Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 16 april 2020

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen. Wel kunt u deze vergadering hier live volgen (kopieer deze link in uw webbrowser: https://bit.ly/2yrpkd3 Klik op bekijken / klik op  Anoniem deelnemen. U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken
of op een later moment terugkijken. Er is tijdens deze vergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Als u uw mening wilt geven over een onderwerp verzoeken wij u de raad een brief of e-mail te sturen via griffie@voorschoten.nl. Als u dit ruim voor de vergadering doet, kunnen de fracties uw opmerkingen betrekken bij de behandeling.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
3
Startnotitie omklappen sociaal domein
De raad heeft in 2019 besloten meer sturing te geven aan de onderwerpen waarover hij een besluit moet nemen. Dat betekent dat de raad aan het begin van het proces voor beleidsopstelling beslist over het proces van totstandkoming. Hieronder valt ook de rol die de raad voor zichzelf wenst en voor inwoners en belangstellenden. Eventueel geeft de raad op inhoud kaders mee aan het college voor het op te stellen beleid. Dit gebeurt door het vaststellen van een startnotitie.

In februari 2020 zijn een aantal onderwerpen aangewezen waarop de raad aan de voorkant wil sturen. Zo ook de Omklap in het sociaal domein. De raad wordt gevraagd de startnotitie hiervoor vast te stellen.
4
Informatiebrief over gemeentepolis
Op verzoek van de SP en GroenLinks is deze brief opgesteld door het college en geagendeerd voor bespreking in deze commissie. Een algemene richting van bespreken is de vraag op welke manier minima het meest profijt kunnen hebben van deze voorziening.
5
Actuele bestuurlijke aangelegenheden
Bij dit agendapunt krijgt het college gelegenheid mededelingen te doen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken.
6
Sluiting
Top