link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 2 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:50
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jans Berger
Toelichting: Voorlopige agenda voorbereidende vergadering.
De voorbereidende vergadering begint aansluitend aan een heel korte raadsvergadering, waarin enige benoemingen moeten plaatsvinden. Het aanvangstijdstip is derhalve bij benadering.
Deze vergadering kan fysiek worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 2 juni 2022 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.
Algemene documenten:

1
Opening voorbereidende vergadering
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Bestemmingsplan Verwondering Monnickendam
5
Verordening behandeling van bezwaarschriften 2003
6
Herstel adaptieve fysieke wegafsluiting (AFA) Hofbrug Ilpendam
7
Beheerplan buitensport
8
Bestemmingsplan Woningbouw Sportcomplex Marken
**Attentie!!** Bij dit raadsvoorstel behoren **twee** concept-besluiten, te weten:
\- concept\-besluit vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Sportcomplex Marken;
\- concept\-besluit Verordening geurhinder en veehouderij Waterland 2021 incl\. kaart en gebiedsvisie\.
9
Addendum koopovereenkomst Galgeriet (stukken zouden volgen vóór 26 mei 2022, maar moeten op 31 mei 2022 nog aan de orde komen in het college)
10
Zienswijze begroting 2023 en voorstel jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
11
Zienswijze jaarstukken 2021 GGD
Raadsvoorstel over de zienswijze over de **begroting 2023** van de GGD wordt doorgeschoven naar de volgende cyclus (30 juni/7 juli). Zie toelichting in termijnagenda.
12
Zienswijze jaarstukken Vervoerregio Amsterdam
Er volgt nog een RID over dit onderwerp.
13
Zienswijze jaarstukken en begroting Recreatieschap Twiske-Waterland
14
Zienswijze jaarstukken en begroting Waterlands Archief
15
Sluiting voorbereidende vergadering