link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 september 2019

Locatie: Hotel Van der Valk, Bosscheweg 2, Vught (zaal de Dieze)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Agenda en vergaderstukken vergadering AB 3 juli 2019 (76KB)
pdf 2. Informatiebrief Regionale Energiestrategie (RES) regio Noordoost-Brabant (833KB)
pdf 3. ODBN - Van drie naar twee rapportages in 2019 (159KB)
pdf 5. VNG - Ledenbrief Modelverordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving (177KB)
pdf 6. VNG -Jaarverslag 2018 (362KB)
pdf 7. LOGA - Ledenbrief Nadere uitwerking Akkoord reparatie FLO overgangsrecht voor brandweerpersoneel (198KB)
pdf 8. ODBN - Vergaderstukken AB 10 juli 2019 (104KB)
pdf 9. Vereniging van Ondereigenaars het Vughtse Hart - Centrumplan Oost (312KB)
pdf 11. Gemeente Loon op Zand - Motie Gemeenschappelijke Regelingen (123KB)
pdf 12. VNG - Verenigingsstrategie Gemeenten 2024 (4.9MB)
pdf 13. ODBN - Bestuursakkoord veehouderij Provincie, PAS en transitie veehouderij ca (567KB)
pdf 14. Gasunie Transport Services B.V. - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan N65 Vught (862KB)
pdf 15. Cultuur Café - verslag bijeenkomst 15 januari 2019 (790KB)
pdf 16. ODBN - Aanvulling vergaderstukken AB 10 juli 2019 (90KB)
pdf 17. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Nota van zienswijzen, jaarverantwoording 2018 en programmabegroting 2020 (3.1MB)
pdf 18. GGD - Jaarstukken 2018 en begroting 2020 (657KB)
pdf 19. Gemeente Heemstede - Motie Als we verder de trap af moeten, komen we onder water (1.1MB)
pdf 20. VNG - Ledenbrief Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019 (87KB)
pdf 21. VNG - Ledenbrief Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA (106KB)
pdf 22. VNG - Ledenbrief Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars (172KB)
pdf 23. gemeente Oostzaan - Motie Toename discriminatie (168KB)
pdf 24. VNG - Ledenbrief Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten (190KB)
pdf 25. VNG - Ledenbrief Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (191KB)
pdf 26. VNG – Ledenbrief Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Begeleiding (199KB)
pdf 27. Gemeente Culemborg - Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage (639KB)
pdf 28. VNG - Ledenbrief klimaatakkoord (207KB)
pdf 29. Klaverblad - Bezwaar ontwerpbestemmingsplan N65 (69KB)
pdf 32. VNG - Ledenbrief indexering wijziging subsidies bekostiging welzijn cultuur 2017-2020 (906KB)
pdf 34. VNG - Ledenbrief inkoop en aanbestedingsbeleid (2.4MB)
pdf 35. BHIC - Begroting 2020 (496KB)
pdf 37. VNG - Ledenbrief begrippen brandweerhoofdstukken (105KB)
pdf 38. VNG - Omgevingswet - reactie op gemeente Bergen (247KB)
pdf 40. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Digitale toegankelijkheid (2.3MB)
pdf 41. Provincie Noord-Brabant - Proces planMER locaties mestbewerking in Brabant (1.2MB)
pdf 42. FNV - CAO Participatiewet (93KB)
pdf 43. VNG - Ledenbrief GT Print (33KB)
pdf 45. VNG - Ledenbrief aanpassing modelverordening belastingen (834KB)
pdf 47. Gemeente Renkum - Motie begrotingsevenwicht (1.2MB)
pdf 48. VNG - Ledenbrief Wijziging model-APV zomer 2019 (106KB)
pdf 49. Stadsgewest ’s-Hertogenbosch – Voortgangsbrief augustus 2019 (1.6MB)
pdf 50. WSD - Informatie nav raadsbijeenkomst 26 juni 2019 (56KB)
pdf 51. VNG - Ledenbrief Archiefwet, selectielijst en beperking van openbaarheid (237KB)
pdf 52. VNG - Ledenbrief wjziging eigen bijdrage pgb bw en maatregelen.pdf (226KB)
pdf 54. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat (133KB)
pdf 55. Toiletalliantie - informatie spreekrecht Gezamenlijke commissie 05-09-2019 (1.5MB)
pdf 59. Zienswijzen begroting 2020 RAV Brabant MWN (175KB)
pdf 60. Bizob - Wijziging management (238KB)
pdf 61. VNG - Ledenbrief nieuwe afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 (226KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
pdf 1. Rib Vaststelling Beleid en uitvoeringsprogramma Vergunningen en Jaarverslag Toezicht en Handhaving (1.4MB)
pdf 2. Reactie wethouder Pennings op brief Centrumplan Oost (12KB)
pdf 3. Beantwoording schriftelijke vragen SP - Klijnsmagelden (2.9MB)
pdf 4. Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Inkomeneis vrije huursector (1.3MB)
pdf 5. Schriftelijke vragen SP - Terugblik door interim-directeur de Speeldoos (83KB)
pdf 6. Rib Veiligheidsmonitor (1.4MB)
pdf 7. Beantwoording schriftelijke vragen SP - Terugblik interimdirecteur de Speeldoos (3.9MB)
pdf 7.1 Bijlage 1 verslag bestuurlijk overleg Stichting Theater de Speeldoos 9 november 2018 (70KB)
pdf 7.2 Bijlage 2 verslag bestuurlijk overleg Stichting Theater de Speeldoos 14 november 2018 (71KB)
pdf 7.3 Bijlage 3 - (concept) verslag bestuurlijk overleg Stichting Theater de Speeldoos 21 november 2018 (71KB)
pdf 7.4 Bijlage 4 - Terugkoppeling bestuurlijk overleg De Speeldoos (39KB)
pdf 8. Rib Voortgang Centrumplan Oost (2.8MB)
pdf 9. Rib Resultaat verkoop-herontwikkeling complex Rozenoord (13.4MB)
pdf 10. Rib Regionale Energie Strategie Noordoost-Brabant (1.1MB)
pdf 11. Beantwoording schriftelijke vragen SP - Puinverharding Cromvoirtsepad (874KB)
pdf 12. Rib Ruimen Niet Gesprongen Explosieven Fort Isabella (1.3MB)
pdf 13. Rib Civiele procedure kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (1.7MB)
pdf 14. Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Loyolapark (1.6MB)
pdf 15. Brief van burgemeester - Onderzoek Hoevensestraat (413KB)
pdf 16. Rib Vaststelling Jaarverslag vergunningen 2018 (4.2MB)
pdf 17. Rib consequenties abonnementstarief Wmo.pdf (912KB)
pdf 18. Rib Gevolgen uitspraak PAS voor PHS, N65.pdf (667KB)
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Jaarrekening en Jaarverslag 2018
Tijdens de raadsvergadering van 27 juni is besloten om het raadsvoorstel Jaarrekening en jaarverslag 2018 te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 september, in afwachting van het accountantsverslag.

- 30 augustus 2019: Accountantsverslag ontvangen.
6.2
Actualisering en deregulering handhavingsverordening, bijbehorende beleidsregels, handhavingsplan en -controle
6.3
Krediet voor eerste inrichting openbare basisschool De Koningslinde 2019
6.4
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2018
7
Bespreekstukken
7.1
Lokale Inclusie Agenda
7.2
Investeringskrediet brug nabij Fort Isabella
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting