Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 2 april 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. P.J. Bouvy-Koene
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus **gaat deze vergadering niet door op 2 april.**

Er zal een nieuwe datum worden geprikt voor deze vergadering zodra meer bekend is over de noodwet die online vergaderen mogelijk maakt.

De onderwerpen op deze agenda zullen dus worden doorgeschoven naar later datum. Houdt u deze website in de gaten voor de wijzigingen of neem een abonnement op de nieuwsbrief: [https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/nieuwsbrief\_43353/?previewcode=053f8f8ef5ce72874b7d8c9f120cddd6&preview=2&contentid=6791&pub=0000-00-00&exp=0000-00-00](https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/nieuwsbrief_43353/?previewcode=053f8f8ef5ce72874b7d8c9f120cddd6&preview=2&contentid=6791&pub=0000-00-00&exp=0000-00-00)

Benoeming lid werkgeverscommissie
Benoeming wethouder
Haalbaarheidsonderzoek verkabelen/verplaatsen hoogspanningstracé
De raad heeft op 12 september 2019 gevraagd of het college een haalbaarheidsonderzoek wil uitvoeren naar het ondergronds verkabelen/verplaatsen van delen van het hoogspanningstracé. Daarmee zou het invulling geven aan vragen vanuit de raad en samenleving om te onderzoeken of verkabelen/verplaatsen in Voorschoten technisch en financieel haalbaar is. Het onderzoek en het daaropvolgende besluit moest klaarheid brengen in de (on)mogelijkheden voor de gemeente en de belanghebbenden die wonen rondom de hoogspanningslijn. Het houden van een haalbaarheidsonderzoek kost de gemeente ruwweg €110.000. Het daadwerkelijk verkabelen/verplaatsen kost de gemeente zeven tot negen miljoen euro. Deze zeer hoge kosten kan Voorschoten op dit moment niet betalen. Om al deze redenen wordt voorgesteld het haalbaarheidsonderzoek niet uit te voeren, gezondheidsrisico’s en andere relevante ontwikkelingen te blijven monitoren, en het onderwerp opnieuw te agenderen als daar aanleiding voor is.
Kaderstelling voor herontwikkeling Segaar/Arsenaal
Voorgesteld wordt uit te spreken dat Arsenaal ingebracht wordt in de herontwikkeling van Segaar/Arsenaal, het scenario `groen blijft groen’ als basis voor de herontwikkeling te hanteren, de randvoorwaarden en uitgangspunten voor een herontwikkeling op Segaar/Arsenaal, zoals opgesomd in het ruimtelijk kader, vast te stellen en de wethouder het mandaat te geven om met deze kaders de onderhandelingen met de ontwikkelaar van het plan te voeren.
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
3.1
Brief van instelling//burger
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
8
Overig
9
Sluiting
Top