Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Fysieke Leefomgeving - 7 mei 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. L.N.M. van Doeveren MSc

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vragenhalfuurtje
4
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Voorlinden: last onder dwangsom parkeerterrein
Geagendeerd op verzoek van de fractie van D66.
7.a
MRDH
7.b
Jaarrekening en bijbehorende stukken
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het DB van de GR MRDH vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Naast de kadernota (zie hieronder) moet ook de voorlopige jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar worden aangeboden aan de raden. Volgens de wetgever gaat het om de voorlopige jaarrekening, inclusief het accountantsrapport (Kamerstukken II 2012/13, 33597, 3, p. 21), maar de wet eist niet dat het accountantsrapport al beschikbaar is.
7.c
Kadernota
Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het DB van de GR MRDH vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De kadernota moet de algemene financiële en beleidsmatige kaders bevatten voor het navolgende kalenderjaar en in elk geval een indicatie geven over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie (Kamerstukken II 2012/13, 33597, 3, p. 21). Deze informatie moet voor 15 april worden aangeboden zodat de raden deze informatie beschikbaar hebben voor hun voorjaarsnota’s. Zo heeft de raad vroeger meer informatie om zich tijdig te kunnen voorbereiden op de zienswijzeprocedure voor de begroting.
7.d
Zienswijze ontwerpbegroting 2020
Het dagelijks bestuur, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan moet de ontwerpbegroting acht weken voordat deze wordt vastgesteld toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad (strekking van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

De GR MRDH is een gemengde regeling (burgemeesters, colleges en raden nemen deel) in de vorm van een openbaar lichaam.
De bevoegdheden die aan het bestuur van deze GR zijn toegekend betreffen het vaststellen van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan o.g.v. de Planwet Verkeer en Vervoer, het verlenen van openbaar vervoerconcessies(vergunningen) o.g.v. de Wet personenvervoer 2000 met als doel het openbaar vervoer in de MRDH-regio te mogen verzorgen en het bij de uitoefening van deze bevoegdheden mogen inzetten van de door het rijk aan de MRDH toegekende budgetten op grond van de Wet Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer (BDU). Het gaat daarbij zowel om bijdragen voor de exploitatie van het openbaar vervoer als om bijdragen voor de realisering van infrastructuurprojecten.
7.e
Zienswijze ontwerpbeleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen MRDH
7.f
Zienswijze Strategische Agenda MRDH
8.a
Moties
8.b
Toezeggingen
9
Sluiting
Top