Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 19 maart 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot
Toelichting: IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS KOMT DE COMMISSIEVERGADERING M&S TOT NADER ORDER TE VERVALLEN

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Presentatie lokaal sportakkoord
Vorig jaar is landelijk het nationaal sportakkoord gesloten. Bedoeling nu is dat gemeenten het nationale akkoord gaan vertalen naar een lokaal akkoord. Het lokaal sportakkoord wordt een set afspraken tussen gemeente, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, onderwijs, eventueel bedrijfsleven en fondsen. Het sluit aan bij de lokale ambities en wordt een concreet manifest, ondertekend en vervolgens ook uitgevoerd door de betrokken lokale partijen. Het schetst een een richtinggevend toekomstbeeld met vooral ook praktische uitvoerbare maatregelen. Doel is komen tot organisatorisch en financieel toekomstbestendige organisaties in het sociaal domein. Kernbegrippen daarbij zijn verbinden, samenwerken en versterken.Het college informeert de commissie- en raadsleden aan de start van dit proces graag middels een presentatie. Op 4 maart heeft een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden waarbij raadsleden als toehoorder aanwezig konden zijn.
De presentatie wordt gehouden door de sportformateur Rob van den Berg.
5
Informatiebrief over gemeentepolis
Op verzoek van de SP en GroenLinks is deze brief opgesteld door het college en geagendeerd voor bespreking in deze commissie. Een algemene richting van bespreken is de vraag op welke manier minima het meest profijt kunnen hebben van deze voorziening.
6
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
7
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
8
Sluiting
Top