Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 15 oktober 2020

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen. Wel kunt u deze vergadering live volgen door de volgende link
https://youtu.be/wEcyeRLBLJM in uw webbrowser te kopiëren.
U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken via het vergadersysteem Ibabs Connect\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Omklappen sociaal domein onderdeel W&I
Voorgesteld wordt om in te stemmen met verder onderzoek door het college naar de uitvoering van Werk en Inkomen in samenwerking met de Leidse regio per 1 januari 2023, de kosten van € 64.000 voor 2021 voor verder onderzoek en de voorbereiding van het definitieve besluit van het college tot het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst met  Leidschendam-Voorburg voor de uitvoering van Werk en Inkomen per 1 januari 2023 te dekken uit de concernreserve en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Met dit besluit stemt de raad in met het verder onderzoeken door het college van het omklappen van het sociaal domein voor onderdeel Werk en Inkomen naar de Leidse regio. Dit betekent dat het college samenwerking op het onderdeel uitvoering Werk en Inkomen met de gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp per 1 januari 2023 verder gaat onderzoeken.
Deze samenwerking houdt concreet in dat de gemeente Leiden de uitvoering Werk en Inkomen gaat doen voor Voorschoten, dat de toegang Werk en Inkomen voor inwoners Voorschoten in Leiden is, dat Werk en Inkomenconsulenten die cliënten uit Voorschoten helpen in dienst zijn van Leiden en dat beleid door de raad Voorschoten wordt vastgesteld.
5
Voorbereiden AB vergadering Holland Rijnland 28 oktober 2020 (eventueel schriftelijke consultatie)
Dit onderwerp staat onder voorbehoud van beschikbaarheid van de vergaderstukken op deze agenda. De kans bestaat dat de AB stukken ten tijde van deze commissie M&S nog niet beschikbaar zijn en er geen oplegnotitie gemaakt is kunnen worden. Bij het vaststellen van de agenda wordt bepaald of dit agendapunt gehandhaafd blijft of niet.
6
Voorbereiden AB vergadering ODWH 26 oktober 2020 (eventueel schriftelijke consultatie)
Dit onderwerp staat onder voorbehoud van beschikbaarheid van de vergaderstukken op deze agenda. De kans bestaat dat de AB stukken ten tijde van deze commissie M&S nog niet beschikbaar zijn en er geen oplegnotitie gemaakt is kunnen worden. Bij het vaststellen van de agenda wordt bepaald of dit agendapunt gehandhaafd blijft of niet.
7
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
8
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
9
Sluiting
Top