Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 19 september 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Toelichting Regionale agenda Holland Rijnland
5
Toelichting door Rekenkamercommissie over onderzoek kaderstellende rol van de raad
De Rekenkamercommissie (RKC) heeft onderzoek gedaan naar de kaderstellende rol van de raad en hierover een rapport uitgebracht. Conform protocol krijgt de RKC de gelegenheid om het rapport aan de commissie toe te lichten. De commissieleden krijgen de gelegenheid om aan de vertegenwoordigers van de RKC verduidelijkende vragen te stellen. In de volgende vergadercyclus zal er inhoudelijk over het rapport worden gesproken en zal de raad een besluit nemen over de aanbevelingen.
6
Herstellen balans Voorstraat
Dit plan, op basis van het advies van de Taskforce, is van Voorschotenaren, voor Voorschotenaren. Mede naar aanleiding van gesprekken met (en brieven van) bewoners in de Voorstaat is er een plan opgesteld om de historische balans tussen het wonen, horeca en handel in de Voorstraat te herstellen en de onderscheidende kwaliteit van de Voorstraat terug te brengen in het straatbeeld en meer te benutten. Dit plan voor de Voorstraat biedt enkele eenvoudige, maar doeltreffende, voorstellen om de balans te herstellen en de kwaliteit te laten stijgen.
Voorgesteld wordt het advies van de Taskforce Dorpscentrum voor het herstellen van de balans tussen wonen, werken en recreëren in de Voorstraat, over te nemen met onderstaande gewijzigde punten:
1. De openingstijden voor de horeca als pilot voor een jaar in de basis gelijk te trekken met de tijden in Leiden; betekenend dat er van zondag t/m donderdag na 01:00 uur geen gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze dagen om 00:00 uur) en dat er op vrijdag en zaterdag na 02:00 uur geen gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze dagen om 01:30 uur).
2. Eerst een parkeeronderzoek voor het gehele centrum uit te voeren en op basis van de resultaten bekijken of een vorm van vergund parkeren gewenst is om in te voeren.
3. Het vaststellen van een hoger onderhoudsniveau voor de Voorstraat geen onderdeel uit te laten maken van het nu te nemen besluit. Indien hiervoor aanvullende middelen nodig zijn, dit besluit te betrekken bij de integrale afweging in de kadernota 2021.
4. Het in goede banen leiden van het stallen van de fiets in de Voorstraat op te pakken als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en ondernemers.
7
Regionale agenda Holland Rijnland - inhoudelijke bespreking
Met een nieuwe regionale agenda zetten de dertien gemeenten die samen Holland Rijnland vormen de samenwerking voort. De regionale agenda 2019-2023 benoemt de producten en diensten die de gemeenten in gezamenlijkheid wensen op te pakken. De organisatie Holland Rijnland geeft hier in opdracht van en in samenwerking met de gemeenten invulling aan.
Voorgesteld wordt over de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.
8
Voorbereiden regiodag Holland Rijnland 25 september 2019
Een oplegnotitie volgt later.
9
Informatiebrief 042 Rapport Berenschot
Deze brief is op verzoek van de VVD geagendeerd. Graag wil de VVD met de andere fracties bespreken hoe ze aankijken tegen de uitkomsten van het rapport en onze focus op de Leidse regio en de toekomst van de WODV. Het rapport geeft aan dat we per onderwerp moeten onderzoeken of het verstandig is om het naar de Leidse regio over te brengen. Het gevaar hiervan is dat we versnipperd te werk gaan en het overzicht verliezen. Wellicht is het verstandig om vanuit de raad een werkgroep in te stellen om dit overzicht te bewaken. Hoe kijken de collega’s daar tegenaan?
10
Informatiebrief 034 resultaten haalbaarheidsonderzoek plannen bibliotheek
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de VVD. De conclusie uit dit onderzoek is wat de VVD betreft dat een uitbreiding van de bibliotheek niet haalbaar is. Dit is mede het gevolg van met meenemen van de wensen van verschillende partijen. Is het een overweging om het plan voor de bibliotheek te maken zonder de wensen van het filmhuis en zo op een korte termijn wel mogelijkheden voor andere gebruikers te creëren? Door alles te koppelen aan het accommodatie-plan en zoveel mogelijk wensen in een keer te willen realiseren lijkt op alle dossiers stilstand te ontstaan.
11
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
12
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
13
Sluiting
Top