Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 28 mei 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen. Wel kunt u deze vergadering hier live volgen. Kopieer de volgende link in uw webbrowser: https://youtu.be/6ikhJBxu8Os
U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken. Er is tijdens deze vergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Als u uw mening wilt geven over een onderwerp verzoeken wij u de raad een brief of e-mail te sturen via griffie@voorschoten.nl. Als u dit ruim voor de vergadering doet, kunnen de fracties uw opmerkingen betrekken bij de behandeling.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
3
Zienswijze programma RDOG2024, begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting RDOG HM 2021
De RDOG is een samenwerkingsverband tussen gemeenten dat de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden bewaakt, beschermt en bevordert. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Jaarlijks biedt de Regionale Dienst Openbare Gezondheid de begroting aan de gemeente aan met de gelegenheid om daarop een zienswijze te geven. In de begroting wordt aangegeven welke taken worden uitgevoerd en welke kosten daaraan zijn verbonden. Dit jaar geeft de RDOG ook het programmaplan 2024 vrij voor en zienswijze. Dit is het uitvoeringsplan voor het Programma 2024. In het Programma 2024 schetst de RDOG de ambities om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. Het college stelt de raad voor in de concept-zienswijzebrief diverse aandachtspunten mee te geven.
4
Zienswijze conceptbegroting 2021Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden (voorheen GR H10)
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. Deze inkoop wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen het Inkoopbureau H-10). Deze GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taak om namens de tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden  jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is dit vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te geven. On de ontwerp-zienswijzebrief stelt het college de raad voor om personele uitgaven en huisvestingslasten als aandachtspunten mee te geven.
5
Actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor terugkoppeling over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken.
6
Sluiting
Top