Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 16 april 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J.F. Koen

1
Opening vergadering
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
3.a
Vrij inspreken
3.b
Over agendapunten
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Beleidsmodule IWKp
6.b
Reactie gemeenteraad op brief provincie Zuid-Holland inzake toezichtregime begroting 2019
6.c
(her)benoeming leden Rekenkamercommissie
7
Versturen brief aan GS over proces versterking bestuurskracht
8
Vragenronde
9
Mededelingen college
10
Sluiting vergadering
Top