link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juli 2020

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. VNG – Ledenraadpleging Rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (226KB)
pdf 2. VNG - Jaarverslag 2019 (2.8MB)
pdf 3. VNG - Ledenbrief Verbinden met Schulden.pdf (218KB)
pdf 4. Commissariaat voor de Media - Advies lokale omroep (AVULO) (81KB)
pdf 5. Stichting Vluchtelingenwerk - #500 kinderen – Lancering petitie en stilteprotesten voor opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen (763KB)
pdf 7. VNG - Ledenbrief Definitieve voorstellen ledenraadpleging in verband met uitgestelde ALV (212KB)
pdf 8. VNG - Ledenbrief Uitvoeringslasten Klimaatakkoord (148KB)
pdf 9. Toiletalliantie - Mobiele toiletunits bij horeca (3.3MB)
pdf 10. Expertisecentrum inclusief onderwijs - Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking (999KB)
pdf 11. Gemeente Kerkrade - Motie Afschaffen verhuurdersheffing (1.4MB)
pdf 12. Nationale ombudsman – Rapport Hindernisbaan zonder finish, een onderzoek naar de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (114KB)
pdf 13. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Noodverordening COVID-19 12 juni 2020 (224KB)
pdf 14. VNG - Ledenbrief Meerjarige Transitiestrategie Common Ground (173KB)
pdf 15. VNG – Ledenbrief LOGA Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden (234KB)
pdf 16. VNG – Ledennieuwsbrief Coronacrisis, nummer 13 (191KB)
pdf 17. GGD Hart voor Brabant - Informatiebrief aan AB - Onderzoek COVID-19 (163KB)
pdf 18. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Agenda en vergaderstukken Algemeen Bestuur d.d. 1 juli 2020 (123KB)
pdf 19. CVAH - Jaarmarkten (349KB)
pdf 21. Gemeente Edam-Volendam - Motie behoud lokale rekenkamercommissie (1.2MB)
pdf 22. VNG - Ledenbrief Nieuwe wet inburgering.pdf (493KB)
pdf 23. VNG – Ledenbrief Stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds (219KB)
pdf 24. MensKracht Advies - bezorgde Vughtse bewoners over uitrol 5G (1.3MB)
pdf 25. Gemeente Noordoostpolder - Motie ALV-VNG betreffende financien invoering Omgevingswet (656KB)
pdf 26. Gemeente Enschede - Voortgang actie Stop de begrotingserosie (21.1MB)
pdf 28. DePetrus - Afschrijvingen (235KB)
pdf 29. VNG – Ledenbrief Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld (163KB)
pdf 30. De heer J.A.W.A.M. Verzandvoort - ontslag raadslidmaatschap- Ontslagaanvraag (384KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstuk
6.1
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven
7
Bespreekstukken
7.1
Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven en toelating
7.2
Beëdiging toegelaten raadslid
7.3
Jaarrekening en Jaarverslag 2019
7.4
Bestuursrapportage (Burap) I-2020
7.5
Kadernota 2021-2024
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting