Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein Wassenaar - 19 januari 2022

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J.G.C. van Noort
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus vindt deze vergadering digitaal plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen.
Wel kunt u deze vergadering live volgen door de volgende link in uw webbrowser te kopiëren
https://youtu.be/nx0dKrTQFb0
U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken.
Inspreken is wel mogelijk.
Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 14 januari a.s. 12.00 uur a.s. contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
4
Vragenhalfuurtje
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Presentatie CMK3
7
Rapport Rekenkamercommissie over Onderwijshuisvesting
8
Bijpraten Sociaal Domein
8.a
Terugkoppeling vanuit het woordvoerdersoverleg sociaal domein
8.b
Presentatie Integrale Dienstverlening Sociaal Domein Wassenaar
9
Afgedane moties en toezeggingen
10
Sluiting
Top