link naar deze pagina

Auditcommissie - 6 oktober 2021

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: D. Meuwissen

1
Opening
2
Vaststellen
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst
3
Mededelingen
3.1
Mededelingen vanuit de commissie
3.2
Mededelingen vanuit het college
4
Ter opiniëring
4.1
Auditplan 2021
Voorafgaan de interim-controle 2021 heeft de accountant een auditplan opgesteld. De gemeente heeft de mogelijkheid om voor de controle speerpunten te benoemen (maximaal drie). Vanuit BDO zijn aanwezig dhr. Neil van Engelen en dhr. Dennis Meeuwissen.
4.2
Prestatieindicatoren en financiële kengetallen
In de vorige auditcommissie is afgesproken over de in de P&C-producten op te nemen prestatie-indicatoren en financiële kengetallen advies te vragen aan de accountant en om er vervolgens verder over van gedachten te kunnen wisselen.
4.3
Leesbaarheid P&C-documenten en financiële paragraaf raadsvoorstellen
In de vorige auditcommissie is de suggestie gedaan om in een volgende bijeenkomst ideeën in te brengen ter verbetering van de leesbaarheid van de P&C-documenten. Zijn er daarnaast suggesties ten aanzien van de (informatiewaarde in de) financiële paragraaf in de raadsvoorstellen?
4.4
Overzicht mogelijkheden voor extra inkomsten gemeente
5
Rondvraag en sluiting