Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Fysieke Leefomgeving - 29 juni 2020

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. L.N.M. van Doeveren MSc
Toelichting: Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te volgen via de live stream op www.wassenaar.nl.
Inspreken is wel mogelijk.
Er wordt een beroep op insprekers gedaan om hun inspreektekst schriftelijk, van te voren via griffie@wassenaar.nl aan te leveren en niet in persoon te komen. Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 26 juni 12.00 uur a.s. contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
4
Vragenhalfuurtje
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Presentatie RKC van het rapport 'Onderzoek naar energiebesparingsplicht'
7
Startnotitie Participatietraject Transitievisie Warmte
8
Verordening afvoer hemel- en grondwater Gemeente Wassenaar 2020
9
Vaststellen verordening duurzaamheidsvoucher Wassenaar 2020
10
Informatiebrief 063 Vaststelling Concept Regionale EnergieStrategie (RES)
Agenderingsverzoek van raadslid Van Noort
11
Afgedane toezeggingen
12
Sluiting
Top