Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 15 april 2020

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. P.J. Bouvy-Koene
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen. Wel kunt u deze vergadering hieronder live volgen. Kopieer de volgende link in uw webbrowser: https://bit.ly/3dPzNPP Klik op bekijken / klik op  Anoniem deelnemen. U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken. Er is tijdens deze vergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, is het verzoek dit voorafgaand aan de vergadering aan te geven.
3.1
Brief van instelling/burger
pdf 1019 Afschrift brief aan College dd 28-02-2020 VS Adv.cie voor woningbouw en woonomgeving over beeindiging werkzaamheden voor de VAC.pdf (560KB)
pdf 1020 Afschrift brief aan College dd 29-02-2020 Inwoner inz onjuiste informatie WH Lamers over afvalbeleid (incl. aanb.email).pdf (1.6MB)
pdf 1021 Brief dd 02-03-2020 GGD HM en VRHM met stavaza Coronavirus.pdf (162KB)
pdf 1022 Brief dd 13-12-2019 Prov. Zuid-Holland over financieel toezicht begroting 2020 a.pdf (1.6MB)
pdf 1023 Brief dd 27-02-2020 Gem. Enschede inz. landelijke actie mbt erosie gemeentebegroting (incl. bijl.).pdf (1.9MB)
pdf 1024 Email dd 03-03-2020 OVV met rapport Omgevingsvergunning in VS (incl. bijl.) a.pdf (679KB)
pdf 1025 Email dd 04-03-2020 Gemeente Waadhoeke over motie afschaffen verhuurdersheffing (incl. bijl.).pdf (1.6MB)
pdf 1026 Email dd 28-02-2020 Gemeente Drechterland inz Motie financiële bijdrage van Rijk voor Omgevingswet (incl. bil.).pdf (191KB)
pdf 1028 Afschrift brief aan gemeente dd 04-03-2020 Milieudefensie over biomassa-warmtetransitie (incl. bijlagen).pdf (299KB)
pdf 1029 Brief dd 05-03-2020 Comité Leidseweg-Noord met reactie op participatieverslag gebiedsontwikkeling Arsenaal-Segaarterrein.pdf (37KB)
pdf 1030 Email dd 05-03-2020 Gemeente Zandvoort over motie opheffen verhuurdersheffing (incl. bijl.).pdf (146KB)
pdf 1031 Email dd 07-03-2020 Eerlijk over Straling over gezondheidsrisico's 5G a.pdf (165KB)
pdf 1032 Brief dd 12-03-2020 VRHM inz. maatregelen tegen verspreiding coronavirus.pdf (126KB)
pdf 1035 Email dd 12-03-2020 inwoner over zorgen rond huisvesting jonge mensen en verkoop soc. huurwoningen.pdf (112KB)
pdf 1036 Brief dd 12-03-2020 VHRM over nieuwe maatregelen tegen verspreiding COVID-19.pdf (126KB)
pdf 1037 Brief dd 13-03-2020 Stop5GNL over Kort geding tegen Ned. Overheid om 5G te stoppen (incl. aanb.mail).pdf (315KB)
pdf 1038 2e Noodverordening COVID-19 VRHM (incl. aanb.mail).pdf (3.7MB)
pdf 1039 Brief dd 12-03-2020 Prov. Zuid-Holland over begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024.pdf (16MB)
pdf 1040 Brief dd 16-03-2020 VRHM over nieuwe Noodverordening COVID-19 VRHM (brief 4).pdf (95KB)
pdf 1041 Brief dd 18-03-2020 Raad van State met uitspraak Beroep Best.plan Buitenplaats Beresteyn a.pdf (338KB)
pdf 1042 Brief dd 18-03-2020 Act.centrum De Boschbloem met commentaar op cpt huurovereenkomst (incl. bijl.) a.pdf (293KB)
pdf 1043 Email dd 19-03-2020 inwoner over Corona en senioren.pdf (97KB)
pdf 1046 Brief dd 16-03-2020 Stichting Altvoorde met bezw.schrift ivm uitblijven antwoord verzoek vermelding oorlogsmonument (30012020).pdf (908KB)
pdf 1047 Email dd 21-03-2020 Inwoner over energietransitie (incl. bijl.).pdf (568KB)
pdf 1048 Brief dd 23-03-2020 HISWA-RECRON over uitstel betalingen gemeentelijke belastingen (incl. bijl.).pdf (278KB)
pdf 1051 Brief dd 24-03-2020 RKC over onderzoek informatievoorziening jeugdzorg.pdf (374KB)
pdf 1052 3e Noodverordening COVID-19 VRHM (incl. aanb.mail).pdf (276KB)
pdf 1053 Brief dd 26-03-2020 INretail met dringende oproep Help winkelondernemers overleven.pdf (96KB)
pdf 1054 Emal dd 30-03-2020 Inwoner over gemeentepagina in lokale kranten.pdf (56KB)
pdf 1055 Brief 30-03-2020 VRHM over nieuwe Noodverordening COVID-19 VRHM.pdf (118KB)
pdf 1057 Brief dd 30-03-2020 VRHM met ontwerp-Programmabegroting 2021 VRHM (incl. bijl.).pdf (9.5MB)
pdf 1058 Brief dd 01-04-2020 3-tal Vluchtelingenorganisaties over 500 kinderen in Griekenland (incl. bijl.).pdf (466KB)
pdf 1059 Brief dd 31-03-2020 LokaalBelang gem. Barneveld met verzoek uitstel proces RES.pdf (493KB)
pdf 1060 Afschrift brief aan MinBZK dd 23-03-2020 gemeenteraad Beesel over suppletie-uitkering mbt opsporen en ruimen explosieven WO II (incl. aanb.mail).pdf (159KB)
pdf 1061 Wijziging 3e Noodverordening COVID-19 VRHM (incl. aanb.mail).pdf (213KB)
pdf 1064 Email dd 01-04-2020 Onafhankelijk Papendrecht met informatiemap 5G en Gezondheid (incl. bijl.).pdf (1.8MB)
pdf 1065 Jaarverslag 2019 Rekenkamercommissie WVOLV (incl. aanb.email).pdf (2.5MB)
pdf 1066 Afschrift brief aan College dd 07-04-2020 LVKK en LSA over dorps- en buurthuizen tijdens coronacrisis.pdf (181KB)
pdf 1067 2e noodverordening tot wijziging 3e Noodverordening COVID-19 (incl. aanb.mail).pdf (306KB)
pdf 1068 Brief dd 03-04-2020 BPN en St. VuurwerkCheck met dringende oproep vuurwerkbeperkende maatregelen in te trekken.pdf (244KB)
pdf 1069 Afschrift brief aan College dd 31-03-2020 Buurtvereniging Recht door Recht met bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning a.pdf (1.3MB)
pdf 1072 Brief dd 07-04-2020 DB WODV met ontwerpbegroting 2021 WODV (incl. bijl.).pdf (2.6MB)
pdf 1073 Brief dd 07-04-2020 DB WODV met 2e ontwerpbegrotingswijziging 2020 WODV (incl. bijl.).pdf (1.1MB)
pdf 1074 Brief dd 06-04-2020 Werkgroep VS onder Hoogspanning met verzoek over ondergronds brengen hoogspanningslijn a.pdf (1.2MB)
pdf 1075 Brief dd 07-04-2020 DB WODV inz Jaarstukken 2019 WODV (incl. bijlagen).pdf (1.5MB)
pdf 1076 Brief dd 08-04-2020 VRHM met stand van zaken COVID-19 (brief 6).pdf (108KB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
4.1
Benoeming lid werkgeverscommissie
Met het voorliggende besluit benoemt de raad een nieuw lid in de werkgeverscommissie. Deze commissie behartigt de werkgeverstaken voor de griffie. Albert Deuzeman treedt in de plaats van Johan van Rixtel. Het voorstel is ingediend door het presidium. Omdat de vergadering online plaatsvindt en het voorstel unaniem door het presidium is ingediend, is dit voorstel als hamerstuk geagendeerd.
5
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
6
Benoeming wethouder: beraadslaging
Gezien de vacature voor wethouder die sinds 5 maart bestaat, draagt de fractie van GroenLinks mw. Erika Spil als wethouder voor. In deze vergadering brengt de commissie Geloofsbrieven verslag uit van haar bevindingen en vindt de beraadslaging over de voordracht plaats. Na de vergadering vindt de schriftelijke geheime stemming plaats. De uitslag van de stemming wordt meegedeeld in de raadsvergadering van 16 april, waar de beëdiging van de wethouder op de agenda staat.
7
Haalbaarheidsonderzoek verkabelen/verplaatsen hoogspanningstracé
De raad heeft op 12 september 2019 gevraagd of het college een haalbaarheidsonderzoek wil uitvoeren naar het ondergronds verkabelen/verplaatsen van delen van het hoogspanningstracé. Daarmee zou het invulling geven aan vragen vanuit de raad en samenleving om te onderzoeken of verkabelen/verplaatsen in Voorschoten technisch en financieel haalbaar is. Het onderzoek en het daaropvolgende besluit moest klaarheid brengen in de (on)mogelijkheden voor de gemeente en de belanghebbenden die wonen rondom de hoogspanningslijn. Het houden van een haalbaarheidsonderzoek kost de gemeente ruwweg € 110.000. Het daadwerkelijk verkabelen/verplaatsen kost de gemeente zeven tot negen miljoen euro. Deze zeer hoge kosten kan Voorschoten op dit moment niet betalen. Om al deze redenen wordt voorgesteld het haalbaarheidsonderzoek niet uit te voeren, gezondheidsrisico’s en andere relevante ontwikkelingen te blijven monitoren, en het onderwerp opnieuw te agenderen als daar aanleiding voor is.
8
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
9
Overig
10
Sluiting
Top