Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 21 november 2016

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J. Hoekema
Toelichting: 16-11 LIS toegevoegd
16-11: aangepaste stukken Havenkanaal toegevoegd.
17-11: aangepaste zienswijze Veiligheidsregio toegevoegd
18-11: nog openstaande vragen van raadsleden over Avalex en Najaarsnota toegevoegd
18-11: op zichzelf staande motie PvdA toegevoegd

1
Opening vergadering
2
Herdenking oud-raadslid J. Poldervaart
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht
4.A
Vrij inspreken
4.B
Over agendapunten
5
Notulen
6
Lijst ingekomen stukken
7
Infrastructurele veiligheidsmaatregelen Amerikaanse ambassade
advies commissie B&M: niet rijp voor besluitvorming
7.A
Voorgenomen motie
8
Hamerstukken
8.A
Bedrijveninvesteringszone pandeigenaren Centrum Wassenaar
8.B
Ontwerp Cultuurnota vrijgeven voor inspraak
9
Zienswijze op begrotingswijziging 2016 van de gemeenschappelijke regeling Avalex
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2016.

In de gewijzigde begroting 2016 komt het resultaat van Avalex € 2 miljoen lager uit dan verwacht werd in de ontwerpbegroting 2016. Het saldo is nog wel positief. De ontwerpbegroting is begin 2015 opgesteld. Een aantal belangrijke besluiten waren toen nog niet genomen. Het resultaat wordt beïnvloed door het feit dat Avalex inkomsten misloopt door bijvoorbeeld de verkoop van de bedrijfsmatige activiteiten. Ook ontwikkelingen en uitvoering van genomen besluiten brengen meerkosten met zich mee. Het invoeren van het ‘omgekeerd inzamelen’ is hiervan een voorbeeld.

De gewijzigde begroting 2016 is de laatste begroting die een fixed-fee als basis heeft. Bij het vaststellen van de fixed-fee in 2013 is afgesproken dat wanneer sprake is van een positief eigen vermogen er een nieuwe tariefstructuur nodig is. Het uitgangspunt bij de nieuwe tariefstructuur is een toerekening op werkelijke kosten aan individuele gemeenten en een systeem dat simpel, uitlegbaar, transparant en eerlijk is.

9.B
Voorgenomen motie
10
Planvorming verbetering ruimtelijke kwaliteit Havenkanaal
11.A
Najaarsnota 2016
11.B
Projectenrapportages
11.C
Voorgenomen motie
12
Zienswijze op het ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2017-2018 van de Veiligheidsregio Haaglanden
13
Aanwijzing plv. lid in algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Avalex
14
Op zichzelf staande motie: motie over bestrijden kinderarmoede van raadslid Van Noort
15
Vragenronde
16
Mededelingen college
17
Ter kennisname: termijnagenda
18
Sluiting vergadering
Top