Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 15 februari 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Voorgesteld wordt overeenkomstig de voorgestelde procedures te besluiten.
3.1
Brief van instelling/burger
3.2
Informatiebrieven van het college van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
De volgende vragen zijn aangemeld:
- CDA stelt vragen over de verkeerssituatie Krimwijk
- GL stelt vragen over de bijeenkomst Leidseweg.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Verordening WMO (onder voorbehoud is dit een hamerstuk)
Voorgesteld wordt de verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 vast te stellen. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 is het vastleggen op welke wijze de hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) en de eigen bijdrage wordt vastgesteld gedelegeerd aan het college. Gelet op recente jurisprudentie krijgt de gemeenteraad die bevoegdheid terug.
5.2
Zienswijze eerste ontwerpbegrotingswijziging 2018 WODV
Voorgesteld wordt in te stemmen met de zienswijze zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.
5.3
Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 RDOG
Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de 1e begrotingswijziging 2018 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief. De 1e begrotingswijziging 2018 betreft een verhoging van de bijdrage van alle deelnemende gemeenten aan de RDOG (GGD) HM. De personeelslasten zijn in 2016 en 2017 harder gestegen dan de index zoals die in de Programmabegrotingen 2016 en 2017 is opgenomen. Voor 2017 is daarom een begrotingswijziging opgesteld die uitgaat van een extra bijdrage van gemeenten. Vanwege het structurele karakter wordt deze extra bijdrage over 2017 ook opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2018.
5.4
Kadernota RDOG 2019
Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 2019 van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief.
5.5
Zienswijze begroting 2018 De Vos
Voorgesteld wordt aan het bestuur van de stichting VOS de zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2018-2020 overeenkomstig bijgaande brief. De Stichting VOS heeft voor de komende jaren een sluitende begroting zodat de instandhouding het openbaar onderwijs kan worden gegarandeerd.
5.6
Eerste wijziging Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten 2012
Voorgesteld wordt het Reglement van Orde te wijzigen, waarin onder meer de volgende wijzigingen: regeling presidium, fractievoorzittersoverleg, commissie voor geloofsbrieven, stembureau bij schriftelijk stemmen en vragenuur en schrappen verbod op mobiele telefoons.
5.7
Gedragscode integriteit
Voorgesteld wordt de gedragscode integriteit raads- en commissieleden Voorschoten 2018 en het bijgevoegde Protocol integriteitskwesties gemeenteraad Voorschoten 2018 vast te stellen.
5.8
Financiele Verordening Voorschoten 2018
Deze verordening is vastgesteld op 1 februari 2018, maar behoeft correctie. In de oude artikelen 26 en 27 werd verwezen naar de verkeerde oude verordening. Voorgesteld wordt deze verordening opnieuw vast te stellen en het besluit van 1 februari 2018 in te trekken. Dit laatste zal nog in een schriftelijk besluit worden vervat en ondertekend.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Afwijking bestemmingsplan Deltaplein t.b.v. paviljoen
8
Wijziging belastingplichtige rioolheffing 2019
Voorgesteld wordt de rioolheffing met ingang van 2019 te heffen van eigenaren in plaats van gebruikers. De rioolheffing wordt nu geheven van gebruikers/huurders van panden. Huishoudens die daarvoor in aanmerking komen kunnen kwijtschelding van de rioolheffing krijgen. De kosten van de kwijtschelding worden verhaald via de rioolheffing. Door met ingang van 2019 de rioolheffing van eigenaar te heffen vervallen de kosten van kwijtschelding en wordt de rioolheffing dus minder hoog. Door de OZB te verhogen met eenzelfde bedrag blijft de gemiddelde lastendruk gelijk en wordt financiële ruimte gecreëerd voor toekomstige voorzieningen.
9
Eerste wijziging verordening op de raadscommissies Voorschoten 2012
Voorgesteld wordt deze verordening te wijzigen, met als belangrijkste wijzigingen: regeling aantal burgercommissieleden en rondvraag en het schrappen van het verbod op mobiele telefoons.
10
Implementatieplan aanbevelingen Rekenkamercommissie over financieel onderzoek gemeente Voorschoten
De door de raad ingestelde werkgroep stelt voor het Implementatieplan vast te stellen.
11
Motie D66 over stoppen met gasaansluitingen bij nieuwbouw
Deze motie is besproken in de commissie. In de vergadering vindt geen nieuwe beraadslaging, maar uitsluitend stemming plaats.
12
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
13
Overig (bijv. moties vreemd aan de orde van de dag)
14
Sluiting
Top