link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 26 september 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: dhr. M.E.E. Versteeg

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
Er is geen advieslijst om vast te stellen.
3.3
Actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
5.1
Raadsinformatiebrief Gevolgen uitspraak PAS door Raad van State voor Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel en de reconstructie van de N65
6
Ter advisering
6.1
Ambitieniveau invoering Omgevingswet
6.2
Onttrekking van wegen (geheel of gedeeltelijk) aan de openbaarheid ten behoeve van actualisering van de wegenlegger
6.3
GFT Gemeente Vught
7
Rondvraag en sluiting