link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 oktober 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn
Toelichting: De raadsvergadering begint aansluitend op de voorbereidende vergadering.
Naar verwachting zal een deel van de agenda worden doorgeschoven naar een extra raadsvergadering op 8 oktober a.s.

R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda
R.04
Vragenuur
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van week 38 en 39
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Er kan ingesproken worden op onderwerpen die niet eerder in de voorbereidende vergadering zijn behandeld. Insprekers kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.
R.10.A
Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding kaasmakerij Hoogedijk 8 Katwoude
R.10.B
Besluitvorming over wensen & bedenkingen Regionale Energie Strategie (345-121)
Dit onderwerp is op 17 september voorbereidend besproken
pdf 345-132 getekende brief gemeenteraad Waterland Wensen en bedenkingen RES.pdf (501KB)
pdf 345-121 Raadsvoorstel wensen en bedenkingen RES gemeente Waterland.pdf (1.1MB)
pdf 345-122 Conceptbesluit wensen en bedenkingen RES gemeente Waterland.pdf (105KB)
pdf 345-123 Bijlage 1 conceptbrief wensen en bedenkingen.pdf (132KB)
pdf 345-127 concept motie GroenLinks Lokaal eigendom motie.docx (14KB)
pdf 345-131 conceptmotie VVD WN geen windturbines De Nes en dijk Marken.pdf (51KB)
pdf 345-123 Bijlage 2 338-46 Motie WN VVD geen zonneweides.pdf (54KB)
pdf 345-123 Bijlage 3 345-118 Motie VVD WN geen windturbines.pdf (360KB)
pdf 345-123 Bijlage 4 345-119 Motie VVD WN geen biomassa.pdf (348KB)
pdf 345-123 Bijlage 5 345-120 Motie VVD WN geen afkoppeling van het aardgasnetwerk.pdf (355KB)
pdf 345-122 Mail Stichting Behoud Waterland inzake bespreking RES d.d. 10 september 2020.mht (54KB)
pdf 345-123 - bijlage bij 345-122 - Advies RES park2.pdf (216KB)
pdf 345-123 - bijlage bij 345-122 - brief Stichting Behoud Waterland.pdf (192KB)
pdf 345-124 Mail Stichting De Kwade Zwaan inzake bespreking RES d.d. 11 september 2020.mht (55KB)
pdf 345-125 - bijlage bij 345-124 - Advies RES park2.pdf (216KB)
pdf 345-125 - bijlage bij 345-124 - Brief DKZ def. windmolens 11 september 2020.pdf (151KB)
pdf 345-125 - bijlage bij 345-124 - Het Ned. landschap is van niemand meer.pdf (166KB)
pdf 345-125 - bijlage bij 345-124 - Important Bird Areas Ned 2019.pdf (7.2MB)
pdf 345-125 - bijlage bij 345-124 - Martin & Shaw (2010) Bird collisions with power lines, failing to see the way ahead[1].pdf (635KB)
pdf 345-125 - bijlage bij 345-124 - pbl-2019-zorg-voor-landschap-3346_0.pdf (14.9MB)
pdf 345-125 - bijlage bij 345-124 - Via Parijs Leesversie.pdf (20.8MB)
R.11
Besluitvorming na debat: Voorjaarsnota (372-30)
De Voorjaarsnota is in eerste termijn behandeld in de voorbereidende vergadering van 3 september j.l.
R.12
Motie: volksraadpleging Galgeriet
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Op 17 september is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
R.13
Motie: opvang vluchtelingenkinderen Moria
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Op 17 september is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
R.14
Besluitvorming over verklaring van geen bedenkingen realiseren woningbouw perceel Kanaaldijk 85-87 in Watergang (378-13)
Dit onderwerp is op 17 september voorbereidend besproken
pdf 378-16 Memo collegelid aan raad inzake Kanaaldijk 85-87 Watergang d.d. 24 september 2020.pdf (69KB)
pdf 378-17 - bijlage bij 378-16 - memo inzake Kanaaldijk 85-87 Watergang.pdf (410KB)
pdf 378-12 Memo collegelid inzake Kanaaldijk 85-87 d.d. 10 september 2020.pdf (70KB)
pdf 378-13 Gewijzigd raadsvoorstel verklaring van geen bedenking woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (137KB)
pdf 378-14 Gewijzigd concept-besluit verklaring van geen bedenkingen woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (95KB)
pdf 378-15 - bijlage bij 378-13 - Ruimtelijke onderbouwing Kanaaldijk 85, Watergang (7-9-2020).pdf (1.9MB)
pdf 378-15 - bijlage bij 378-13 concept-besluit Kanaaldijk (8-9-2020) met gearceerde aanpassingen.pdf (95KB)
pdf 378-15 - bijlage bij 378-13 Raadsvoorstel Kanaaldijk (8-9-2020) met gearceerde aanpassingen.pdf (137KB)
pdf 378-11 Inspreektekst dorpsraad Watergang voorbereidende vergadering 3 september 2020.pdf (96KB)
pdf 378-5 informatiedocument aanvraag omgevingsvergunning woningbouwproject Kanaaldijk 85 Watergang.pdf (83KB)
pdf 378-7 Raadsvoorstel omgevingsvergunning woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (1.2MB)
pdf 378-8 Conceptbesluit omgevingsvergunning woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (93KB)
pdf 378-9 Bijlage Ruimtelijke onderbouwing Kanaaldijk 85 Watergang.pdf (1.8MB)
pdf 378-10 Memo wethouder Kanaaldijk 85-87 te Watergang.pdf (55KB)
pdf 378-6-1 Aanvraagformulier omgevingsvergunning;.pdf (104KB)
pdf 378-6-2 tekeningen.pdf (7.3MB)
pdf 378-6-3 EPC berekening.pdf (2.3MB)
pdf 378-6-4 kleur- en materiaalstaat.pdf (36KB)
pdf 378-6-5 notitie energieconcept.pdf (96KB)
pdf 378-6-7 verkennend bodemonderzoek 2.pdf (6.7MB)
pdf 378-6-19 goede ruimtelijke onderbouwing.pdf (1.8MB)
pdf 378-6-18 aanmeldnotitie MER.pdf (766KB)
pdf 378-6-17 memo stikstofdepositie.pdf (88KB)
pdf 378-6-16 QuickScan ecologie.pdf (1.9MB)
pdf 378-6-8 bouwbesluitgegevens.pdf (10.6MB)
pdf 378-6-9 asbestinventarisatie kanaaldijk 85.pdf (454KB)
pdf 378-6-15 onderzoek wet geluidshinder.pdf (2.9MB)
pdf 378-6-6 verkennend bodemonderzoek 1.pdf (3.4MB)
pdf 378-6-12 funderingsadvies.pdf (684KB)
pdf 378-6-10 asbestinventarisatie kanaaldijk 87.pdf (918KB)
pdf 378-6-11 sonderingen.pdf (415KB)
R.15
Besluitvorming over raadsvoorstel zienswijze vervoerregio 2020 (215-410)
215-410 Raadsvoorstel zienswijze vervoerregio 2020
R.17
Concept motie vuurwerk
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Bij de vaststelling van de agenda zal worden voorgesteld deze motie als agendapunt aan (het einde van) de agenda toe te voegen.

Motie 208-118 is vervangen door 208-119.
R.18
Sluiting raadsvergadering