Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 24 januari 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
De heer Stahlie spreekt in over veiligheid en handhaving in Voorschoten.
De heer Wolting spreekt namens De vrienden van Het Wedde in over het zwembad.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Vervolgstappen zwemmen in Voorschoten
Dit voorstel is tot stand gekomen op basis van een overleg met de hiervoor in het leven geroepen klankbordgroep uit de raad. Deze is op 12 december jl bijeen geweest. Bij nader inzien blijkt het overlegresultaat niet goed uit de verf te zijn gekomen in dit voorliggende voorstel. Het behoeft daarom aanpassing. De wethouder zal dit toelichten voorafgaand aan de beraadslaging en zal - na de commissie gehoord te hebben - met een aangepast voorstel komen voor de raadsvergadering van 31 januari 2019.
5
'Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio; Vaststellen Routekaart
Voorschoten blijft zelfstandig en verlegt de focus naar de Leidse regio. Om de intensivering van de samenwerking in de Leidse regio vorm te geven is een routekaart opgesteld. Deze routekaart is in de vergadering van de commissie B&B op 29 september besproken en op 20 november is een dorpsdialoog gehouden over het onderwerp. In de tussentijd is de routekaart verder aangescherpt. De gemeenteraad wordt gevraagd om gehoord hebbend de samenleving, de routekaart vast te stellen.
6
Evaluatie en wijiziging samenwerkingsovereenkomt RKC WVOLV
Evaluatie van het functioneren van de rekenkamercommissie en de behoefte tot bezuiniging op het budget van deze commissie heeft geleid tot dit voorstel om een aantal aanbevelingen te implementeren. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd: verlaging van de bijdrage per gemeente, verhoging van de vergoeding van de leden van de rekenkamercommissie, vermindering aantal leden, afspraken over het monitoren van de implementatie van aanbevelingen en te verklaren dat het lidmaatschap van de commissie niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap. Voorgesteld wordt de verordening en de samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest ten Leidschendam-Voorburg te wijzigen.
7
Pilot Thuisbezorgen Paspoorten en Identiteitsbewijzen Z/18/027126
De gemeente Voorschoten wil een pilot starten waarbij paspoorten en ID-kaarten tegen betaling op een door de aanvrager gewenste locatie worden bezorgd, zodat de aanvrager hiervoor niet meer naar het gemeentekantoor hoeft te komen. Hiertoe dient de legesverordening te worden aangepast om leges te kunnen innen op deze nieuw aangeboden dienst.
8
Vaststellen normenkader accountantscontrole 2018 Voorschoten
Voorgesteld wordt het geactualiseerde normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 vast te stellen. Dit normenkader is een inventarisatie van externe wetgeving en interne regelgeving dat het kader biedt voor de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant, zoals vastgelegd in artikel 213 van de gemeentewet.
9
Wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften
De huidige Verordening commissie bezwaarschriften wordt aangepast ter verbetering van de dienstverlening naar de burgers en om de afhandeling van bezwaarschriften efficiënter te laten verlopen.
10
Zienswijze eerste begrotingswijziging 2019 WODV
Het dagelijks bestuur (DB) van de Werkorganisatie Duivenvoorde (Wodv) heeft een ontwerpwijziging van de begroting 2019 vastgesteld. Dit was nodig omdat de gemeenteraad van Wassenaar heeft besloten om in de komende vier jaar een bedrag van € 400.000 te bezuinigen op de Wodv. Het DB heeft de gevolgen van deze bezuiniging door laten werken in de begroting van de Wodv. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze, zoals verwoord in de bij het besluit behorende concept-brief.
11
Voorbereiden Regiodag Holland Rijnland 30 januari 2019
12
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
13
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
14
Sluiting
Top