link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Luzette Kroon
Toelichting: Debat en besluitvorming 27 juni 2019

0
Opening
01
Mededelingen van de voorzitter
02
Vaststelling agenda
03
Vragenuur
04
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
05
Vaststellen conceptbesluitenlijsten van de voorbereidende en besluitvormende vergaderingen van 16 mei 2019
06
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken
07
Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijek vragen c.a. (lijst .d. )
08
Insprekers over niet-geangendeerde onderwerpen
09
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2018
10
Besluitvorming over het voorstel inzake de overheveling budgetten 2018
11
Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met een correctie op besluit 105-308 tot wijziging van de begroting in verband met het beschikbaar stellen van een voorbereidings- en verwervingskrediet ten behoeve van de realisatie van het Galgeriet
12
Besluitvorming het voorstel tot vaststelling van het Preventie- en handhavings¬plan alcohol en drugs 2019-2022
13
Besluitvorming over het voorstel wensen en bedenkingen Buurterstraat 2 Marken
14
Besluitvorming over de zienswijze op de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst IJmond
15
Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde gemeenteraad Waterland
16
Besluitvorming over het initiatiefvoorstel tot wijziging van de begroting in verband met sanering van de paardenbak van ruitervereniging de Gouwzeeruiters te Monnickendam
17
Besluitvorming over de ingediende motie van het CDA ter wijziging van de APV in kader toerisme
18
Besluitvorming over het voorstel tot benoeming van P.R. Hoekstra als duo-raads¬lid van de gemeente Waterland
19
Sluiting