link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 januari 2021

Locatie:
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Beëdiging toegelaten raadsleden en burgerleden
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. Museumvereniging - Corona noodsteun voor musea (110KB)
pdf 2. Werkgroep Heunwiel - Herontwikkeling Van der Valk (12KB)
pdf 3. Universiteit Leiden - Terugkoppeling resultaten onderzoek verbetering jeugdzorg binnen Nederlandse gemeenten (392KB)
pdf 4. VNG - Ledenbrief Maatregelen lockdown en kamerbrief (99KB)
pdf 5. VughtParticipeert - Een beter alternatief voor de reconstructie N65 (19.8MB)
pdf 6. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Coronacrisis-extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur (1.8MB)
pdf 7. Inwoner - Info met betrekking tot het N65 tracé Vught (5.5MB)
pdf 8. Podium C - Bomen voor bomen (9.7MB)
pdf 9. BHIC - Kadernota 2022 (758KB)
pdf 10. VNG – Ledenbrief Ambtshalve verlengen beschermd wonen en extramurale Wmo-ondersteuning en Aanleveren kostengegevens beschermd wonen (160KB)
pdf 11. Werkgroep Heunwiel - betrokkenheid bewoners herontwikkeling Van der Valk (97KB)
pdf 12. VNG - Ledenbrief Ondersteuning toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen) (106KB)
pdf 13. VNG - Ledenbrief Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma (147KB)
pdf 14. Provincie - Stand van zaken Actieprogramma Nieuwe woonvormen en zelfbouw (924KB)
pdf 15. Bonita - Ontwikkeling Woonlandschap De Leyhoeve in Vught (363KB)
pdf 16. Inwoner - Zorgen voorbereidende werkzaamheden Tracébesluit Meteren-Boxtel (601KB)
pdf 17. VughtParticipeert - Een beter alternatief voor N65 (689KB)
pdf 18. GGD Hart voor Brabant - Kadernota 2022 (1.6MB)
pdf 19. VNG – Ledenbrief Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG Model Leegstandverordening (nieuw) (189KB)
pdf 20. Provincie - Interbestuurlijk Toezicht-brandveiligheid gevels risicovolle gebouwen (973KB)
pdf 21. FNV - Rapport Verdringing re-integratie door vrijwilligerswerk (23.5MB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven wethouders
6.2
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven burgerleden en raadslid
7
Bespreekstukken
7.1
Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven wethouders
7.2
Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven burgerleden en raadslid
7.3
Benoeming en beëdiging wethouders
7.4
Benoeming en beëdiging burgerleden en raadslid
7.5
Benoeming raadsfuncties: waarnemend raadsvoorzitter en leden auditcommissie
7.6
Harmonisatie gemeentelijk beleid en regelgeving
7.7
Belastingregelingen herindeling 2021
7.8
Begrotingswijziging als gevolg van de herindeling
8
Sluiting