Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 11 juli 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 17:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. P.J. Bouvy-Koene
Toelichting: I.K.V. KADERNOTA

1
Opening en vaststelling agenda
2
Algemene beschouwingen kadernota 2020
Alle fractievoorzitters worden uitgenodigd om in maximaal 7 minuten hun beschouwingen te geven over de Kadernota. In het verleden gebeurde dat bij de Begroting bespreking in oktober. Dat is eigenlijk rijkelijk laat als je nog iets gewijzigd wil hebben in de begroting. Daarom zijn de beschouwingen naar voren gehaald. Partijen geven aan het college aan wat zij in de begroting verwachten terug te vinden.
3
Schorsing en intern beraad fracties en college (18.45-20.00 uur)
4
Voorjaarsnota 2019
Link naar de digitale voorjaarsnota: https://voorschoten.voorjaarsnota-2019.nl/
Het college informeert de gemeenteraad door middel van deze voorjaarsnota over de voortgang van de begroting 2019. In deze nota zijn de eerste 3 maanden van dit jaar verwerkt.
Voorgesteld wordt om:
1. De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen;
2. ten gevolge van de verhoging van de afvalstoffenbelasting in de voorjaarsnota een bedrag van € 70.000 te onttrekken uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
3. een bedrag van € 30.000 (inclusief dekking uit de reserve sociaal domein) voor preventieve begeleiding van vluchtelingen over te hevelen (binnen programma 6 van taakveld 6.71 naar taakveld 6.5.)
5
VOORTZETTING BEHANDELING KADERNOTA
5.1
Inhoudelijke beraadslaging Kadernota 2020 - eerste termijn raad
Het college stelt voor om de kadernota 2020 vast te stellen en op basis daarvan een aantal financiële besluiten te nemen, die verwerkt worden in de begroting die u in oktober wordt aangeboden.
Verschillende fracties hebben aangegeven dat zij met moties en amendementen zullen komen.
5.1.1
Korte schorsing voor intern beraad fracties en college
5.2
Inhoudelijke beraadslaging Kadernota 2020 - eerste termijn college
5.2.1
Korte schorsing voor overleg fracties
5.3
Inhoudelijke beraadslaging Kadernota 2020 - tweede termijn raad
5.4
Inhoudelijke beraadslaging Kadernota 2020 - korte reactie van het college
5.5
Inhoudelijke beraadslaging Kadernota 2020 - besluitvorming
6
Moties en amendementen kadernota 2020
Dit is geen inhoudelijk agendapunt, maar onder dit nummer zijn alle moties en amendementen geplaatst voor een helder overzicht.
pdf Amendement 066 PvdA en CDA over reserve duurzaamheid (kadernota).docx (55KB)
pdf Amendement 067 PvdA, SP en Voorschoten Lokaal over WOZ niet woningen (kadernota).docx (69KB)
pdf Amendement 069 ONS Voorschoten en SP over uitbreiding BOA-capaciteit (kadernota).doc (51KB)
pdf Amendement 070 ONS Voorschoten over OZB tarieven niet-woningen (kadernota).doc (38KB)
pdf Amendement 071 GL, D66, VVD, CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal en SP over Uitkomsten geactualiseerde begrotingsscan.docx (105KB)
pdf Amendement 072 CDA, PvdA en SP over OZB 2019 (kadernota).doc (61KB)
pdf Amendement 073 SP over jeugdzorg (kadernota).doc (39KB)
pdf Amendement 074 Voorschoten Lokaal en PvdA over investeringen (kadernota).docx (83KB)
pdf Amendement 075 Voorschoten Lokaal over afschrijven (kadernota) (gewijzigd).docx (68KB)
pdf Amendement 076 Voorschoten Lokaal over afvalstoffen heffing (kadernota).docx (68KB)
pdf Amendement 077 Voorschoten Lokaal over regie gemeente (kadernota).docx (58KB)
pdf Amendement 078 Voorschoten Lokaal over terugdringen schulden (kadernota).docx (59KB)
pdf Amendement 079 Voorschoten Lokaal over OZB voor de gemeenschap( kadernota).docx (59KB)
pdf Amendement 080 CDA en PvdA over Uitbreiding BOA-capaciteit (kadernota).docx (66KB)
pdf Motie 102 VVD, GL, D66, VS Lokaal, SP, ONS VS, PvdA en CDA over LED-verlichting.docx (159KB)
pdf Motie 103 PvdA, CDA, SP, Lokaal Voorschoten en ONS Voorschoten over aantallen sociale huur (kadernota).docx (96KB)
pdf Motie 104 CDA, PvdA, ONS Voorschoten en SP over Kosten gemeenschappelijke regelingen-Cramwinkelnorm (kadernota).doc (68KB)
pdf Motie 105 CDA, ONS Voorschoten en PvdA over kostenbeheersing beheer openbare ruimte (kadernota).doc (66KB)
pdf Motie 106 CDA over indexering inkoop derden (kadernota).doc (42KB)
pdf Motie 108 GL, D66, VVD, Voorschoten Lokaal en SP over Duurzaamheidsfonds (kadernota).docx (96KB)
pdf Motie 109 GL, D66, VVD en ONS Voorschoten over Investeringsruimte (kadernota).docx (99KB)
pdf Motie 110 CDA en SP over Gebiedsontwikkeling (kadernota).doc (50KB)
pdf Motie 111 SP, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal en PvdA over heroverweging uitvoering projecten.doc (65KB)
pdf Motie 112 SP, GL en D66 over kindergemeenteraad.doc (61KB)
pdf Motie 113 D66, GL en VVD over Beleidskader Zwembad (kadernota).docx (129KB)
pdf Motie 114 D66 en GL over Circulaire Bouw (kadernota).doc (54KB)
pdf Motie 115 D66 over Gaslantaarns Voorstraat (kadernota).doc (41KB)
pdf Motie 116 D66 , GL en ONS Voorschoten over verkoop snippergroen (kadernota).doc (77KB)
pdf Motie 117 VVD en CDA over Bereikbaarheid (kadernota).docx (64KB)
pdf Motie 118 VVD, CDA en D66 over Ouderen speerpunt (kadernota).docx (89KB)
pdf Motie 119 VVD. CDA en D66 over sociaal ondernemen (kadernota).docx (80KB)
pdf Motie 120 PvdA en Voorschoten Lokaal over Reservering bedrag voor Multifunctionele accommodatie (kadernota).docx (72KB)
pdf Overzicht amendementen - moties kadernota 2020 en voorjaarsnota inclusief besluiten.docx (112KB)
7
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
8
Sluiting
Top