Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 9 april 2020

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen. Wel kunt u deze vergadering hier live volgen kopieer deze link in uw webbrowser: https://bit.ly/2X5swFD
of op een later moment terugkijken.

Er is tijdens deze vergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Als u uw mening wilt geven over een onderwerp verzoeken wij u de raad een brief of e-mail te sturen via [griffie@voorschoten.nl](mailto:griffie@voorschoten.nl). Als u dit ruim voor de vergadering doet, kunnen de fracties uw opmerkingen betrekken bij de behandeling.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
3
Vaststellen verordening duurzaamheidslening en duurzaamheidsvoucher
Ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen uit het coalitieakkoord op het gebied van
duurzaamheid worden twee regelingen voorgesteld die woningeigenaren in staat stelt concrete
maatregelen te nemen in de verduurzaming van hun woning.
Voorgesteld wordt de verordening 'Duurzaamheidslening Voorschoten 2020' vast te stellen en voor de regeling een budgetplafond van €372.000 vast te stellen binnen de gemeentelijke rekening van het SVn, de verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Voorschoten 2020’ vast te stellen en de begrotingswijziging n.a.v. de duurzaamheidsvoucher vast te stellen.
4
Visie Hart van Holland gemeenten: Natuurlijke leefomgeving: Basis in balans
De gemeenten uit Holland Rijnland aangevuld met de gemeente Wassenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben samengewerkt aan het opstellen van de visie Natuurlijke leefomgeving, Basis in balans. Het is een van de uitwerkingen van de ín 2017 vastgestelde Regionale agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland. Dit is een van de thematische verdiepingen die regionaal worden opgesteld.
Met natuurlijke leefomgeving wordt bedoeld een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant in een economisch vitale regio. Deze visie stelt de rijkdom aan landschappelijke identiteiten als basis voor de natuurlijke leefomgeving. Dat betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen als verstedelijking, nieuwe infrastructuur, intensieve landbouw sterker dan tot nutoe rekening gehouden moet worden met de identiteit dragende landschappelijke elementen. De aanbeveling is dat de rijkdom aan identiteiten de basis zou moeten zijn voor alle toekomstige ontwikkelingen. Met dit document kan de natuurlijke leefomgeving beter meegewogen worden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorgesteld wordt de leidende principes uit de visie Natuurlijke Leefomgeving
vast te stellen als input voor de Omgevingsvisie.
5
Actuele bestuurlijke aangelegenheden
6
Sluiting
Top