Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 15 november 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Beediging burgercommissielid Helga Dulfer
3
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
4.1
Brief van instelling//burger
pdf 509 Brief dd 27-09-2018 Stichting De VOS inz. ontslag en benoeming leden Raad van Toezicht.pdf (25KB)
pdf 514 Brief dd 03-10-2018 Comite Leidseweg Noord inz. herinrichting Leidseweg Noord ann.docx (301KB)
pdf 515 Brief dd 27-09-2018 Comm. vd Media inz. uitnodiging hoorzitting op 30 oktober 2018.pdf (4.7MB)
pdf 516 Email dd 03-10-2018 Democratisch Energie Initiatief inz. manifest (incl. bijl.) a.pdf (1.2MB)
pdf 517 Email dd 04-10-2018 inwoner inzake aanpak wateroverlast Leidseweg Noord.pdf (83KB)
pdf 518 Brief dd 04-10-2018 Holland Rijnland inz. voortgang Energieakkoord Holland Rijnland.pdf (148KB)
pdf 523 Brief dd 05-10-2018 Adv.knt. TeekensKarstens inz. uitblijven reactie op vervallen voorkeursrechten percelen Veurseweg (brief dd 19-07-2018) an.pdf (2.3MB)
pdf 524 Afschrift brief aan college dd 07-10-2018 organisaties die zich inzetten voor behoud landschap DVC inz. BP Noortveer a (incl. bijl.).pdf (469KB)
pdf 525 Brief dd 08-10-2018 COC Leiden inz. uithangen regenboogvlag op Coming Out Dag 2018.pdf (333KB)
pdf 526 Email dd 06-10-2018 inwoner inz. afzien toelichting zienswijze Noortveer.pdf (84KB)
pdf 527 a Afschrift brief aan college dd 09-10-2018 Ged. Staten Prov. ZH inz. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2017.pdf (150KB)
pdf 527 b Afschrift brief aan college dd 09-10-2018 Ged. Staten Prov. ZH bijl. Rapportage_IBT_over_2017_voor_GS_definitieve versie 1 oktober 2018.docx.pdf (231KB)
pdf 528 Email dd 12-10-2018 gem. Enschede inz. aangenomen motie Kinderpardon (incl. bijl.).pdf (1MB)
pdf 530 Brief dd 15-10-2018 RKC inz. Onderzoeksplan RKC 2018-2020.pdf (637KB)
pdf 531 a Brief dd 16-10-2018 inwoner inz. kruising Laan van Langenhorst, Elstlaan, Leidseweg.pdf (50KB)
pdf 531 b Email dd 02-11-2018 inwoner met foto collage kruising Laan van Langenhorst, Elstlaan, Leidseweg.pdf (86KB)
pdf 532 Brief dd 17-10-2018 13 organisaties voor landschapbehoud DVC inz Noortveer a.docx (979KB)
pdf 533 Brief dd 22-10-2018 Hengelsportvereniging VVB inz. integraal Waterketenplan a.docx (508KB)
pdf 534 Email dd 21-10-2018 inwoner inz. woonwagenstandplaatsen in uw gemeente.pdf (91KB)
pdf 536 Brief dd 26-10-2018 Ver. IJsclub VS inz. verhuur clubhuis ijsclub Voorschoten (incl. bijl.) ann.pdf (1MB)
pdf 541 Email dd 31-10-2018 inwoner inz. hoge bouwleges gem. VS niet transparant en onderbouwd.pdf (125KB)
pdf 542 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2017-2018.pdf (662KB)
pdf 543 Brief dd 30-10-2018 Berlimont CMC Consulting inz. afkoopovereenkomst WMO regresrecht.pdf (907KB)
pdf 544 Email dd 05-11-2018 inwoner inz. uitvoering WMO door gem. Voorschoten (incl. bijlagen).pdf (2.8MB)
pdf 547 Email dd 06-11-2018 Burgercomite Nederland inz. volksreferendum buiten de kieswet ann.pdf (144KB)
pdf 549 Brief dd 07-11-2018 Sunshine Grow inz. onteigening en BP Noortveer ann.pdf (1.1MB)
4.2
Informatiebrieven van het College van B&W
4.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
5
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Huurwaardebepaling maatschappelijk vastgoed
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de invoering van kostendekkende huren per 1 jan 2020, kennis te nemen van het rekenmodel wat voortaan als uitgangspunt voor het vaststellen van de huurwaarde wordt gehanteerd, het Discounted Cash-Flow – Wet Waardering onroerende zaken (DCF/WOZ-model), wordt gehanteerd. Een rekenvoorbeeld is opgenomen als bijlage 1. Kennis te nemen van de veranderingen qua huurbedragen bij toepassen van deze nieuwe rekenmethodiek zoals opgenomen in bijlage 2 en te besluiten dat de meeropbrengsten die gerealiseerd worden door de invoering van de kostendekkende huren in te zetten om de subsidie aan dezelfde instellingen te verhogen, zodat deze volledig gecompenseerd worden voor de huurverhoging een en ander conform het uitgewerkte scenario 3.
6.2
Gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10
Voorgesteld wordt het college toestemming te verlenen voor de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit.
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
8
Vaststelling bestemmingsplan Noortveer en vaststelling exploitatieplan
Voorgesteld wordt de zienswijzennota ontwerp- bestemmingsplan Noortveer, conform bijlage 1, vast te stellen, akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan conform bijlage 2 en het bestemmingsplan Noortveer met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0626.2018Noortveer-BP30 gewijzigd vast te stellen, de zienswijze, voor zover deze is ingediend namens reclamant 2, reclamant 3 en reclamant 4 en voor zover deze is gericht op de exploitatieopzet van het ontwerpexploitatieplan, niet ontvankelijk te verklaren, de zienswijzennota ontwerp- exploitatieplan Noortveer, conform bijlage 4, vast te stellen, akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van het exploitatieplan conform bijlage 5 en het exploitatieplan Noortveer met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0626.2018Noortveer-EX30 gewijzigd vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders te machtigen om ondergeschikte en/of redactionele wijzigingen in het bestemmingsplan Noortveer en exploitatieplan Noortveer aan te brengen.
Een aangepast voorstel naar aanleiding van de commissiebehandeling volgt.
pdf Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Noortveer en exploitatieplan Noortveer (get.).pdf (2.3MB)
pdf Bijlage 1 zienswijzennota (raad - wijzigingen geel gearceerd 15-11).docx (318KB)
pdf Bijlage 2 wijzigingen van bestemmingsplan (261KB)
pdf Bijlage 3 ontwerp bestemmingsplan regels (2.5MB)
pdf Bijlage 3 ontwerp bestemmingsplan toelichting (3.4MB)
pdf bijlage 3 ontwerp bestemmingsplan verbeelding (197KB)
pdf Bijlage 4 zienswijzen nota explotatieplan (416KB)
pdf Bijlage 4.1 Reactie zienswijze inbrengwaarde taxateur (2.4MB)
pdf Bijlage 4.2 Reactie taxateur zienswijze planschade (85KB)
pdf Bijlage 5 wijzigingen exploitatieplan (232KB)
pdf bijlage 6 Exploitatieplan Noortveer gewijzigd ontwerp (1.1MB)
pdf Bijlage 6.1 - Kaart Exploitatieplangebied (135KB)
pdf Bijlage 6.2 - Kaart Bestemmingsplangebied (410KB)
pdf Bijlage 6.3 - Eigendommenkaart (136KB)
pdf Bijlage 6.4 - Ruimtegebruikskaart (164KB)
pdf Bijlage 6.5 - Kaart uitgiftecategorieën (147KB)
pdf Bijlage 6.6 - Kaart bestaande situatie (8.6MB)
pdf Bijlage 6.7 - Kaart fasering gronduitgifte (146KB)
pdf Bijlage 6.8 - Verwervingskaart (136KB)
pdf Bijlage 6.9 - Kaart deelgebieden (145KB)
pdf Bijlage 6.10 - Invulling ministeriële regeling plankosten 2.0 (40KB)
pdf Bijlage 6.11A - Programma van Eisen Inrichting openbaar gebied Noortveer, februari 2018 (451KB)
pdf Bijlage 6.11B - Leidraad Inrichting Openbare Ruimte LIOR (5.8MB)
pdf Bijlage 6.11C - Beeldkwaliteitplan DVC mei 2011 (4.1MB)
pdf Bijlage 6.11D - Stedenbouwkundig Plan Noortveer (709KB)
pdf Bijlage 6.12 - Aanbestedingskader (57KB)
pdf Bijlage 6.13A - Detailuitwerkingen raming kosten exploitatieopzet 2.0 (64KB)
pdf Bijlage 6.13B - Civieltechnische kostenraming d.d. 9 mei 2018 (38KB)
pdf Bijlage 6.13C - Overzicht onderzoekskosten d.d. 29 mei 2018 (34KB)
pdf Bijlage 6.14 - Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 2.0 (38KB)
pdf Bijlage 6.15 - Overzicht ruimtegebruik per eigendom 2.0 (70KB)
pdf Bijlage 6.16A - Taxatierapport Inbrengwaarde 2.0 (796KB)
pdf Bijlage 6.16B - Samenvattend overzicht taxatiewaarden per eigendom 2.0 (45KB)
pdf Bijlage 6.17 - Planschaderisicoanalyse (1.5MB)
pdf Bijlage 6.18 - Jaarschijven exploitatieopzet 2.0 (63KB)
pdf Bijlage 6.19 - Overzicht Macro-aftopping 2.0 (58KB)
pdf Bijlage 6.20 - Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied 2.0 (41KB)
pdf Bijlage 6.21 - Overzicht gewogen eenheden per eigendom 2.0 (38KB)
pdf Bijlage 6.22 - Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 2.0 (51KB)
pdf Bijlage 6.23A - Nota Grondbeleid Gemeente Voorschoten 2017-2020 (860KB)
pdf Bijlage 6.23B - Grondprijsbrief Gemeente Voorschoten 2018 (480KB)
pdf Beantwoording technische vragen 105 CDA over Bestemmings- en onteigeningsplan Noortveer.doc (578KB)
pdf Beantwoording technische vragen 106 CDA over Bestemmings- en onteigeningsplan Noortveer (vervolgvragen).doc (319KB)
pdf Beantwoording technische vragen 109 D66 over bestemmingsplan Noortveer.doc (194KB)
pdf Beantwoording technische vragen 112 (01 tm 05) CDA over bestemmingsplan Noortveer.pdf (41KB)
pdf Afbeelding Roosenhorst-Noortveer.pdf (849KB)
pdf Brief dd 13-11-2018 Adv.knt. TeekensKarstens met aanvullende zienswijze BP Noortveer ann.pdf (2.4MB)
pdf Email dd 12-11-2018 inwoner inz. Bestemmingsplan Noortveer.pdf (90KB)
pdf Beantwoording technische vragen 120 CDA over BP en onteigeningsplan Noortveer.doc (125KB)
9
Duivenvoordecorridor, onteigeningsplan Noortveer
Voorgesteld wordt de Kroon per brief met bijbehorend onteigeningsplan “Noortveer” te verzoeken om over te gaan tot het voeren van de administratieve onteigeningsprocedure op grond van Titel IV van de Onteigeningswet en te bevorderen dat een Koninklijk Besluit tot onteigening tot stand komt voor de onteigening ten name van de gemeente Voorschoten van het perceel, gelegen in de Duivenvoordecorridor aan de Kniplaan en de Veurseweg, dat nodig is voor de realisatie van het bestemmingsplan “Noortveer” teneinde de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te verbeteren en beperkte woningbouw te realiseren.
De gemeente is al geruime tijd in onderhandeling met gevolmachtigde van de eigenaar en exploitant van het glastuinbouwbedrijf aan de Veurseweg 285a/Kniplaan 2. Er is momenteel geen zicht op het tijdig, en voor de gemeente aanvaardbare voorwaarden, bereiken van overeenstemming.
Een aangepast voorstel naar aanleiding van de commissiebehandeling volgt.
10
Verordening Winkeltijden Voorschoten 2018 vaststellen
Voorgesteld wordt de winkeltijdenverordening Voorschoten 2018 te wijzigen. De wijziging betreft een verruiming van de openingstijden op zon- en feestdagen.
11
Startnotitie Integraal Waterketenplan
Op basis van hoofdthema’s instandhouding, wateroverlast, grondwaterover- en onderlast en ecologie wordt de raad in relatie tot kosten gevraagd per thema een scenariokeuze te maken in het minimale doen, voortzetten van het huidige beleid of een robuust watersysteem nastreven.
12
Vaststellen programmavisie invoering Omgevingswet
Voorgesteld wordt de Programmavisie invoering Omgevingswet vast te stellen en het college te verzoeken om in 2019 en 2020 uitvoering te geven aan de in de Programmavisie invoering Omgevingswet geformuleerde opdrachten.
13
Voorbereiden regiodag Holland Rijnland 21 november 2018
Een oplegnotitie volgt.
14
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
15
Overig
16
Sluiting
Top