link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 april 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen van de besluitenlijst 28 februari 2019
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. H. Verheijen – Brief aan raad over N65VKA+ (18KB)
pdf 2.1 AgriFoodCapital -Informatie samenwerking overheden, ondernemers en kennisinstellingen binnen AgriFood Capital (108KB)
pdf 2.2 Bijlage hoofdpunten jaarplan en begroting AgriFood Capital BV 2019 (326KB)
pdf 2.3 Bijlage AgriFood Capital Monitor 2018 (734KB)
pdf 3.1 Regio Noordoost-Brabant - Bericht bij memorandum (229KB)
pdf 3.2 Bijlage 1 memorandum Provinciale Staten 2019 (2.3MB)
pdf 4.1 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant - Aanbiedingsbrief Sociale veerkracht (45KB)
pdf 5.1 T. Derks - Stap richting waterstofgas (85KB)
pdf 6.1 VNG - Ledenbrief afspraken wnra en ledenraadpleging (393KB)
pdf 7.1 VNG - Ledenbrief geschillenregeling Cao gemeenten (166KB)
pdf 7.2 Bijlage logabrief geschillenregeling (26KB)
pdf 8.1 VNG - Ledenbrief totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS 2017 (31KB)
pdf 8.2 Bijlage totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS (148KB)
pdf 8.3 Bijlage conclusies en aanbevelingen bij de totaalrapportage GeVS 2017 Domeingroep privacy-beveiliging (124KB)
pdf 9.1 VNG - Ledenbrief Wijzigingswet open overheid Woo (317KB)
pdf 9.2 Bijlage Samenvatting MKBA (146KB)
pdf 10.1 ODBN - Project ITV en Kadernota 2020 (657KB)
pdf 10.2 Bijlage Persbericht Project ITV 25 februari 2019 (64KB)
pdf 10.3 Bijlage Jaarrapportage Brabant Breed Project ITV 2018 (270KB)
pdf 11.1 GGD - Deelname coöperatie - verzoek om reactie van de gemeenteraden (444KB)
pdf 11.2 Bijlage Brief deelname coöperatie (97KB)
pdf 11.3 Bijlage Concept AB-voorblad Deelname coöperatie (108KB)
pdf 12.1 VNG - Ledenbrief bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies (255KB)
pdf 12.2 Biljage Profielschetsen vacatures VNG bestuur en commissies (275KB)
pdf 12.3 Bijlage Profielschets vacature voorzitter VNG (125KB)
pdf 13.1 GGD - Wijziging reactietermijn deelname cooperatie (474KB)
pdf 14.1 ZLTO - Reconstructie N65 en landbouwverkeer.pdf (60KB)
pdf 14.2 Bijlage ZLTO t.a.v. B&W Vught - Reconstructie N65 en landbouwverkeer (2.6MB)
pdf 14.3 Bijlage ZLTO t.a.v. B&W Haaren - Reconstructie N65 en landbouwverkeer (2.6MB)
pdf 15.1 Veiligheidsregio Brabant-Noord Vergaderstukken AB 3 april 2019 (37KB)
pdf 16.1 VNG - Ledenbrief voortgang Klimaatakkoord (148KB)
pdf 17.1 Gemeente Halderbergen - Motie problematiek CBR (536KB)
pdf 18.1 VNG - Ledenbrief Ledenraadpleging beleidsplan College voor Arbeidszaken (94KB)
pdf 18.2 Bijlage 'Trots' (537KB)
pdf 19.1 Werkgroep Jagersboschlaan - filmpje 'Jagersboschlaan - geen fietsstraat' (26KB)
pdf 20.1 Stadsgewest - Begeleidende brief Begroting 2020 26-03-2019 (222KB)
pdf 20.2 Bijlage - Programmabegroting 2020 + meerjarenraming 2021-2023 (17.4MB)
pdf 21.1 Provincie - Eindrapportage Evaluatieonderzoek Veerkrachtig Bestuur in Brabant (42KB)
pdf 21.2 Bijlage - Evaluatie Rapport Evaluatieonderzoek Veerkrachtig Bestuur in Brabant (3.3MB)
pdf 22.1 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - PHS Meteren-Boxtel (88KB)
pdf 24.1 ODBN - Ontwerpbegroting 2020 (115KB)
pdf 24.2 Bijlage - Programmabegroting 2020 ODBN incl meerjarenperspectief 2021-2023 (1.8MB)
pdf 25.1 ODBN - Rectificatie datum indienen zienswijze (92KB)
pdf 26.1 Theater de Speeldoos - rapport interim bestuur 29 maart (417KB)
pdf 27.1 Bezwaar omwonenden tegen principebesluit Landgoed Roucouleur (91KB)
pdf 28.1 Omwonenden Willem van Beuningenlaan - Notitie weigering WOB-verzoek Landgoed Roucouleur (299KB)
pdf 29.1 Brief - Voortgang knelpunten VKA+ Kruishoeveweg - Groene Woud (283KB)
pdf 29.2 Bijlage Voorkeur variant 1 (1.2MB)
pdf 29.3 Bijlage Voorkeur variant 2 (1.6MB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
pdf 1. Bericht wethouder Van de Ven en wethouder Van Woesik m.b.t.reactie op de brief van de heer Verheijen 22 februari 2019 over de VKA-cijfers .docx (309KB)
pdf 2. Bericht wethouder Van Woesik kosten N65 (135KB)
pdf 3. Raadsinformatiebrief Oprichting Taalhuis Vught (1021KB)
pdf 4. Raadsinformatiebrief Begroting 2020 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) (582KB)
pdf 5.1 Raadsinformatiebrief Klimaatadaptatie Vught (612KB)
pdf 5.2 Bijlage Communicatieplan Klimaatadaptatie (430KB)
pdf 6. Raadsinformatiebrief Mogelijkheid tot realisatie camperplaatsen nabij centrum Vught (459KB)
pdf 7. Raadsinformatiebrief Uitbreiding Zuiderbos (1.3MB)
pdf 8. Raadsinformatiebrief Herinrichting parkeerterrein Dorpsstraat (646KB)
pdf 9.1 Raadsinformatiebrief Stand van zaken integratie statushouders (591KB)
pdf 9.2 Notitie Intensivering aanpak statushouders (390KB)
pdf 10.1 Raadsinformatiebrief Resultaten onderzoek Vughtpas (908KB)
pdf 10.2 Bijlage Resultaten onderzoek invoering Vughtpas (736KB)
pdf 11.1 Raadsinformatiebrief Ontwikkeling Landgoed Roucouleur, Glorieuxlaan 2 (780KB)
pdf 12.1 Raadsinformatiebrief Concept beeldkwaliteitsplan Rozenoord (487KB)
pdf 12.2 Bijlage - Stedenbouwkundige visie Rozenoord (21.9MB)
pdf 12.3 Bijlage - Rib Rozenoord 2018 (884KB)
pdf 13.1 Raadsinformatiebrief Grondverkoop Isabellaveld (1.1MB)
pdf 13.2 Bijlage - ter inzage 3.1 21-2-2019 tekening DO-02-6 gevels blok F (1.6MB)
pdf 13.3 Bijlage - ter inzage 3.1.21-2-2019 tekening DO-00F situatie blok F (544KB)
pdf 14.1 Bericht college Handhavingsprogramma fysieke leefomgeving 2019 (302KB)
pdf 14.2 Bijlage - Handhavingsprogramma fysieke leefomgeving 2019 (232KB)
pdf 15.1 Raadsinformatiebrief Bewegen en sporten in openbare ruimte (760KB)
pdf 16.1 Raadsinformatiebrief Stand van zaken huisvesting statushouders (988KB)
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Zienswijze kadernota 2020 en beleidsvisie 2019-2023 GGD
6.2
Aanvraag rijksbijdrage voor ruiming conventionele explosieven
6.3
Startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
7
Bespreekstukken
7.1
Koersdocument invoering Omgevingswet
7.2
Actualisatie uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2019-2022
7.3
Bestemmingsplan Grote Zeeheldenbuurt
7.4
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Vught 2019
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting