Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gecombineerde Commissie Voorschoten - 14 april 2022

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd, waarna de commissie vragen kan stellen.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Vanwege de komst van mogelijk grote groepen vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland en de noodzaak om vele opvangplekken te realiseren op korte termijn, heeft het kabinet op 7 maart 2022 het Veiligheidsberaad en de voorzitters van de veiligheidsregio´s verzocht de realisatie van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te coördineren. Voor Voorschoten betekent dit dat er 63 vluchtelingen opgevangen moeten worden. Hiervoor wil de gemeente een deel van het gemeentehuis beschikbaar stellen en inrichten. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen €653.000,-. Deze kosten worden door het Rijk vergoed, maar moeten nu eerst door de gemeente worden voorgeschoten. De raad wordt gevraagd hiervoor een krediet ter beschikking te stellen.
5
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Fortgensschool
In maart 2021 heeft basisschool Fortgens een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een krediet om voorbereidingen te treffen voor nieuwbouw van het schoolgebouw. In het door de raad eerder vastgesteld Integraal Huisvestingsplan (IHP) is vervangende nieuwebouw voor de Fortgensschool opgenomen. Op basis hiervan kan de school wettelijk aanspraak maken op een voorbereidingskrediet van 10% van het opgenomen investeringsbedrag van 3 miljoen. De raad wordt gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen middels bijgevoegd raadsvoorstel.
6
Kadernota RDOG 2023 RDOG Hollands Midden (Hecht)
De gemeente Voorschoten neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg RDOG HM). Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden  In de kaderbrief schetst Hecht kort de financiële kaders die uitgewerkt terug zullen komen in de programmabegroting 2023 die in april voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten wordt aangeboden. In het kader van grip op gemeenschappelijke regelingen heeft de raad afgesproken om ook op kadernota's van gemeenschappelijke regelingen zoals Hecht een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om over deze kaderbrief van Hecht een zienswijze in te dienen zoals verwoord in de brief bij het raadsvoorstel.
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Bij dit agendapunt kan de commissie reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
De PvdA heeft vragen aangekondigd over uitbetaling van de energiecompensatie.
9
Sluiting
Top