Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 20 mei 2020

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen. Wel kunt u deze vergadering hier live volgen. Kopieer de volgende link in uw webbrowser: https://bit.ly/2TePCaj  Klik op bekijken / klik op  Anoniem deelnemen. U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken. Er is tijdens deze vergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Als u uw mening wilt geven over een onderwerp verzoeken wij u de raad een brief of e-mail te sturen via griffie@voorschoten.nl. Als u dit ruim voor de vergadering doet, kunnen de fracties uw opmerkingen betrekken bij de behandeling.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Rapport Rekenkamercommissie over onderzoek naar toezicht en handhaving energiebesparingsplicht - toelichting door RKC
Conform protocol worden onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie (RKC) krijgt de RKC de gelegenheid om het rapport in de commissie toe te lichten. Er is dan gelegenheid voor raadsleden om aan de leden van de RKC of onderzoekers technische vragen te stellen. In een volgende vergadercyclus neemt de raad een besluit over de aanbevelingen uit het rapport. Namens de RKC is William Seegers aanwezig en van het onderzoeksbureau Adromi is Jelle Kramer aanwezig.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen. Omdat dit een online-vergadering is, is het verzoek dit waar mogelijk schriftelijk of anders zeer kort te doen.
4
Kadervorming herontwikkeling Bijdorp
De Congregatie van de zusters Dominicanessen van Voorschoten op Huize Bijdorp nadert haar voltooiing. De zusters willen graag zelf richting geven aan hun nalatenschap. Er wordt nu gewerkt aan een richting voor herontwikkeling die past binnen de waarden van de Congregatie en die zorgt voor voldoende financiële ruimte zodat tot aan het eind de zorg en het gemeenschapsleven van de zusters gegarandeerd blijft. Tevens dat het landgoed in goede handen en exploitabel wordt nagelaten. Met het oog op de nieuwe Omgevingswet is gestart met het bepalen van de kernwaarden van het landgoed en een participatietraject helemaal vóór in het proces. Dit traject heeft een ID-card en Spelregelkaart opgeleverd, als werkbare richting/visie voor de herontwikkeling. De raad wordt gevraagd uit te spreken dat de spelregelkaart en ID-card een goede basis vormen voor een herontwikkeling. Voorgesteld wordt ook het college op te dragen met provincie en Huize Bijdorp te bekijken waar en waarom er strijdigheden zijn met het beleid en of en hoe dit kan worden opgelost.
5
Opstellen en vaststellen wensen en bedenkingen bij Concept RES Holland Rijnland
In het Akkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius. Het Klimaatakkoord is de nationale invulling van dit internationale akkoord, met als centrale doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% t.o.v. 1990. Voor het behalen van dit doel is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en regio’s. Iedere regio dient een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen, waarin zij beschrijft welke energiedoelstellingen er moeten worden gehaald en op welke termijn. Een RES is daarmee ook een instrument om de lokale ambities betreffende energie binnen bereik te brengen. In regio Holland Rijnland, waar Voorschoten bij hoort, is in 2017 het Energieakkoord Holland Rijnland vastgesteld. Op basis van dit Energieakkoord, en conform de eisen vanuit het Nationaal Programma RES is eerst een Concept-RES opgesteld. In Holland Rijnland is ervoor gekozen om naast Warmte en Elektriciteit (verplicht) ook in te gaan op Energiebesparing en Mobiliteit. De Concept-RES ligt nu als voorstel bij de raad om wensen en bedenkingen te geven aan Holland Rijnland, om te betrekken bij de verdere uitwerking van de RES.
6
Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
De Omgevingsdienst West Holland (ODWH) is een gemeenschappelijke regeling waarin 12 gemeenten, waaronder Voorschoten, en ook de Provincie Zuid-Holland in deelnemen. De Omgevingsdienst staat voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Dit doen zij door taken uit te voeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. De dienst adviseert en ondersteunt deelnemers bij bv duurzaamheid, de energietransitie en asbestsanering.
Ieder jaar legt de organisatie een ontwerpbegroting aan haar deelnemers voor waarop de deelnemers kunnen reageren of zij het eens zijn met de richting die het bedrijf op gaat en of dat gebeurt zoals dat is afgesproken. De raad wordt gevraagd zijn zienswijze hierover aan de ODWH kenbaar te maken.
7
Voorlopig Ontwerp Milieubeleidsplan (MBP)
Het laatste milieubeleidsplan is inmiddels verlopen. Ontwikkelingen met betrekking tot klimaat en energie volgen zich
snel op. Daarnaast zijn in het coalitieakkoord “Duurzaam Vooruitstrevend” ambities opgenomen die betrekking hebben op milieu en duurzaamheid, maar is er geen beleidskader en geen met de samenleving ontwikkeld uitvoeringsprogramma waar we de komende jaren aan kunnen werken. De afgelopen jaren is samen met de raad en met inwoners nagedacht over een nieuw milieubeleidsplan. Diverse bijeenkomsten en een flitspeiling hebben input opgeleverd voor dit plan. Het milieubeleidsplan is een visie op energie en klimaat, en de paraplu voor onderwerpen van het gemeentelijk beleid op dit gebied. Voorgesteld wordt te besluiten dat het plan voldoende voldragen is om voor inspraak te worden vrijgegeven en het ook daadwerkelijk vrij te geven voor inspraak.
8
Plan van aanpak fietsveiligheid
Er is in Nederland een trendbreuk nodig om de stijgende lijn aan doden en ernstig gewonden in het verkeer te keren. Dit geldt met name voor fietsers aangezien zij een kwetsbare groep verkeerdeelnemers vormen. Ook binnen Voorschoten is het noodzakelijk de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. In het plan van aanpak fietsveiligheid zijn actiepunten opgenomen om verkeersveilig (fiets)gedrag in Voorschoten te bevorderen en actiepunten op welke wijze de infrastructuur op een fietsveilige manier ingericht gaat
worden. Daarnaast is in het plan van aanpak aandacht voor de huidige fietsknelpunten in Voorschoten en op welke wijze wordt getracht de verkeersveiligheid van deze locaties te verbeteren. Voorgesteld wordt het plan van aanpak vast te stellen.
9
Actuele bestuurlijke aangelegenheden
10
Sluiting
Top