Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 13 december 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststellen raadsnotulen
Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.
3
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
3.1
Brief van instelling//burger
pdf 554 Brief dd 12-11-2018 inwoner inz. eindcommentaar fietsverbod Schoolstraat (incl.).pdf (265KB)
pdf 555 Brief dd 12-11-2018 inwoner inz. nietig verklaring WMO regres afkoopovereenkomsten (incl. bijl.).pdf (679KB)
pdf 556 Brief dd 09-11-2018 Berlimont CMC Consulting inz. nietig verklaring WMO regres afloop overeenkomsten (incl. bijl.).pdf (2.4MB)
pdf 557 Brief dd 13-11-2018 RKC inz. onderzoek kaderstellende rol raad.pdf (330KB)
pdf 558 Afschrift brief aan DB RDOG HM dd 12-11-2018 Prov. Zuid-Holland inz. begroting 2019 en jaarrekening 2017.pdf (2.1MB)
pdf 559 Brief dd 15-11-2018 RKC inz. rapport Toegang voorzieningen Wmo (incl. rapport).pdf (4.2MB)
pdf 560 Email dd 12-11-2018 inwoner inz. Bestemmingsplan Noortveer.pdf (90KB)
pdf 561 Brief dd 13-11-2018 Adv.knt. TeekensKarstens met aanvullende zienswijze BP Noortveer ann.pdf (2.4MB)
pdf 562 Brief dd 12-11-2018 Durf Katwijk inz. Nachtelijk Vervoersnetwerk.docx (161KB)
pdf 563 Brief dd 08-11-2018 5-tal maatschappelijke en culturele organisaties inz. plannen kostendekkend verhuren.pdf (6.7MB)
pdf 565 Brief dd 20-11-2018 Expertteam Woningbouw inz. Eindrapport verkenner pilot Segaar-Arsenaal.pdf (336KB)
pdf 566 Email dd 16-11-2018 gemeente Hattem inz. motie kinderpardon (incl. motie).pdf (135KB)
pdf 567 Afschrift brief aan college dd 19-11-2018 buurtvereniging Recht door Recht Dobbewijk over omgevingsvergunning Escaperoom.pdf (737KB)
pdf 568 Herfstbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - 2018.pdf (596KB)
pdf 572 Email dd 19-11-2018 gemeente Zevenaar inz. motie kinderpardon (incl. bijlagen).pdf (1.5MB)
pdf 573 Brief dd 24-11-2018 inwoner inz Bevrijdingsdag.pdf (573KB)
pdf 574 Brief dd 21-11-2018 AB WODV inz. bijdrageverordening WODV 2018.pdf (6.9MB)
pdf 575 Brief dd 28-11-2018 Ned Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders inz Beschermingsbewindvoering.pdf (538KB)
pdf 580 Brief dd 27-11-2018 Prov. Zuid-Holland inz. financieel toezicht begroting 2019.pdf (1.7MB)
pdf 581 Brief dd 21-11-2018 Comité Leidseweg Noord inz Rapport Verkenner pilot Segaar-Arsenaal.pdf (635KB)
pdf 582 Email dd 30-11-2018 Gemeente Haaksbergen inz. motie Kinderpardon (incl. bijlagen).pdf (404KB)
pdf 583 Brief dd 28-11-2018 DB WODV inz. eerste ontwerpbegroting 2019.pdf (2.4MB)
3.2
Informatiebrieven van het College van B&W
3.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
4
Vragenuurtje
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
Van Herk stelt vragen over het apart ophalen van plastic afval.
5
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
5.1
Benoeming en ontslag leden RvT De Vos
Voorgesteld wordt de heer M.P.C. Laurense eervol ontslag te verlenen als lid raad van toezicht van Stichting VOS en de heer S.C. Blom met ingang van 1 november 2018 te benoemen tot lid van de raad van toezicht van Stichting VOS voor de periode van vier jaar en daarna hernoembaar.
5.2
Re-integratie- en participatiebeleid Voorschoten
Voorgesteld wordt het re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 vast te stellen en de Re-integratieverordening Participatiewet Voorschoten 2019 vast te stellen.
5.3
Startnotitie integraal onderwijshuisvestingsplan
Voorgesteld wordt de de startnotitie onderwijshuisvesting Voorschoten 2019-2028 vast te stellen. Het voorstel zal op ondergeschikte punten qua redactie en verwijzing naar de bijlage nog iets worden aangepast. Dit aangepaste voorstel volgt maandag. Inhoudelijk blijft het gelijk.
5.4
Najaarsnota 2018
Voorgesteld wordt de op de najaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de begroting 2018 inclusief structurele wijzigingen op de begroting 2019 vast te stellen en vervolgens een aantal besluiten te nemen over het onttrekken dan wel storten in reserves en voorzieningen, voortvloeiende uit de najaarsnota.
6
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
7
Minimabeleid Voorschoten
Voorgesteld wordt het minimabeleid 2019-2022 vast te stellen, de Verordening Individuele inkomenstoeslag Voorschoten 2019 vast te stellen, de raming van programma 6 voor 2019 met een bedrag van € 77.000 incidenteel te verhogen, de lasten voor 2019 incidenteel te dekken uit de concernreserve, de lasten voor 2020 en verder voor dekking voor te leggen in de Kadernota 2020 en de programmabegroting 2019 te wijzigen conform de bij dit besluit behorende begrotingswijziging.
8
Startnotitie Routekaart naar Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Voorschoten
Voorgesteld wordt de startnotitie ‘Routekaart naar Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Voorschoten’ vast te stellen, voor deze extern te laten opstellen routekaart een incidenteel bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve Duurzaamheid, ter waarde van 50.000 euro en de programmabegroting 2018 te wijzigen conform de bij het besluit behorende begrotingswijziging.
9
Nota schuldenbeheersing
Voorgesteld wordt de nota schuldenbeheersing en de daaruit voortvloeiende kaders vast te stellen. Naar aanleiding van de commissiebehandeling zal het college het ontwerp-raadsbesluit aanvullen en mogelijk opnieuw redigeren.
10
Belastingverordeningen 2019
Door wijzigingen in de regelgeving en tarieven worden jaarlijks de belastingverordeningen aangepast. Voorgesteld wordt nog een aantal belastingverordeningen vast te stellen als gevolg van de vaststelling van de programmabegroting 2019.
11
Informatiebrief 075 Unicef over kinderpardon
12
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
13
Overig
14
Sluiting
Top