Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 26 maart 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus gaat deze vergadering niet door. Hierdoor is er ook geen mogelijkheid om in te spreken. Als u uw mening wilt geven over een onderwerp, verzoeken wij u de raad een brief of e-mail te sturen via [griffie@voorschoten.nl](mailto:griffie@voorschoten.nl).

De onderwerpen op deze agenda worden schriftelijk behandeld. De betogen en (antwoorden op) schriftelijke vragen van de fracties zullen worden toegevoegd aan de agendapunten hieronder zodat u hier kennis van kunt nemen. Besluitvorming over deze onderwerpen vindt in de raadsvergadering plaats. Houdt u deze website in de gaten voor de volgende raadsvergadering of neem een abonnement op de nieuwsbrief: [https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/nieuwsbrief\_43353/?previewcode=053f8f8ef5ce72874b7d8c9f120cddd6&preview=2&contentid=6791&pub=0000-00-00&exp=0000-00-00](https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/nieuwsbrief_43353/?previewcode=053f8f8ef5ce72874b7d8c9f120cddd6&preview=2&contentid=6791&pub=0000-00-00&exp=0000-00-00)

1
Algehele herziening Algemeen Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Met voorliggend raadsvoorstel- en besluit wordt de APV voor Voorschoten algeheel herzien. Naast tekstuele en wetstechnische aanpassingen, gaat het om inhoudelijke aanpassingen. Die aanpassingen zijn in lijn met de model-APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en betreffen: vergunningsplicht voor vechtsportevenementen; aanlijn- en muilkorfgebod voor honden op privéterreinen; collectevergunning voor werving van donateurs of leden; vergunningplicht voor waterpijpcafés. De herziening van het beleid voor o.m. Evenementen, Paracommercie en Weesfietsen – waarvoor de commissie op 23 april een startnotitie bespreekt – leidt mogelijk opnieuw tot aanpassingen van de APV. Er ligt nu reeds een raadsvoorstel APV voor om landelijke wijzigingen al door te voeren en om het besluit van de raad over sluitingstijden van de horeca in het centrum te verwerken.
2
Reactie op toezichtsbrief provincie Zuid-Holland op de begroting 2020
De provincie houdt toezicht op de financiën van de gemeente. De provincie heeft per brief laten weten dat Voorschoten met de programmabegroting 2020 voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. Dit houdt in dat Voorschoten de begroting direct kan uitvoeren en de provincie begroting en begrotingswijzigingen niet vooraf hoeft goed te keuren. In de brief signaleert de provincie risico’s voor de lopende begroting (stikstof en vertraging nieuwbouw, jeugdhulp en gemeentelijke accommodaties). Ook geeft de provincie aandachtspunten mee om te komen tot een structureel sluitende begroting voor 2021 e.v.: kosten sociaal domein en een goede weergave van structurele en incidentele lasten in de begroting. Voorgesteld wordt om de brief met bijgevoegde concept-antwoordbrief te beantwoorden.
Top