link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Toelichting: Herindelingsadvies Haaren

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. NOB - Nieuwsbrief april 2019 SPECIALE EDITIE (1,1MB)
pdf 2. Theater de Speeldoos - Aanvullingen op het Raadsvoorstel (105KB)
pdf 3. MKB - Vriendelijkste gemeente 2018 (811KB)
pdf 4.1 NOB - Concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2019 Regio Noordoost Brabant (61KB)
pdf 4.2 NOB - Concept jaarplan 2020 Regio Noordoost Brabant voor zienswijze (1,9MB)
pdf 5.1 Hans Dekker - Mail Staatsbosbeheer & Biomassa (31KB)
pdf 5.2 Bijlage - Infographics Houtstook (1,7MB)
pdf 5.3 Bijlage Diemen-Nuon (732KB)
pdf 5.4 Bijlage Diemen - Tweede Kamer (898KB)
pdf 5.5 Bijlage - Biomassa in Nederland (607KB)
pdf 5.6 Bijlage - Bosbeheer in Nederland (726KB)
pdf 6.1 BHIC - Jaarverslag en jaarrekening 2018 en Ontwerpbegroting 2020 (2,4MB)
pdf 6.2 Bijlage - Jaarverslag 2018 (630KB)
pdf 6.3 Bijlage - Jaarrekening 2018 (1,6MB)
pdf 6.4 Bijlage - Ontwerpbegroting 2020 (471KB)
pdf 7. Xavier Waelkens - schriftelijke vragen nav informatiebijeenkomst bewoners Vught Noord 16-04-2019 (286KB)
pdf 8.1 GGD Hart voor Brabant - Mail nazending Accountantsverslag 2018 (133KB)
pdf 8.2 Bijlage - Accountantsverslag 2018 GGD Hart voor Brabant (598KB)
pdf 9. VNG - Ledenbrief Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model Instructies griffier en secretaris 2019 (178KB)
pdf 10.1 Ouderen Samen - Jaarverslag 2018 (94KB)
pdf 10.2 Bijlage - Jaarverslag 2018 (15,8MB)
pdf 11.1 VRBN - Zienswijzeverzoek jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 (485KB)
pdf 11.2 Bijlage - Jaarstukken 2018 (1,2MB)
pdf 11.3 Bijlage - Operationele kengetallen Jaarverantwoording 2018 (546KB)
pdf 12.1 VRBN - Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2020 (249KB)
pdf 12.2 Bijlage - Concept Programmabegroting 2020 (853KB)
pdf 13.1 RAV Brabant Midden-West-Noord - Rectificatie Begroting 2020 (268KB)
pdf 13.2 Bijlage - Begroting 2020 (25-4-2019) (840KB)
pdf 14. VNG - Ledenbrief herziening gemeentefonds (177KB)
pdf 15.1 Reactie Stichting HOVS op berichtgeving BN De Stem op groot financieel tekort bij Jeugdbescherming Brabant (4,5MB)
pdf 15.2 Bijlage - Reactie Stichting HOVS op berichtgeving BN De Stem op groot financieel tekort bij Jeugdbescherming Brabant (16,4MB)
pdf 16. Provincie Noord-Brabant - Begrotingscirculaire 2019 (90KB)
pdf 17. Patiëntenfederatie Nederland - Beleidsrapportage 7 - Mijn kwaliteit van leven april 2019 (39KB)
pdf 18.1 VNG - Ledenbrief Vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO (164KB)
pdf 18.2 Bijlage 1 - CAR teksten (192KB)
pdf 20. VNG - Ledenbrief bekendmaking invulling vacatures bestuur en commissies (150KB)
pdf 21.1 Omwonenden Kruishoeveweg - Begeleidend bericht bij brief N65 (68KB)
pdf 21.2 Bijlage 1 - Uitgebreide brief - N65 Geen viaduct is geen optie (892KB)
pdf 22.1 VNG - Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken hoofdstuk 3 CAR-UWO (125KB)
pdf 22.2 Bijlage 1 - CAR-teksten (90KB)
pdf 23.1 de Sociale Alliantie - Voorkomen ontstaan energiekloof (175KB)
pdf 23.2 Bijlage - Lokale maatregelen ontstaan energiekloof voorkomen (238KB)
pdf 24. Brief inwoner - Verkeerssituatie 'ovonde' blijft levensgevaarlijk! (15KB)
pdf 25. VNG - Ledenbrief Algemene Leden Vergadering 5 juni 2019 (159KB)
pdf 26. Stichting (H)erken Ouderverstoting – Reactie op interview bestuurder Jeugdbescherming Brabant (762KB)
pdf 27. gemeente Hoeksche Waard - Motie Onderzoek laagfrequent geluid windturbines (478KB)
pdf 28. Regio Noordoost Brabant - Nieuwsbrief mei 2019 (1MB)
pdf 29. Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche - Rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit (2,9MB)
pdf 30. Arriva - Vervoer rondom (inburgerings)trajecten participatiewet (2,2MB)
pdf 31. Beantwoording ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Brabant en gemeente Vught op brief de heer Waelkens - Onrechtvaardige verdeling van meer dan honderd miljoen en pijn (183KB)
pdf 32. VNG - Ledenbrief Voortgang samenwerken aan water (135KB)
pdf 33. Kieskompas – Informeer uw inwoners over de Europese verkiezingen met het Kieskompas (19KB)
pdf 34. Betrokken ondernemers – Reactie op voorstel projectteam 'reconstructie N65 Groenewoud en omgeving' en 'verkeerslichten bij restaurant In ’t Groene Woud' (166KB)
pdf 35. Bureau Stedelijke Planning - Binnen halfjaar stabilisatie of daling woningprijzen (171KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
7
Bespreekstukken
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting