Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Middelen Wassenaar - 2 april 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. R. Bloemendaal

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vragenhalfuurtje
4
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Realisatie sporthal en gymzaal, uitwerking onderzoeksvragen en vaststellen budget.(Z/12519/108958)
7
Reactie gemeenteraad op brief provincie Zuid-Holland inzake toezichtregime begroting 2019
7.a
Aanvullende informatie
8
Realisatie- en bestuurskracht
agenderingsverzoek van raadslid Van Sloten
9.a
Moties
9.b
Toezeggingen
10
Sluiting
Top