link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 oktober 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn
Toelichting: De raadsvergadering begint aansluitend op de voorbereidende vergadering;

De agenda bestaat uit de agendapunten die in de raadsvergadering van 1 oktober niet behandeld zijn
Algemene documenten:

R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda
R.04
Vragenuur
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten
Het betreft de besluitenlijsten van de vergaderingen van 17 september j.l. die op 1 oktober op verzoek van de VVD nog niet behandeld zijn.
Alsmede de besluitenlijsten van de vergaderingen van 1 oktober (worden later toegevoegd)
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken week 40
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Er kan ingesproken worden op onderwerpen die niet eerder in de voorbereidende vergadering zijn behandeld. Insprekers kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.
De volgende insprekers hebben zich gemeld:
1\. Patrick van Schalkwijk\, namens het consortium GO De Purmer over de Inventarisatie De Purmer\,
2\. Josine van den Berg\, namens de Dorpsraad Ilpendam over het pontje Ilpendam
R.10
Motie: volksraadpleging Galgeriet
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Op 17 september is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
R.11
Motie: opvang vluchtelingenkinderen Moria
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Op 17 september is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
Motie 313-14 is ingetrokken en vervangen door motie 313-15, ingediend door GroenLinks en CDA*ingetrokken*
R.12
Besluitvorming over verklaring van geen bedenkingen realiseren woningbouw perceel Kanaaldijk 85-87 in Watergang (378-13)
Dit onderwerp is op 17 september voorbereidend besproken
pdf 378-16 Memo collegelid aan raad inzake Kanaaldijk 85-87 Watergang d.d. 24 september 2020.pdf (69KB)
pdf 378-17 - bijlage bij 378-16 - memo inzake Kanaaldijk 85-87 Watergang.pdf (410KB)
pdf 378-12 Memo collegelid inzake Kanaaldijk 85-87 d.d. 10 september 2020.pdf (70KB)
pdf 378-13 Gewijzigd raadsvoorstel verklaring van geen bedenking woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (137KB)
pdf 378-14 Gewijzigd concept-besluit verklaring van geen bedenkingen woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (95KB)
pdf 178-86 conceptmotie VVD opstellen vvgb's.pdf (58KB)
pdf 378-15 - bijlage bij 378-13 - Ruimtelijke onderbouwing Kanaaldijk 85, Watergang (7-9-2020).pdf (1.9MB)
pdf 378-15 - bijlage bij 378-13 concept-besluit Kanaaldijk (8-9-2020) met gearceerde aanpassingen.pdf (95KB)
pdf 378-15 - bijlage bij 378-13 Raadsvoorstel Kanaaldijk (8-9-2020) met gearceerde aanpassingen.pdf (137KB)
pdf 378-11 Inspreektekst dorpsraad Watergang voorbereidende vergadering 3 september 2020.pdf (96KB)
pdf 378-5 informatiedocument aanvraag omgevingsvergunning woningbouwproject Kanaaldijk 85 Watergang.pdf (83KB)
pdf 378-7 Raadsvoorstel omgevingsvergunning woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (1.2MB)
pdf 378-8 Conceptbesluit omgevingsvergunning woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (93KB)
pdf 378-9 Bijlage Ruimtelijke onderbouwing Kanaaldijk 85 Watergang.pdf (1.8MB)
pdf 378-10 Memo wethouder Kanaaldijk 85-87 te Watergang.pdf (55KB)
pdf 378-6-1 Aanvraagformulier omgevingsvergunning;.pdf (104KB)
pdf 378-6-2 tekeningen.pdf (7.3MB)
pdf 378-6-3 EPC berekening.pdf (2.3MB)
pdf 378-6-4 kleur- en materiaalstaat.pdf (36KB)
pdf 378-6-5 notitie energieconcept.pdf (96KB)
pdf 378-6-7 verkennend bodemonderzoek 2.pdf (6.7MB)
pdf 378-6-19 goede ruimtelijke onderbouwing.pdf (1.8MB)
pdf 378-6-18 aanmeldnotitie MER.pdf (766KB)
pdf 378-6-17 memo stikstofdepositie.pdf (88KB)
pdf 378-6-16 QuickScan ecologie.pdf (1.9MB)
pdf 378-6-8 bouwbesluitgegevens.pdf (10.6MB)
pdf 378-6-9 asbestinventarisatie kanaaldijk 85.pdf (454KB)
pdf 378-6-15 onderzoek wet geluidshinder.pdf (2.9MB)
pdf 378-6-6 verkennend bodemonderzoek 1.pdf (3.4MB)
pdf 378-6-12 funderingsadvies.pdf (684KB)
pdf 378-6-10 asbestinventarisatie kanaaldijk 87.pdf (918KB)
pdf 378-6-11 sonderingen.pdf (415KB)
R.13
Besluitvorming over raadsvoorstel zienswijze vervoerregio 2020 (215-410)
215-410 Raadsvoorstel zienswijze vervoerregio 2020
R.14
Concept motie vuurwerk
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Bij de vaststelling van de agenda zal worden voorgesteld deze motie als agendapunt aan (het einde van) de agenda toe te voegen.

Motie 208-118 is vervangen door 208-119.