Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gecombineerde Commissie Voorschoten - 8 februari 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Presentatie initiatief Nicolaespark
Het burgerinitiatief St. Nicolaespark, de heer Van Engelenburg en/of de heer De Bles, komt zijn plannen toelichten voor het terrein naast het St. Nicolaespad. Het doel is dat de commissie uitsluitend kennis neemt van de plannen. De commissie zal geen standpunt over het initiatief innemen.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
5
Afwijking bestemmingsplan Deltaplein t.b.v. paviljoen
6
Verordening WMO
Voorgesteld wordt de verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 vast te stellen. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 is het vastleggen op welke wijze de hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) en de eigen bijdrage wordt vastgesteld gedelegeerd aan het college. Gelet op recente jurisprudentie krijgt de gemeenteraad die bevoegdheid terug. Deze technische wijziging ligt ter besluitvorming voor.
7
Wijziging belastingplichtige rioolheffing 2019
Voorgesteld wordt de rioolheffing met ingang van 2019 te heffen van eigenaren in plaats van gebruikers. De rioolheffing wordt nu geheven van gebruikers/huurders van panden. Huishoudens die daarvoor in aanmerking komen kunnen kwijtschelding van de rioolheffing krijgen. De kosten van de kwijtschelding worden verhaald via de rioolheffing. Door met ingang van 2019 de rioolheffing van eigenaar te heffen vervallen de kosten van kwijtschelding en wordt de rioolheffing dus minder hoog. Door de OZB te verhogen met eenzelfde bedrag blijft de gemiddelde lastendruk gelijk en wordt financiële ruimte gecreëerd voor toekomstige voorzieningen. Dit voorstel is ter uitvoering van motie 050, zie bijlage.
8
Zienswijze eerste ontwerpbegrotingswijziging 2018 WODV
9
Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 RDOG
Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de 1e begrotingswijziging 2018 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief. De 1e begrotingswijziging 2018 betreft een verhoging van de bijdrage van alle deelnemende gemeenten aan de RDOG (GGD) HM. De personeelslasten zijn in 2016 en 2017 harder gestegen dan de index zoals die in de Programmabegrotingen 2016 en 2017 is opgenomen. Voor 2017 is daarom een begrotingswijziging opgesteld die uitgaat van een extra bijdrage van gemeenten. Vanwege het structurele karakter wordt deze extra bijdrage over 2017 ook opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2018.
10
Kadernota RDOG 2019
11
Zienswijze begroting 2018 De Vos
Voorgesteld wordt aan het bestuur van de stichting VOS de zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2018-2020 overeenkomstig bijgaande brief. De Stichting VOS heeft voor de komende jaren een sluitende begroting zodat de instandhouding het openbaar onderwijs kan worden gegarandeerd.
12
Eerste wijziging Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten 2012
13
Eerste wijziging verordening op de raadscommissies Voorschoten 2012
Voorgesteld wordt de verordening te wijzigen in verband met de wijziging van het aantal burgercommissieleden. Enkele andere wijzigingen zijn meegenomen. Zie voorstel.
Tussentijds is het voorstel aangevuld met een regeling die voorschrijft dat een burgercommissielid moet worden beëdigd.
14
Gedragscode integriteit
Voorgesteld wordt de gedragscode integriteit raads- en commissieleden Voorschoten 2018 en het bijgevoegde Protocol integriteitskwesties gemeenteraad Voorschoten 2018 vast te stellen.
15
Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over Vlietland en geluidsschermen
Conform artikel 39 Reglement van Orde kan er op beantwoording van vragen doorgevraagd worden in de commissievergadering. GroenLinks heeft hierom verzocht. De punten die GroenLinks wilbespreken zijn:

Wat is de stand van zaken van de toegezegde geluidsmetingen?
Wat doet het college in de bestuurlijke afstemmingsgroep als zij het belang van Voorschoten vertegenwoordigt? Kan het college hiervan een voorbeeld geven?
Hoe gaat het college om met in het verleden gedane toezeggingen door de provincie?
Hoe weegt het college het belang van Voorschotenaren als het gaat om beperking van geluidsoverlast?
Graag zou GroenLinks vraag 8 alsnog beantwoord zien.
16
Moties over stoppen met gasaansluitingen bij nieuwbouw
In de raadsvergadering van 1 februari 2018 is afgesproken het onderwerp van het stoppen met gasaansluitingen bij nieuwbouw in de commissie te bespreken.
17
Voorbereiden regiomiddag Holland Rijnland 14 februari 2018
18
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
19
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
20
Sluiting
Top