Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimte & Economie Wassenaar - 19 februari 2018

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. R. Bloemendaal

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
Agendapunt Valkenburg:
- Dhr. Van der Ham namens Stoomtrein Katwijk Leiden
- Dhr. L’Ami
- Dhr. Vermeer, Wassenaarse Volkstuinders Vereniging
- Dhr. Rueck
- Dhr. Weeda, voorzitter Zuidhollandse Zweefvliegclub
- Dhr. van der Holst, Vereniging Ondernemers Maaldrift
- Dhr. Hogendoorn, Boerderij Nellesteijn
- Mw. Tacx-de Boer, directeur van het bedrijf Tacx Stables B.V.
- Dhr. Borking, stichting Valkenburg Groen
- Dhr. Veldhuyzen, Aero Club Valkenburg

Agendapunt Zonneveldweg
- Mw. van 't Hoen
- Dhr. Zopfi namens de 2 woningcorporties

Agendapunt Voorlinden
- Mw. Burgerhout

Agendapunt erfgoedvisie
- Mw. Burgerhout
3
Vaststellen advies- en toezeggingenlijst vorige vergadering
4
Vragenhalfuurtje
5
Lijst van ingekomen stukken
6
Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar
7
Accommodatie Zonneveldweg 55a
7.a
Achterliggende informatie/historische context
8
Voortgang dossier Voorlinden
9
Vaststellen Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024 ‘Naar een erfgoedzorg voor iedereen’
9.a
Aanvullende informatie
10
Procesvoorstel om te komen tot besluitvorming over de toekomst van buitenplaats De Paauw
11
Rekenkamerrapport ‘Onderhoud en vervanging rioleringen’
12
Informatiebrief 003 Zienswijze Ontwerp Wijziging 2018 Visie ruimte en Mobiliteit (VRM)
geagendeerd op instigatie van de voorzitter commissie.
13
Gemeenschappelijke regelingen
14.a
Moties
14.b
Toezeggingen
15
Sluiting
Top