij de busvloot in de Vervoerregio;
• Op basis van de studies “Duurzaam OV in de Vervoerregio” en de MKBA te concluderen dat de transitie naar duurzaam OV extra investeringen nodig heeft, maar maatschappelijk rendeert;
• Het aanwijzen van een ZE Voorkeurstechniek: op basis van bewezen techniek, praktische toepassing, financiële haalbaarheid en maatschappelijke rendabiliteit kiest de Vervoerregio voor drie elektrische ZE varianten te weten IMC, Plug-in en OC;
• Het voornemen om in 2019 met het programma te werken aan de langere termijn doelstelling voor een CO2-neutraal mobiliteitssysteem 2050 uit te werken.
2. Kennisnemen van de kostenraming ZEM Vervoerregio

19
Stimuleringsregeling Deelfiets
Van de Regioraad wordt gevraagd:
1. De Stimuleringsregeling Deelfiets vast te stellen.
20
Samenwerkingsovereenkomst OLV en HOV Legmeerdijk
Van de regioraad wordt gevraagd
1. In te stemmen met de concept Samenwerkingsovereenkomst Ongestoorde Logistieke Verbinding;
2. In te stemmen met de concept Samenwerkingsovereenkomst HOV Legmeerdijk - halte Royal FloraHolland’;
3. De Portefeuillehouder te mandateren om tot een definitieve overeenkomst te komen en ondertekening door alle partijen te organiseren.
21
Rondvraag Regioraad
22
Sluiting Regioraad