Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 12 december 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
3.1
Brief van instelling//burger
pdf 865 Afschrift email aan College dd 25-10-2019 Bew.belangengroep Ch. de Bourbonln inz. verkeersmaatregelen ann.pdf (137KB)
pdf 866 Brief dd 29-10-2019 RKC met quick scan onderzoek naar financiële indicatoren en positie (incl. bijlagen).pdf (2.2MB)
pdf 867 Brief dd 30-10-2019 Vereniging Noord-Hofland inz. huurovereenkomst 2020 (incl. aanb.email) ann.pdf (492KB)
pdf 869 Brief dd 31-10-2019 bestuur Oogstfonds met verzoek doen van opdracht aan fonds mbt vergroening leefomgeving.pdf (154KB)
pdf 872 Brief 01-11-2019 raadslid Katwijk over Klimaatakkoord.docx (17KB)
pdf 873 Afschrift brief aan college dd 28-10-2019 St. Dierenteh. Lden en St. Dierenambulance inz. bekostiging huis- en zwerfdieren.pdf (3.1MB)
pdf 874 Brief dd 05-11-2019 Wij Graven Elektrisch.nl inz. emissieloze machine.doc (152KB)
pdf 875 Email dd 05-11-2019 gem Westerkwartier met motie Gemeentefonds (incl. bijl.).pdf (2MB)
pdf 876 Email dd 05-11-2019 gem Rheden met motie Trap op, trap af, gemeente Rheden (incl. bijl.).pdf (433KB)
pdf 877 Afschrift email aan college dd 05-11-2019 inwoner inz Schoolstraat fietsvrij.pdf (97KB)
pdf 878 Email dd 02-11-2019 Parent Elimination inz Ouderverstoting (incl. bijlagen).pdf (2.5MB)
pdf 878 Email dd 04-11-2019 Parent Elimination inz bedreigingen jeugdzorgmedewerkers (incl. bijl.) ann.pdf (142KB)
pdf 878 Email dd 06-11-2019 Parent Elimination inz Reactie SamenWerkingsVerband (incl. bijl.) ann.pdf (445KB)
pdf 889 Email dd 08-11-2019 Vereniging Noord-Hofland inz huurovereenkomst activiteitencentrum Alettahof (incl. bijlagen) an.pdf (6MB)
pdf 890 Brief dd 08-11-2019 ODWH inz. zienswijze 11e wijziging GR ODWH (incl. bijlagen).pdf (19.9MB)
pdf 891 Afschrift brief aan college dd 05-11-2019 Prov. Zuid-Holland over Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018.pdf (203KB)
pdf 891 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018.pdf (1.2MB)
pdf 892 Email dd 13-11-2019 Gemeente Duiven inz. motie Samen Trap op trap af (incl. bijl.).pdf (660KB)
pdf 895 Brief dd 13-11-2019 ODWH inz. zienswijze 2e begr.wijziging 2019 en 1e begr.wijziging 2020.pdf (4.8MB)
pdf 896 Afschrift brief aan College dd 14-11-2019 Muz.vereniging Laurentius over gang van zaken kostprijsdekkende huur an.pdf (2.3MB)
pdf 897 Afschrift brief aan Prov.Staten Zuid-Holland dd 15-11-2019 GS F. Vermeulen inz. Financiële druk gemeenten (incl. aanb.email).pdf (259KB)
pdf 898 Brief dd 18-11-2019 Bibl.theek VS-WS inz. auditrapportage (incl. bijl.).pdf (1.3MB)
pdf 899 Brief dd 18-11-2019 Raad van State met uitnodiging voor zitting beroepsprocedure BP Buitenplaats Beresteyn.pdf (1.9MB)
pdf 900 Brief dd 19-11-2019 RKC inz. vertrek van Saskia van der Haagen (incl. bijl.).pdf (487KB)
pdf 908 Brief dd 26-11-2019 gem. Pijnacker-Nootdorp inz. motie Gemeentefonds, Trap op trap af (incl. bijl.).pdf (110KB)
pdf 913 Afschrift brief aan college dd 28-11-2019 Buurtver. Recht door Recht met zienswijze aanvraag omg.vergunnging Autobedrijf Dobbeweg 24 an.docx (33KB)
pdf 918 Brief dd 05-12-2019 Adviesraad Sociaal Domein VS met reactie op voorstel verordeningen WMO en uitvoeringsplannen (incl. bijl.).pdf (380KB)
pdf 919 Email dd 29-11-2019 Gem. Leeuwarden inz. motie afschaffen verhuurdersheffing (incl. bijlage).pdf (469KB)
pdf 920 Email dd 26-11-2019 Gem. Bergen op Zoom inz. motie financ. problemen door Rijksoverheid (incl. bijl.).pdf (1.2MB)
pdf 921 Brief dd 25-11-2019 De VOS met verzoek zienswijze op begroting 2020 (incl. begroting).pdf (3.4MB)
pdf 922 Brief dd 26-11-2019 Stichting ElektroHyperSensitiviteit inz. gezondheidsrisico's 5G (incl. aanb.email).pdf (803KB)
pdf 923 Email dd 26-11-2019 Gem. Grave inz motie Ontwikkeling gemeentefonds (incl. bijl.).pdf (253KB)
pdf 924 Email dd 27-11-2019 Gem. Grave met motie Compensatie extra kosten invoering abonn.tarief WMO-voorziening (incl. bijl.).pdf (553KB)
pdf 925 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2018-2019 definitief.pdf (1.3MB)
pdf 925 Cijferbijlage bij jaarverslag RBL 2018-2019 definitief 28-10.pdf (1.1MB)
3.2
Informatiebrieven van het college van B en W
pdf informatiebrief 065 Overdracht provinciale bodemtaken in kader Omgevingswet.pdf (96KB)
pdf Informatiebrief 066 Nota fietsveiligheid Voorschoten (incl. bijlagen).pdf (6.3MB)
pdf Informatiebrief 067 Aanpassing openingstijden balies burgerzaken en inbelmogelijkheid callcenter.pdf (71KB)
pdf Informatiebrief 068 Marap Werk en Inkomen eerste helft 2019 (incl. bijlagen).pdf (3.2MB)
pdf Informatiebrief 069 Vervolg inkoop jeugdhulp 2020 Haaglanden 10 def.pdf (1.1MB)
pdf Raadpleegbrief 02 bouwen woning naast Papelaan West 186 (incl. bijlagen).pdf (10.7MB)
pdf Informatiebrief 070 Thuisbezorgen paspoorten en ID-kaarten.pdf (70KB)
pdf Informatiebrief 071 Definitief actieplan geluid 2018-2023 (incl. bijl.).pdf (2.3MB)
pdf Informatiebrief 072 Actieplan Mee(r) doen voor bijen.pdf (56KB)
pdf Informatiebrief 073 Stand van zaken Segaar-Arsenaal.pdf (68KB)
pdf Informatiebrief 074 Kaders en randvoorwaarden St Nicolaespad.pdf (676KB)
pdf Informatiebrief 075 Statutenwijziging Dunea NV 2019.pdf (62KB)
pdf Informatiebrief 076 Planning afval.pdf (581KB)
pdf Informatiebrief 077 Programmaplan 2e helft 2019 en 2020 (incl. bijlage).pdf (296KB)
pdf Informatiebrief 078 Voortgang brede welzijnsorganisatie.pdf (951KB)
pdf Informatiebrief 079 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 (incl. bijl.).pdf (390KB)
pdf Informatiebrief 080 Integraal accommodatiebeleid; vaststellen locaties.pdf (136KB)
pdf Informatiebrief 080 Bijlage.pdf (137KB)
pdf Informatiebrief 081 Privacybeleid VS (incl. bijlagen).pdf (405KB)
pdf Informatiebrief 082 Vooroverlegplan Voorstraat 38 in relatie tot de Startnotitie Economische Visie en motie d.d. 3 oktober 2019.pdf (80KB)
pdf Informatiebrief 083 Inspectierapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd en kamerbrief betere organisatie jeugdhulp, -reclassering en -bescherming.pdf (1MB)
pdf Informatiebrief 084 Proces herijking verdeling gemeentefonds (incl. bijl.).pdf (406KB)
pdf Informatiebrief 085 Kansspelbelasting afdoening motie 96 (incl. bijlagen).pdf (165KB)
pdf Informatiebrief 086 Onderhandelingsresultaat tarieven specialistische jeugdhulp 2020.pdf (650KB)
pdf Informatiebrief 087 Evaluatie van de werkgroepen sociaal domein.pdf (3.3MB)
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
3.4
Verklaring van geen bedenkingen bouwen woning naast Papelaan West 186
Op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) kan er een omgevingsvergunning worden aangevraagd die afwijkt van het bestemmingsplan en waarvoor een goede ruimtelijke onderbouwing is vereist. Het gaat dan om de zogenaamde uitgebreide Wabo-procedure van circa 26 weken. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het verlenen van zo’n omgevingsvergunning, maar voor het afwijken van het bestemmingsplan is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Deze verklaring kan slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Om de besluitvorming te vergemakkelijken en de procedure te bekorten heeft de raad categorieën van gevallen aangewezen waarin een dergelijke verklaring niet is vereist. Dat is in 2015 gebeurd, zie de bijlage. Voor aanvragen die in categorie IV vallen is afgesproken dat de raad beslist of er een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Dat gebeurt via een verkorte procedure via de lijst ingekomen stukken.
Er is een vergunningsaanvraag binnengekomen voor het bouwen van een woning naast Papelaan West 186. De raad wordt voorgesteld te besluiten dat een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is.
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Aanbesteding accountantscontrole vanaf verslagjaar 2020 Voorschoten
Het contract met de huidige accountant voor Voorschoten, BakerTilly, loopt eind 2019 af. Voor 2020 en verder moet een nieuwe overeenkomst voor de controlerend accountant gesloten worden. In overleg met de commissie P&C is besloten om geen aanbestedingsprocedure te starten, maar BakerTilly te vragen een offerte uit te brengen. De offerte is op 6 november jl. in de commissie P&C besproken. De commissie geeft een positief advies aan de raad over de offerte.
5.2
Begrotingswijziging 2019 en 2020 WODV
Het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) heeft de tweede Ontwerpbegrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 voor een zienswijze van de raad voorgelegd. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van salarissen, vacatureruimte onderhoudsmedewerker groen, inzet voor specifieke projecten en actualisering van ramingen. Per saldo hebben de bijstellingen geen effect op de deelnemersbijdrage van Voorschoten. Het college adviseert een positieve zienswijze naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief, waarin aandacht wordt gevraagd voor het zoveel mogelijk voorkomen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
5.3
Belastingverordeningen 2020
De raad besluit tot vaststelling van belastingverordeningen op basis waarvan de gemeente in 2020 belasting heft. De voorgestelde tarieven voor 2020 zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2020. Met het vaststellen van de begroting heeft de raad de belastingverordeningen die op dat moment al vastgesteld konden worden vastgesteld. De resterende verordeningen liggen nu ter vaststelling door de raad voor:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorschoten 2020;
- Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Voorschoten 2020;
- Verordening reclamebelasting Voorschoten 2020;
- Legesverordening Voorschoten 2020, inclusief de daarbij behorende tarieventabel.
Naar aanleiding van behandeling in de commissie B&B zijn een aantal verordeningen nog aangepast.
De verordening reclamebelasting is tekstueel aangepast (gebedshuizen i.p.v. kerken en moskeeën).
In de verordeningen Onroerende zaakbelasting en Roerende woon- en bedrijfsruimten de meest recente waardeontwikkelingen van panden, zoals ontvangen van de BSGR, voor Voorschoten verwerkt.
5.4
Normenkader Voorschoten
De raad geeft in het kader van de controle op de Jaarrekening opdracht aan de accountant. Deze opdracht betreft het toetsen op de getrouwheid en rechtmatigheid van de Jaarrekening. De raad stelt het normenkader vast waarbinnen de accountant de toetsing uitvoert. Het normenkader bestaat uit de voor het betreffende boekjaar geactualiseerde lijst met externe en interne wet- en regelgeving. Het voor 2019 geactualiseerde normenkader ligt ter vaststelling voor.
5.5
Regionaal Beleidsplan 2020 – 2023 van de Veiligheidsregio Holland Midden
In het concept Regionaal Beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) zijn alle taken van de veiligheidsregio opgenomen, met zowel het werk dat in continuïteit wordt uitgevoerd als nieuwe beleidsdoelen. Definitieve vaststelling van het plan door het algemeen bestuur is voorzien op 20 februari 2020. Conform de Wet veiligheidsregio’s (artikel 14, lid 2a) bespreken de burgemeesters het conceptbeleidsplan eerst met de gemeenteraden, voordat het wordt vastgesteld. Hiermee wordt de gemeenteraad in staat gesteld haar visie op het beleidsplan mee te geven aan de burgemeester. Geadviseerd wordt in te stemmen met het concept beleidsplan, waarbij de burgemeester de opdracht krijgt om de in de raadscommissie en gemeenteraad besproken aandachtspunten over het beleidsplan mee te geven aan het bestuur van de VRHM.
5.6
Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
De septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds betekent voor 2019 een bruto nadeel uit van € 42.000. Gezien het beperkte financiële gevolg, wordt de uitkomst in de jaarrekening 2019 verwerkt. De circulaire geeft met ingang van 2020 een aanzienlijk structureel voordeel te zien. Het college adviseert daarbij de uitkomsten van de circulaire niet concreet te bestemmen maar toe te voegen aan een stelpost in afwachting van de meicirculaire in 2020. Deze uitkomsten worden met het voorliggende besluit in het meerjarenperspectief van de begroting voor 2020 verwerkt.
5.7
Ontwerpbesluit vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10
In 2014 hebben de colleges van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-
Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Inkoopbureau Haaglanden-10 (H-10) getroffen voor de inkoop van hulp in het sociaal domein i.c. jeugdhulp. Het gaat om de meest lichte vorm van een bedrijfsvoeringorganisatie. Het gaat om de taken inkoop, administratie en informatievoorziening. Het beleid en het geld zijn bij de gemeenten gebleven. Met dit voorstel wordt gewerkt aan toestemming van de raad om deze regeling te wijzigen en voor onbepaalde tijd voort te zetten.
Voorgesteld wordt Het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10, per 1 januari 2020 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden) geheten, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen.
5.8
Formatie griffie 2020 e.v.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Startnotitie Economische Agenda 2020-2023
Iedere vier jaar wordt de Economische Agenda geactualiseerd. Het college heeft hiervoor nu een startnotitie opgesteld, nadat de raad in maart 2019 heeft gevraagd dit thema met voorkantsturing van de raad in te vullen. In de startnotitie worden economische thema’s voorgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd de prioritering van de thema’s aan te geven. Het college geeft aan dat de huidige Economische Visie uit 2016 nog actueel is en vooruitlopend op de komende omgevingsvisie niet aangepast hoeft te worden, met uitzondering van een aanpassing in het horecabeleid in het centrum. Na goedkeuring door de raad wordt de notitie ter inspraak gelegd. Vervolgens wordt met de ondernemerscollectieven inhoud gegeven aan de uitvoeringmaatregelen. Dit resulteert in een uitvoeringsprogramma dat het college vaststelt. Voor 2020 is naar verwachting geen aanvullend budget nodig, via de kadernota wordt voor 2021 e.v. structureel budget aangevraagd.
8
Anterieure overeenkomst herontwikkeling Intratuin Leidseweg 518
Voor de herontwikkeling van de Intratuinlocatie zijn in 2007 stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. In lijn met deze kaders en het coalitieakkoord is gewerkt aan afspraken over de gebiedsontsluitingsweg en de verdeling van de kosten van de realisatie van deze weg. Thans is helderheid nodig over de anterieure overeenkomst en de financiering van de gemeentelijke bijdrage aan de weg. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad ruimte geboden om wensen en bedenkingen bij de overeenkomst te plaatsen én wordt de raad gevraagd in te stemmen met het inzetten van de reserve `bovenwijkse voorzieningen’ voor de realisatie van de weg. Als hier positief over wordt geoordeeld, kan het proces verder worden doorgezet. Voorgesteld wordt:
1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij de anterieure overeenkomst inzake de ontwikkeling Intratuinlocatie Leidseweg en in te stemmen met het voorgestelde vervolgproces.
2. Af te zien van de inzet van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen voor (verkeerskundige) bovenwijkse voorzieningen na afsluiting van grondexploitatieprojecten.
3. De gemeenteraad voor te stellen een bedrag van €635.000,-- in de reserve bovenwijkse voorzieningen te bestemmen voor de realisatie van een verkeersregelinstallatie
en de aansluitingen op de ontsluitingsweg op de Intratuinlocatie.
4. De gemeenteraad voor te stellen de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen waarmee de baten voor ambtelijke kosten groot € 71.215 voor 2020 en voor de afkoop van beheer en onderhoud, groot €20.053,90, voor 2021 worden verwerkt.
Naar aanleiding van de commissiebehandeling is een memo met beantwoording van toezeggingen en een aangepast raadsvoorstel en overeenkomst toegevoegd.
9
Verordening tot derde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015
Aan de raad worden enkele beleidsmatige keuzes voorgelegd om af te wijken van de
standaardsystematiek voor het heffen van de eigen bijdrage. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de wettelijke verplichting tot het betalen van het minimumloon voor o.a. hulpverleners uit het sociaal netwerk. De raad heeft daarnaast de keuze om al dan niet een specifieke vergoedingsregeling op te laten stellen voor informele hulpverlening via het sociaal netwerk. Tenslotte geeft de wijziging de gelegenheid om enkele technische en inhoudelijk verbeteringen in te voegen in de Wmo-verordening.
Een aangepast raadsvoorstel naar aanleiding van de behandeling in de commissie M&S is toegevoegd.
10
Voorbereiden AB Holland Rijnland 18 december 2019
Zie bijgevoegde oplegnotitie.
11
Benoeming wethouder
Sinds eind september is er een vacature voor de functie van wethouder. De VVD draagt Paul de Bruijn voor.
12
Benoeming commissievoorzitter
Omdat Erik Maassen heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter is een vacature ontstaan. Jolien Schroot heeft zich kandidaat gesteld.
13
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
14
Overig
15
Sluiting
Top