Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 11 juni 2020

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: C. Aptroot
Toelichting: Deze vergadering vindt fysiek plaats in raadhuis De Paauw in Wassenaar. Vanwege de Coronamaatregelen zijn publiek en pers ++níet welkom++ om bij de vergadering aanwezig te zijn. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en is hieronder (boven de agendapunten) te zien.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
3.1
Brief van instelling//burger
pdf 1122 Brief dd 07-05-2020 Prov. Zuid-Holland met afschrift besluit benoeming Ch.B. Aptroot tot wnd. burgemeester.pdf (1MB)
pdf 1124 Brief dd 13-05-2020 Congregatie H. Catharina van Siena over RV kadervorming herontwikkeling Huize Bijdorp.pdf (259KB)
pdf 1125 Brief dd 14-05-2020 Congregatie H. Catharina (Algemeen overste) RV kadervorming herontwikkeling Huize Bijdorp.pdf (127KB)
pdf 1126 5e Noodverordening COVID-19 (incl. aanb.email).pdf (8.2MB)
pdf 1127 Email dd 09-05-2020 inwoner over gemeentelijke accommodatiebeleid.pdf (104KB)
pdf 1128 Email dd 11-05-2020 Voorschotense Kunstkring over verkoopplannen AB huis a.pdf (103KB)
pdf 1129 Brief dd 17-05-2020 OGLV over Kadervorming herontwikkeling Bijdorp (incl. bijlagen) a.pdf (398KB)
pdf 1130 Brief dd 18-05-2020 RKC over onderzoek informatiebeveiliging.pdf (369KB)
pdf 1131 Brief dd 14-04-2020 inwoners over ondergronds brengen hoogspanningslijn (ontvangen 18-05-2020, incl. bijlagen) a.pdf (620KB)
pdf 1132 Email dd 18-05-2020 Gem Alphen-Chaam over motie stabieler gemeentefonds (incl. bijl.).pdf (223KB)
pdf 1133 Email dd 19-05-2020 inwoner over zwemverbod aan Hofvliet.pdf (109KB)
pdf 1134 Email dd 20-05-2020 Gem Peel en Maas over motie RES (incl. bijl.).pdf (698KB)
pdf 1136 Hospice Wassenaar - Jaarverslag 2019.pdf (1.4MB)
pdf 1140 Brief dd 26-05-2020 Ned. Vereniging voor de VN over viering 75 jaar VN in 2020.pdf (56KB)
pdf 1142 6e Noodverordening COVID-19 (incl. aanb.email).pdf (2.2MB)
pdf 1143 Brief dd 29-05-2020 Burgercollectief Stralingsbewust Wonen over stralingsbewust wonen a.pdf (122KB)
pdf 1144 Afschrift email aan college dd 28-05-2020 inwoner over tijdelijke uitbreiding terrassen Voorstraat.pdf (100KB)
pdf 1145 Email dd 17-05-2020 inwoner met diverse klachten.pdf (41KB)
pdf 1146 Afschrift email aan college dd 28-05-2020 Inwoner over tijdelijke uitbreiding terrassen Voorstraat (incl. bijl.).pdf (177KB)
pdf 1147 Brief dd 25-05-2020 diverse organisaties met uitnodiging aan campagne Orange the World (incl. bijl.).pdf (4.1MB)
pdf 1148 Email dd 26-05-2020 Gem Roosendaal met brief aan 2e Kamer over uitrol 5G (incl. bijl.).pdf (156KB)
pdf 1149 Email dd 28-05-2020 Stichting Vluchteling over opvang vluchtelingkinderen (incl. bijl.).pdf (801KB)
pdf 1150 Email dd 29-05-2020 inwoners over ontwikkelingen Voorstraat.pdf (100KB)
pdf 1151 Brief dd 28-05-2020 VHA over ruimte voor betere huisvesting arbeidsmigranten (incl. bijl.).pdf (187KB)
pdf 1152 Afschrift email aan college dd 29-05-2020 Inwoner over tijdelijke uitbreiding terrassen Voorstraat.pdf (87KB)
pdf 1153 Email dd 03-06-2020 Gem Brunssum over motie behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s (incl. bijl.).pdf (244KB)
pdf 1154 Email dd 03-06-2020 Gem Brunssum over motie afschaffen verhuurdersheffing (incl. bijl.).pdf (249KB)
pdf 1157 Brief dd 05-06-2020 Fietsersbond VS met reactie op fietsveiligheidsplan a.docx (13KB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
Het CDA heeft vragen aangekondigd over maatregelen in de Voorstraat voor uitbreiding van de terrasmogelijkheden.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Kadervorming herontwikkeling Bijdorp
De Congregatie van de zusters Dominicanessen van Voorschoten op Huize Bijdorp nadert haar voltooiing. De zusters willen graag zelf richting geven aan hun nalatenschap. Er wordt nu gewerkt aan een richting voor herontwikkeling die past binnen de waarden van de Congregatie en die zorgt voor voldoende financiële ruimte zodat tot aan het eind de zorg en het gemeenschapsleven van de zusters gegarandeerd blijft. Tevens dat het landgoed in goede handen en exploitabel wordt nagelaten. Met het oog op de nieuwe Omgevingswet is gestart met het bepalen van de kernwaarden van het landgoed en een participatietraject helemaal vóór in het proces. Dit traject heeft een ID-card en Spelregelkaart opgeleverd, als werkbare richting/visie voor de herontwikkeling. De raad wordt gevraagd uit te spreken dat de spelregelkaart en ID-card een goede basis vormen voor een herontwikkeling. Voorgesteld wordt ook het college op te dragen met provincie en Huize Bijdorp te bekijken waar en waarom er strijdigheden zijn met het beleid en of en hoe dit kan worden opgelost.
5.2
Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
De Omgevingsdienst West Holland (ODWH) is een gemeenschappelijke regeling waarin 12 gemeenten, waaronder Voorschoten, en ook de Provincie Zuid-Holland in deelnemen. De Omgevingsdienst staat voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Dit doen zij door taken uit te voeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. De dienst adviseert en ondersteunt deelnemers bij bv duurzaamheid, de energietransitie en asbestsanering.
Ieder jaar legt de organisatie een ontwerpbegroting aan haar deelnemers voor waarop de deelnemers kunnen reageren of zij het eens zijn met de richting die het bedrijf op gaat en of dat gebeurt zoals dat is afgesproken. De raad wordt gevraagd zijn zienswijze hierover aan de ODWH kenbaar te maken.
5.3
Zienswijze conceptbegroting 2021Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden (voorheen GR H10)
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. Deze inkoop wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen het Inkoopbureau H-10). Deze GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taak om namens de tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden  jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is dit vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te geven. On de ontwerp-zienswijzebrief stelt het college de raad voor om personele uitgaven en huisvestingslasten als aandachtspunten mee te geven.
Een aangepaste zienswijzebrief, naar aanleiding van de discussie in de commissie M&S van 28 mei jl. is toegevoegd.
5.4
Zienswijze concept begroting 2021 Werkorganisatie Duivenvoorde
De Werkorganisatie Duivenvoorde is de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De organisatie heeft een ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad reageert met een zienswijze, zodat de WODV die kan betrekken bij het opstellen van de definitieve begroting. Op basis van toezeggingen in de commissie Burger en Bestuur van 4 juni jl., zal een gewijzigde zienswijzebrief aan de agenda worden gekoppeld (volgt).
5.5
Zienswijze concept begroting 2021 Holland Rijnland
In Holland Rijnland werkt Voorschoten samen met een aantal andere gemeenten in het hart van de Randstad. Dit doen we onder meer op het gebied van wonen, economie, natuur, landschap & recreatie, energie & duurzaamheid, bereikbaarheid en onderwijs. De organisatie heeft een ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad reageert met een zienswijze, zodat de Holland Rijnland die kan betrekken bij het opstellen van de definitieve begroting. Op basis van een toezegging in de commissie Burger en Bestuur van 4 juni jl., zal een gewijzigde zienswijzebrief aan de agenda worden gekoppeld (volgt).
5.6
Zienswijze conceptbegroting 2021 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude en het hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR voert de heffing en invordering van lokale belastingen uit. De organisatie heeft een ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad reageert met een zienswijze, zodat de BSGR die kan betrekken bij het opstellen van de definitieve begroting.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Plan van aanpak fietsveiligheid
Er is in Nederland een trendbreuk nodig om de stijgende lijn aan doden en ernstig gewonden in het verkeer te keren. Dit geldt met name voor fietsers aangezien zij een kwetsbare groep verkeerdeelnemers vormen. Ook binnen Voorschoten is het noodzakelijk de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. In het plan van aanpak fietsveiligheid zijn actiepunten opgenomen om verkeersveilig (fiets)gedrag in Voorschoten te bevorderen en actiepunten op welke wijze de infrastructuur op een fietsveilige manier ingericht gaat
worden. Daarnaast is in het plan van aanpak aandacht voor de huidige fietsknelpunten in Voorschoten en op welke wijze wordt getracht de verkeersveiligheid van deze locaties te verbeteren. Voorgesteld wordt het plan van aanpak vast te stellen.
8
Voorlopig Ontwerp Milieubeleidsplan (MBP)
Het laatste milieubeleidsplan is inmiddels verlopen. Ontwikkelingen met betrekking tot klimaat en energie volgen zich
snel op. Daarnaast zijn in het coalitieakkoord “Duurzaam Vooruitstrevend” ambities opgenomen die betrekking hebben op milieu en duurzaamheid, maar is er geen beleidskader en geen met de samenleving ontwikkeld uitvoeringsprogramma waar we de komende jaren aan kunnen werken. De afgelopen jaren is samen met de raad en met inwoners nagedacht over een nieuw milieubeleidsplan. Diverse bijeenkomsten en een flitspeiling hebben input opgeleverd voor dit plan. Het milieubeleidsplan is een visie op energie en klimaat, en de paraplu voor onderwerpen van het gemeentelijk beleid op dit gebied. Voorgesteld wordt te besluiten dat het plan voldoende voldragen is om voor inspraak te worden vrijgegeven en het ook daadwerkelijk vrij te geven voor inspraak.
9
Opstellen en vaststellen wensen en bedenkingen bij Concept RES Holland Rijnland
In het Akkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius. Het Klimaatakkoord is de nationale invulling van dit internationale akkoord, met als centrale doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% t.o.v. 1990. Voor het behalen van dit doel is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en regio’s. Iedere regio dient een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen, waarin zij beschrijft welke energiedoelstellingen er moeten worden gehaald en op welke termijn. Een RES is daarmee ook een instrument om de lokale ambities betreffende energie binnen bereik te brengen. In regio Holland Rijnland, waar Voorschoten bij hoort, is in 2017 het Energieakkoord Holland Rijnland vastgesteld. Op basis van dit Energieakkoord, en conform de eisen vanuit het Nationaal Programma RES is eerst een Concept-RES opgesteld. In Holland Rijnland is ervoor gekozen om naast Warmte en Elektriciteit (verplicht) ook in te gaan op Energiebesparing en Mobiliteit. De Concept-RES ligt nu als voorstel bij de raad om wensen en bedenkingen te geven aan Holland Rijnland, om te betrekken bij de verdere uitwerking van de RES.
10
Jaarrekening 2019
De jaarstukken zijn de beleidsmatige en financiële jaarafsluiting voor de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2019 met een voordelig financieel resultaat vast te stellen en daarbij een aantal besluiten te nemen, over onder meer de bestemming van het resultaat. Commissie P&C heeft de jaarrekening op 19 mei jl. technisch besproken en overleg gevoerd met de accountant. De inhoudelijke bespreking vond plaats in de commissie Burger en Bestuur van 4 juni jl. In deze raadsvergadering vindt de politieke beraadslaging plaats en, in afwachting van de rapportage door de accountant en het definitieve raadsvoorstel, op 9 juli de besluitvorming.
11
Heroverweging rioolheffing
In het voorstel ‘Heroverweging Rioolheffing’ stelt het college voor de rioolheffing niet op te leggen aan de corporaties als eigenaren van sociale woningen, maar bij de gebruikers te laten. Dit in afwijking van een eerder genomen raadsbesluit. Het college vindt dat de opbrengsten voor de gemeente niet opwegen tegen de financiële gevolgen voor corporaties en het effect daarvan op de investeringen die de corporaties kunnen doen in het dorp. Informatiebrief 024 over Prestatieafspraken Voorschoten wordt betrokken bij de bespreking.
12
Zienswijze programma RDOG2024, begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting RDOG HM 2021
De RDOG is een samenwerkingsverband tussen gemeenten dat de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden bewaakt, beschermt en bevordert. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Jaarlijks biedt de Regionale Dienst Openbare Gezondheid de begroting aan de gemeente aan met de gelegenheid om daarop een zienswijze te geven. In de begroting wordt aangegeven welke taken worden uitgevoerd en welke kosten daaraan zijn verbonden. Dit jaar geeft de RDOG ook het programmaplan 2024 vrij voor en zienswijze. Dit is het uitvoeringsplan voor het Programma 2024. In het Programma 2024 schetst de RDOG de ambities om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. Het college stelt de raad voor in de concept-zienswijzebrief diverse aandachtspunten mee te geven.
13
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
14
Overig (o.a. moties vreemd aan de orde van de dadg)
15
Sluiting
Top