Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimte & Economie Wassenaar - 24 februari 2014

Locatie: De Paauw
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S.J.M. Leijen
Bundel:
pdf Agendabundel (17,5MB)

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4
Vragenhalfuurtje
5
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
6
Centrum Verkeersplan
7
Verkeersagenda
8
Onderhoud buurtcentrum Oostdorp
9
Krediet Parkmanagement Maaldrift
10
Startnotitie recreatie Wassenaar
11
Uitkomst onderzoek alternatieven onkruidbestrijding
12
Ontslag lid commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE).
13
Terugkoppeling evaluatie en voortgang erfgoedbeleid: stand van zaken paraplubestemmingsplan en aanwijzingsbeleid
14
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
15
Toezeggingen
16
Sluiting
Top