Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 12 maart 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Namens de bewonersvereniging Het Wedde zal de heer B. Zweekhorst inspreken over verkabeling hoogspanningsmasten.
3
Presentatie stand van zaken invoering Omgevingswet
Op verzoek van het CDA is het presidium akkoord gegaan met agendering van dit onderwerp.
Sheila Bonte (Programmamanager Omgevingswet) en Jaco Groenendal (Themaverantwoordelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet) u bij over de Omgevingswet.
De basis van deze presentatie vormen de Programmavisie invoering Omgevingswet (door u vastgesteld op 15-11-2018) en de VNG minimale actielijst (versie 19 december 2019). https://vng.nl/publicaties/roadmap-omgevingswet
Onze focus ligt op twee vragen: Waar bent u in 2020 als gemeenteraad aan zet? Wat moet de gemeente op 1 januari 2021 kunnen en hebben?
We laten onder meer zien wat de inwoner in het digitaal loket te zien krijgt en we lichten het Spoorboekje invoering Omgevingswet 2020 (volgt na 3 maart) toe.
Duur presentatie is ongeveer 20 minuten, waarna gelegenheid is voor het stellen van vragen.
Voor raads- en commisiseleden: voor een overzicht van relevante stukken aangaande de invoering Omgevingswet: zie Ibabs onder Thema Omgevingswet VS.
4
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
5
Haalbaarheidsonderzoek verkabelen/verplaatsen hoogspanningstracé
De raad heeft op 12 september 2019 gevraagd of het college een haalbaarheidsonderzoek wil uitvoeren naar het ondergronds verkabelen/verplaatsen van delen van het hoogspanningstracé. Daarmee zou het invulling geven aan vragen vanuit de raad en samenleving om te onderzoeken of verkabelen/verplaatsen in Voorschoten technisch en financieel haalbaar is. Het onderzoek en het daaropvolgende besluit moest klaarheid brengen in de (on)mogelijkheden voor de gemeente en de belanghebbenden die wonen rondom de hoogspanningslijn. Het houden van een haalbaarheidsonderzoek kost de gemeente ruwweg €110.000. Het daadwerkelijk verkabelen/verplaatsen kost de gemeente zeven tot negen miljoen euro. Deze zeer hoge kosten kan Voorschoten op dit moment niet betalen. Om al deze redenen wordt voorgesteld het haalbaarheidsonderzoek niet uit te voeren, gezondheidsrisico’s en andere relevante ontwikkelingen te blijven monitoren, en het onderwerp opnieuw te agenderen als daar aanleiding voor is.
6
Voorbereiden AB vergadering Holland Rijnland 18 maart 2020
Omdat deze AB vergadering een bijzondere vergadering is, waarvoor geen agenda is verstrekt, is er geen oplegnotitie geschreven. De bijeenkomst lijkt vooral informatief van aard te zijn. Dit punt is wel gehandhaafd op de agenda om de ruimte te geven deze bijeenkomst van te voren te bespreken als daar behoefte aan is.
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
9
Sluiting
Top