Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 16 juli 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J.F. Koen
Toelichting: Let op. Op 12 juli is toegevoegd een ontwerpbesluit dat ziet op het wijzigen van de Verordening Werkgeverscommissie.
Let op. Op 16 juli is op verzoek van raadslid Hendrickx een griffieadvies toegevoegd.


1
Opening vergadering
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
3.a
Vrij inspreken
3.b
Over agendapunten
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Vaststellen bestemmingsplan Vinkelaan 20 a en Rijksstraatweg 361.
6.b
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
6.c
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Werkgeverscommissie
6.d
Ontheffing woonplaatsvereiste dhr. De Lange
7
Realisatie van een moderne uitdagende gymzaal aan de Burmanlaan ter vervanging van de reeds gesloopte gymzaal op deze locatie
8
Intensiveren bronscheiding
9
Mogelijkheid voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen op het voornemen van het bestuur Avalex tot een besluit inzake de governance van Avalex
10
Voorjaarsnota 2019
link waarop de voorjaarsnota gepubliceerd staat: https://wassenaar2019.voorjaarsnota.nl/
11
Voorstel realisatie nieuwe combisporthal Dr. Mansveltkade locatie De Kieviten.
11.a
voorgenomen amendement
12
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
13
Tijdelijke huisvesting Rijnlands Lyceum
13.a
Voorgenomen motie
14
Moties vreemd aan de orde van de dag
15
Afscheid waarnemend burgemeester Koen
16
Vragenronde
17
Mededelingen college
18
Sluiting vergadering
Top